PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Fundusze Unijne

UE - RPO WSL 2007-2013

 

 LICZNIK: 25 909 994,52 zł

(łączna wysokość dotacji pozyskanych z UE)

Projekty Gminy Lubliniec dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

link do listy projektów: WYKAZ PROJEKTÓW

_______________________________________________________________________________________________________________________

Modernizacja nawierzchni ul. Szafera i Dzierżonia w Lublińcu.

Wartość projektu: 1 671 676,14 zł

Dofinansowanie: 1 515 287,54 zł

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji była modernizacja nawierzchni dróg gminnych ulica Szafera oraz ulica Ks. Dzierżonia w Lublińcu wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego oraz odwodnieniem. W ramach przedsięwzięcia wykonano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego stałej szerokości równej 5,50 m. Przedsięwzięcie obejmuje odcinek ulicy o łącznej długości 1469,00 metrów (1333 m ul. Szafera oraz 136,00 m ul. Ks. Dzierżonia). Na całym odcinku zabezpieczono jezdnię krawężnikiem i wykonano odwodnienie poprzez podłączenie wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej. Wykonano również niezbędne zjazdy i wejścia do posesji oraz rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Turystyczne zagospodarowanie terenów położonych przy zalewie Droniowickim w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 1 092 235,16 zł

Dofinansowanie: 771 051,63 zł

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji była rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej gminy Lubliniec poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej, skateparku i placu zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie zalewu Droniowickiego w Lublińcu. W wyniku realizacji inwestycji powstało miejsce sprzyjające uprawianiu turystyki weekendowej i turystyki aktywnej. Przedsięwzięcie obejmowało: 1. budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 643 metrów 2. budowę skateparku - wykonano: skatepark z bowlem o łącznej powierzchni 753,0 m2 wraz z elementami skateparku: bowl, gurb 40/500, starsi and curbs, comerbank, quarterpipe 150, bold rail 40/400 3. budowę placu zabaw - wyrównanie terenu i przygotowanie go pod zamontowanie urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek, regulaminów oraz ogrodzenia.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gimnazjum nr 1, Przedszkola nr 4 oraz Przedszkola nr 6 w Lublińcu poprzez ich kompleksową termomodernizację.
 

Wartość projektu: 4 001 337,12 zł

Dofinansowanie: 1 149 575,91 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynków Gimnazjum nr 1 oraz Przedszkoli nr 4 i 6 w Lublińcu, poprzez ich kompleksową termomodernizację. Projekt obejmował swym zakresem rzeczowym takie rodzaje robót, jak: - wymianę źródeł ciepła, - modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, - docieplenie ścian i stropów budynków, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Projekt był realizowany w trzech budynkach użyteczności publicznej w Lublińcu: - Gimnazjum nr 1 (Zadanie nr 1), - Przedszkolu nr 4 (Zadanie nr 2), - Przedszkolu nr 6 (Zadanie nr 3).
_______________________________________________________________________________________________________________________
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Klonowej w Lublińcu pod działalność gospodarczą.
 

Wartość projektu: 4 968 341,99 zł

Dofinansowanie: 4 094 212,39 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu było uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Klonowej w Lublińcu. Inwestycja polegała na: - budowie kanalizacji sanitarnej,deszczowej oraz wodociągu - budowie drogi dojazdowej do strefy - budowie oświetlenia ulicznego - budowie bocznicy kolejowej. Tereny te są włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Rzeka jako oś rekreacji rodzinnej w Lublińcu – etap II – zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż rzeki Lublinicy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sobieskiego.
 

