PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Słoneczny Lubliniec

Regulamin - słoneczny Lubliniec

Informujemy, że Burmistrz Miasta Lublińca zatwierdził Regulamin uczestnictwa w Programie pn. "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec" (w załączeniu Regulamin).

W załączeniu dostępny jest również wzór umowy pomiędzy Uczestnikiem Programu a Operatorem.

Osobami upoważnionymi do dokonywania wizji lokalnych w terenie będą następujące osoby:
Pani Elżbieta Maks
Pani Mariola Maindok
Pan Sebastian Zielonka
Pan Dawid Zielonka
Pan Grzegorz Kopyciok
 
Jedynie powyższe osoby są upoważnione do dokonywania wizji lokalnej w terenie. Każda z osób będzie posiadała przy sobie identyfikator i pisemne upoważnienie, którym będzie musiała się wylegitymować w trakcie wizyty u mieszańca.
 
Uwaga: w trakcie wizji lokalnej u mieszkańca nie będą pobierane żadne opłaty gotówkowe.
 
Opłaty w wysokości 99,00 zł będą przyjmowane jedynie w formie przelewu na konto po dokonaniu wizji lokalnej.

 

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_sloneczny_lubliniec_15.11.2017.pdf)regulamin[ ]1652 kB
Pobierz plik (umowa_z_mieszkańcem.pdf)umowa z mieszkańcem[ ]98 kB

Wizje lokalne Operatora w terenie

Informujemy, że Operatorem Programu pn.: „Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec” jest firma:
ENVITERM S.C., ul. Szwedzka 2, 42-612 Tarnowskie Góry, NIP: 6452551931, REGON: 367531084
 
Osobami upoważnionymi do dokonywania wizji lokalnych w terenie będą następujące osoby:
Pani Elżbieta Maks
Pani Mariola Maindok
Pan Sebastian Zielonka
Pan Dawid Zielonka
Pan Grzegorz Kopyciok
 
Jedynie powyższe osoby są upoważnione do dokonywania wizji lokalnej w terenie. Każda z osób będzie posiadała przy sobie identyfikator i pisemne upoważnienie, którym będzie musiała się wylegitymować w trakcie wizyty u mieszańca.
 
Uwaga: w trakcie wizji lokalnej u mieszkańca nie będą pobierane żadne opłaty.
 
Opłaty w wysokości 99,00 zł będą przyjmowane jedynie w formie przelewu na konto.

Wydłużenie terminu naboru ankiet

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Lublińca Programem "Słoneczny Lubliniec" oraz kierowanymi prośbami o wydłużenie terminu naboru do Programu, podjęto decyzję o przesunięciu terminu składania ANKIET. 

Ostateczny termin składania ANKIET zostaje przesunięty do 7 listopada br.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ankieta OZE SL_END.pdf)ANKIETA[ ]476 kB

wpłaty dla operatora

W związku z dokonanymi ustaleniami wpłaty dla Operatora bedą przyjmowane po zatwierdzeniu Regulaminu Programu.
 
Regulamin Programu w najbliższych dniach zostanie zatwierdzony i opublikowany na stronie interentowej miasta Lublińca oraz w wersji papierowej będzie dostępny w tut. Urzędzie Miejskim w Zespole ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej (biuro podawcze) w pok. nr 7 (na parterze).
 
Po zatwierdzeniu Regulaminu zostanie wyznaczony termin na dokonywanie wpłat.
W związku z powyższym prosiny o wstrzymanie się z dokonywaniem wpłat a osoby, które już dokonały przelewu będą miały zwrócone opłaty na konto.

 

Wczoraj odbyło się spotkanie w Miejskim Domu Kultury. Poniżej materiały ze spotkania.

Likn do prezentacji Prezentacja

Link do kalkulatora Kalkulator

Link do artykułu Słoneczna gmina

Do pobrania poniżej w załączeniu ULOTKA.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka.pdf)ULOTKA[ ]710 kB

KOMUNIKAT - PROGRAM "SŁONECZNY LUBLINIEC" II etap

KOMUNIKAT.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Lublińca Programem „Słoneczny Lubliniec” oraz zgłaszanymi zapytaniami osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub mają budynki w budowie (na ukończeniu – do zasiedlenia na przełomie 2017/2018) informujemy, że osoba zakwalifikowana do obecnej edycji Programu musi łącznie spełnić poniższe warunki:

 1. lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie gminy Lubliniec,
 2. budynek jest zamieszkały i użytkowany (w celu prawidłowego oszacowania planowanych urządzeń oraz ich mocy właściciel musi udostępnić faktury za ostatni okres rozliczeniowy – moc będzie dobrana na podstawie faktycznego życia energii).
 3. posiada tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jeżeli jest kilku współwłaścicieli to każdy z nich musi wyrazić zgodę na przedmiotową inwestycję.
 4. nie prowadzi w budynku, w którym zamontowana będzie instalacja w chwili obecnej działalności gospodarczej ani też agroturystyki i nie będzie prowadził tego typu działalności w okresie 5 lat od rozliczenia finansowego Projektu. Decyduje wykazany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej adres zakładu głównego lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Wynajmowanie budynku lub części budynku dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej przez inny podmiot również traktowane jest jako „działalność gospodarcza prowadzona w budynku na którym zainstalowane zostaną kolektory słoneczne / panele fotowoltaiczne". Program dofinansuje jedynie obiekty mieszkalne.
 5. instalacja będzie wykorzystywana tylko na potrzeby socjalno-bytowe domowników,
 6. w budynku nie jest zamontowana instalacja kolektorów słonecznych ani inne odnawialne źródło energii do ogrzewania c.w.u. lub produkcji energii elektrycznej, (tzn. jężeli budynek posiada instalację solarna to nie można złożyć ankiety na instalację solarną ale można złożyć ankietę na instalację fotowoltaiczną, jeżeli budynek posiada instalację fotowoltaiczną to nie można złożyć ankiety na instalację fotowoltaiczną ale można złożyć ankiete na instalację solarną) - czyli składamy ankietę na taką instalację, której nie ma w budynku.
 7. nieruchomość znajduje się poza rejestrem zabytków Województwa Śląskiego,
 8. nie posiada nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec gminy Lubliniec i jednostek podległych,

Takie warunki mieszkaniec będzie musiał spełniać nie tylko w momencie składania ankiety / podpisania umowy, ale przez cały okres tzw. trwałości projektu (tj. przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu – czyli do 31.12.2025 r. - wymóg UE i Urzędu Marszałkowskiego). Przez ten okres mieszkaniec zagwarantuje swobodny dostęp do isntalacji oraz będzie corocznie przekazywał odczyty z licznika oraz dane z rozliczenia z Tauronem (na potrzeby sprawozdań i monitoringu - wymóg Urzędu Marszałkowskiego).

Natomiast przez 10 lat - czyli do 31.12.2030 r. urządzenia będa na majątku gminy Lubliniec (będą amortyzowane wg. stawki 10%) a mieszakniec będzie jedynie użytkownikiem urządzenia, który zagwarantuje swobodny dostęp od isntalacji. Po tym okresie urzadzenia zostaną za 1 zł + VAT przekazane na majątek mieszkańca.

Ponadto informujemy, że stawka VAT dla montażu urządzeń na budynku wyniesie 8%, natomiast dla montażu na budynku gospodarczym / na ziemi będzie stawka 23%.

Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze kwestia kosztów kwalifikowanych. Założenie Programu jest takie, że 85% kosztów stanowi dotacja z UE a 15% pokrywa mieszkaniec. Jeżeli jednak Urząd Skarbowy uzna, że podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym to mieszkaniec będzie musiał również sfinansować podatek od otrzymanej dotacji.

Przygotowując Program staramy się i poszukujemy optymalnych rozwiązań prawnych i finansowych, aby mieszkaniec otrzymał maksymalne możliwe dofinansowanie i aby z Programu skorzystała jak największa liczba gospodarstw.

Jak wcześniej informowaliśmy w 2018 roku będzie ogłoszony kolejny nabór wniosków do Poddziałania 4.1.1 (ZIT).

W związku z tym, że chcielibyśmy, aby jak największa grupa mieszkańców Lublińca skorzystała z dotacji, rozważamy obecnie taką możliwość, że mieszkańcy, którzy złożą obecnie ANKIETY i nie spełnią powyższych wymagań (bo np. prowadzą działalność gospodarczą lub mają budynki w budowie) wejdą na tzw. listę rezerwową, która stanie się podstawą do przygotowania II edycji Programu (planowany termin naboru to przełom I i II półrocza 2018 r.)

W związku z powyższym prosimy, aby także mieszkańcy, którzy nie spełniają obecnych warunków naboru ANKIET (bo np. prowadzą działalność gospodarczą lub mają budynki w budowie) również złożyli ANKIETY w celu identyfikacji faktycznego zapotrzebowania.

Ps. Na wypełnionej ANKIECIE prosimy dopisać odręcznie, że wnioskodawca osobiście prowadzi działaność gospodarczą, lub w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza, lub budynek jest w budowie (ułatwni to identyfikację ankiet i uprości analizę).

 

Nabór Ankiet

Od dziś do 30 października br. można składać ANKIETY dotyczace przystąpienia do Programu "Słoneczny Lubliniec".

ANKIETĘ należy:
- oddać osobiście w tut. Urzędzie Miejskim w Zespole ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej (biuro podawcze) w pok. nr 7 (na parterze) poprzez wrzucenie ankiety do specjalnej urny,
- lub korespondencyjnie poprzez wysłanie ankiety na adres: Urząd Miejski w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec z dopiskiem „ Ankieta - Słoneczny Lubliniec” (decyduje data wpływu),
- oddać 25 października br. na spotkaniu w MDK w Lublińcu.
________________________________________________________________________________________________________________________
 
Termin naboru ankiet:
od 16 października br.  do 