Wartość projektu: 6 099 664,42 zł

Dofinansowanie: 5 130 948,80 zł

Opis projektu:
Inwestycja zlokalizowana na terenie położonym wzdłuż rzeki Lublinicy pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Grunwaldzką w Lublińcu. W ramach projektu zrealiozwano następujące roboty: - przeprowadzenie połączenia ścieżką pieszo – rowerową ul. Grunwaldzkiej z ul. Sobieskiego, - uporządkowanie terenów po dawnej bazie transportowej lokalnego Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa poprzez realizację miejsc parkingowych oraz adaptację na targ zielny, - urządzenie ciągów pieszych oraz placów pieszych w tym placu z urządzeniami placu zabaw, - realizację parkingu ogólnodostępnego z możliwością sezonowego wykorzystania na lodowisko.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C. Skłodowskiej i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego.
 

Wartość projektu: 2 045 937,08 zł

Dofinansowanie: 1 518 798,32 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2322S (ul.M.C.Skłodowskiej) z drogą krajową nr 46 (ul. Lisowicka) w Lublińcu. Projekt pozwolił na utworzenie połączenia drogowego stanowiącego kanał ruchu zbierający i rozprowadzenie ruchu pojazdów, głównie osobowych, generowany przez stale rozbudowujące się osiedla, bez konieczności wprowadzania tego ruchu na skrzyżowanie ulicy Lisowickiej (DK 11) i drogi powiatowej ulicy M.C.Skłodowskiej. Budowa ulicy pozwoliła na poprawę funkcjonalności infrastruktury drogowej Miasta Lubliniec poprzez skrócenie czasu dojazdu, zwłaszcza do terenów inwestycyjnych w okolicy ul. M.C. Skłodowskiej (stanowiących duży potencjał dla rozwoju mieszkalnictwa w Lublińcu) i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Lublińca.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Lubliniec - bo lubię to miasto. Rozwój systemu informacji turystycznej. 
 

Wartość projektu: 526 709,76 zł

Dofinansowanie: 447 517,91 zł

Opis projektu:
Zasadniczym przedmiotem projektu było stworzenie na terenie Miasta Lubliniec zintegrowanego systemu informacji turystycznej zbudowanego w oparciu o komponent analogowy, jak i cyfrowy zapewniający szeroki dostęp różnymi kanałami do kompleksowej oferty turystycznej dla turystów, jak i mieszkańców Gminy, powiatu lublinieckiego i wojewódzka śląskiego. Ostatecznie nastąpiło zwiększenie dostępu turystów i mieszkańców do informacji turystycznej w Lublińcu, co przełożyło się na wzrost ruchu turystycznego w Mieście i aktywności lokalnych przedsiębiorstw. Te wszystkie działania zaowocowały zbudowaniem wizerunku Gminy jako atrakcyjnego pod względem turystycznym ośrodka na ziemi lublinieckiej. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. M.C. Skłodowskiej w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 1 167 424,49 zł

Dofinansowanie: 613 131,34 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. M.C. Skłodowskiej w Lublińcu wraz ze ścieżką leśną wzdłuż ul. Spokojnej do ul. 74 GPP (Park Grunwaldzki). Projekt był kontynuacją stworzonej na terenie Gminy Lubliniec sieci tras rowerowych o łącznej długości 75 km (po terenie miejskim i leśnym), który został zrealizowany i dofinansowany ze środków EFRR w ramach ZPORR 2004-2006. Przedmiotowy projekt był dopełnieniem istniejącej sieci i stanowi bardzo ważne połączenie rowerowe w zachodniej dzielnicy miasta Lublińca. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie kompleksowego systemu ścieżek rowerowych dzięki którym udostępnione zostały atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie gminy Lubliniec. Powstał w ten sposób ciekawy produkt turystyczny. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Budowa boiska sportowego przy ul. ZHP w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 428 629,82 zł

Dofinansowanie: 270 918,18 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego, o syntetycznej nawierzchni, przy ul. ZHP w Lublińcu. Zakres projektu obejmował budowę: 1.) boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26 m x 44 m, o nawierzchni syntetycznej - poliuretanowej w kolorze ceglastym i zielonym, mieszczącego w swym obrysie; - boisko do piłki ręcznej i mini piłki nożnej o wymiarach 20 m x 40 m, ulokowane podłużnie, - dwa boiska do koszykówki o wymiarach 13 m x 24 m, ulokowane poprzecznie oraz - dwa boiska do siatkówki o wymiarach 9 m x 18 m, ulokowane poprzecznie, 2.) ogrodzenia obiektu o łącznej długości 148,00 m i wysokości 4,00 m, 3.) chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 4.) elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci). 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Adaptacja pomieszczeń historycznej kamienicy Courantów na siedzibę Muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 936 617,78 zł

Dofinansowanie: 796 125,11 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była adaptacja pomieszczeń historycznej kamienicy Courantów, znajdującej się w staromiejskim centrum Lublińca, na siedzibę Muzeum Pro Memoria Edith Stein. Celem proponowanych prac adaptacyjnych i remontowych była zmiana planu funkcjonalno – użytkowego pomieszczeń na I piętrze budynku, z mieszkalnych na muzealne. Muzeum składa się z dwóch pomieszczeń wystawy stałej oraz specjalnie wydzielonej strefy wejściowej. Projekt zakładał budowę sali wielofunkcyjnej, w której będzie można organizować wykłady, projekcje i prezentacje multimedialne, a nawet koncerty i występy artystyczne. W sali umieszczone są tzw. czasowe ekspozycje m.in. prace z konkursów organizowanych przez miasto.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu drogowego sieci uzupełniającej poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Klonowej w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 3 623 880,12 zł

Dofinansowanie: 3 079 420,21 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej ul. Klonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Częstochowską (droga krajowa nr 46) do skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. (droga wojewódzka nr 906) w Lublińcu wraz z połączeniem ze ścieżką pieszo-rowerową w ul. Częstochowskiej. Ul. Klonowa jest drogą gminą o nawierzchni bitumicznej. Projekt przewidywał całkowitą rozbiórkę istniejących warstw bitumicznych jezdni i doprowadzenie do stałej szerokości 7,00m. Wbudowano nowy chodnik po stronie prawej stanowiący połączenie ścieżek pieszo-rowerowych ulic Klonowej i Częstochowskiej. Wybudowano również peron przy istniejącej zatoce autobusowej po stronie prawej. Na skrzyżowaniach z drogami lokalnymi zaprojektowano korektę promieni wyokrągleń oraz naprawę nawierzchni. 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Rewitalizacja X Muzy w Lublińcu.
 

Wartość projektu: 8 175 346,10 zł

Dofinansowanie: 6 523 007,18 zł

Opis projektu:
Projekt polegał na przeprowadzeniu remontu Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu i wyposażeniu go w nowe urządzenia i instalacje ogólnotechniczne i specjalistyczne. Projekt obejmował swym zakresem: - roboty ogólnobudowlane, - wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i ciepłej wody użytkowej, - wykonanie instalacji hydrantowej, - modernizację instalacji elektroenergetycznych, - przebudowę instalacji c.o. i kotłowni gazowej, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali kinowej, - wykonanie nowej instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i systemu sterowania klapami pożarowymi, - wykonanie instalacji telewizji przemysłowej i antywłamaniowej. - remont i budowę instalacji odgromowej, przeciwoblodzeniowej i oświetlenia zewnętrznego, - docieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynku, - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, - wykonanie nowych instalacji oświetlenia sceny, systemu łączności inspicjenta, nagłośnienia, kinotechniki, okotarowania, wyciągów liniowych i mechanizmu kurtynowego. Dzięki wyposażeniu Miejskiego Domu Kultury w nowe urządzenia techniczne i zmodernizowaniu pomieszczeń, w tym sali widowiskowo-kinowej, możliwe było poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty imprez kulturalno-rozrywkowych i pozyskanie większej widowni.
_______________________________________________________________________________________________________________________

POiIŚ 2014-2020

Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.

Wartość całkowita projektu: 35,8 mln zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 21,9 mln zł
Wartość dofinansowania: 18,7 mln zł (85% dofinansowania z wydatków kwalifikowanych)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
 
Data podpisania umowy dofinansowania: 06.06.2018 r. 
Termin zakończenia projektu: do 31.03.2022 r.
 
Jest to największe zadanie inwestycyjne i największa dotacja pozyskana w historii miasta Lublińca.
_________________________________________________________________________________________________________

Podpisanie umowy - więcej ...

Powołanie Jednostki Realizującej Projekt - więcej ...

Zaproszenie mieszkańców na spotkanie - więcej ...

_________________________________________________________________________________________________________
Opis projektu.
 
Projekt pozwoli na kompleksowe zmodernizowanie wszystkich obiektów na oczyszczalni ścieków.
Ważnym elementem przebudowy oczyszczalni będzie modernizacja w zakresie gospodarki osadowej. 
Realizacja projektu powinna do minimum ograniczyć uciążliwość w zakresie wytwarzanych „zapachów”.
 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: budowę kontenerowej stacji zlewczej, modernizację węzła mechanicznego
(budynku i systemu krat, wymianę pomp w pompowni głównej, budowę nowego podwójnego piaskownika wraz z separatorem piasku),
modernizację stopnia biologicznego - renowacja istniejących konstrukcji żelbetowych, przebudowa komór wraz z wprowadzeniem
nowego syst. mieszania, wymiana pomp recyrkulacji wewnętrznej oraz systemu sterowania napowietrzaniem, uzupełnienie wyposażenia
stacji dmuchaw, budowa stacji magazynowania i dozowania koagulantu, budowa ukł. wody technologicznej (ścieków oczyszczonych),
remont i zabezpieczenie konstrukcji osadników wtórnych wraz z uzupełnieniem wyposażenia, remont pompowni osadów z instalacją
dwóch nowych pomp, budowa wydzielonego układu zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego, budowa układu stabilizacji
beztlenowej osadów: wydzielona komora fermentacyjna zamknięta i współpracujący ukł.technologiczny, budowa kotłowni - 2 kotły
wodne (z rezerwą miejsca na agregat kogeneracyjny), budowa układu odbioru, oczyszczania, magazynowania i przeróbki biogazu,
przebudowa jednego z otwartych basenów fermentacyjnych (zmiana funkcji na zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego),
budowa urządzeń do odwadniania osadów wraz z osprzętem (w tym prasa ślimakowa) – w budynku odwadniania, montaż układu
transportu i wapnowania osadu odwodnionego, wykonanie węzła odbioru osadu odwodnionego – stanowiska na środki transportu
oraz modernizacji składowiska osadu i przebudowy poletek osadowych do celów magazynowych, budowa systemu biofiltracji,
budowa nowego systemu sterowania i kontroli (tu: oprogramowanie SCADA), wykonanie nowych połączeń technologicznych,
dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni.
_________________________________________________________________________________________________________
Cele projektu.
 
Celem projektu jest zapewnienie efektywnego systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych
na obszarze aglomeracji Lubliniec.
Cele szczegółowe:
- umożliwienie wykorzystania (obecnie traconego) biogazu powstającego w procesie stabilizacji osadów do produkcji ciepła na
potrzeby własne oczyszczalni;
- zapewnienie wysokich standardów i stabilności procesu mechanicznego i biologicznego oczyszczania poprzez przebudowę
i modernizację wybranych obiektów i urządzeń;
- zmniejszenie uciążliwości zapachowej poprzez prowadzenie procesów w zamkniętych lub zhermentyzowanych obiektach
- zwiększenie efektywności odwadniania i zagęszczania osadów jako istotnego elementu przygotowania poprzedzającego
odzysk osadów ściekowych;
- zapewnienie sprawnej i bezawaryjnej pracy zmodernizowanej instalacji dzięki kompatybilności elementów obecnie
funkcjonujących, zmodernizowanych i nowobudowanych oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu kontroli procesów SCADA;
- ograniczenie energochłonności i wodochłonności procesu oczyszczania ścieków dzięki wprowadzanym usprawnieniom.
 
Projekt prowadzi do zdecydowanej poprawy efektywności systemu oczyszczania ścieków oraz zmniejszeniu jej uciążliwości
zapachowej dzięki usprawnieniu i hermetyzacji procesu oczyszczania ścieków. Długofalowymi korzyściami wynikającymi
z wdrożenia inwestycji będą:
- spełnienie norm i wytycznych wynikających z prawa polskiego oraz UE, w szczególności dyrektywy 91/271/EWG,
- poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu uciążliwości systemu wodnokanalizacyjnego,
- poprawa standardu życia mieszkańców aglomeracji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej, prowadząca
do zwiększenia atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej regionu.
 
Efekty realizacji projektu przyczynią się do osiągnięcia celu tematycznego nr 6 POIiŚ: Zachowanie i ochrona środowiska
oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, priorytet inwestycyjny 6.2: Inwestowanie w sektor gospodarki
wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających przez te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie. 
_________________________________________________________________________________________________________
Planowane efekty.
 
Efektywność projektu określają wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Wskaźniki produktu:
- Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - 1 szt.
- Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki / zagospodarowania osadów ściekowych - 1 szt.
2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
- Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania - 0,59 tys. Mg/rok
_________________________________________________________________________________________________________
Wartość projektu.
 
Wartość całkowita projektu: 35,8 mln zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 21,9 mln zł
_________________________________________________________________________________________________________
Wkład Funduszy Europejskich.
 
Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności: 18,7 mln zł (85% dofinansowania z wydatków kwalifikowanych)
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
_________________________________________________________________________________________________________
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów
w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się
do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
skorzystać z formularza                lub               wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 

_________________________________________________________________________________________________________

Kontakt:

Beneficjent - Gmina Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec           NIP: 5751878473       REGON: 151398391

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TEL.: 
+48 (34) 353-01-00 , (numer wew.)
+48 (34) 353-01-01
+48 (34) 353-01-02
+48 (34) 353-01-03
+48 (34) 353-01-04
 
FAX:
+48 (34) 353-01-05
+48 (34) 353-01-06
+48 (34) 353-01-07

 

Miejsce realizacji projektu:

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych - ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec
tel. (034)351-40-00 , fax (034) 351 40 02  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
________________________________________________________________
 
 

 Lp. 

 Imię i Nazwisko

 Funkcja w JRP

 Telefon

1 Edward Maniura Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) (34) 353-01-00
2 Jan Grajcar Kierownik JRP (Z-a MAO) (34) 353-01-00 w.110
3 Ewa Kaczmarczyk Zespół Finansowo – Księgowy – (K) (34) 353-01-00 w.117
4 Katarzyna Pradelok Zespół Finansowo - Księgowy (34) 353-01-00 w.117
5 Hanna Korzonek Zespół Finansowo - Księgowy (34) 353-01-00 w.116
6 Rafał Jureczko Zespół Finansowo - Księgowy (34) 353-01-00 w.117
7 Cezary Sękowski Zespół Techniczny – (K) (34) 353-01-00 w.140
8 Szymon Krogulecki Zespół Techniczny (34) 353-01-00 w.142
9 Marek Brzezina Zespół Techniczny (34) 351-40-00
10 Agnieszka Fischer Zespół Techniczny (34) 351-40-28
11 Janusz Gluza Zespół Techniczny (34) 351-40-04
12 Adam Bolesławski Zespół Techniczny (34) 351-40-06
13 Jolanta Wilkowicz – Matusiak Zespół Organizacyjno - Prawny (34) 353-01-00 w.146
14 Michał Telma Zespół Organizacyjno - Prawny (34) 353-01-00 w.126
15 Krzysztof Klepacz Zespół Organizacyjno – Prawny – (K) (34) 353-01-00 w.148
 
 
 

Wydarzenia

Październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Najbliższe

19 Paź 2018
12:00AM
Urodziny Kubusia Puchatka
11 Lis 2018
12:00AM
Bieg Niepodległości

Na skróty

 wybory

ZMIANA RUCHU

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.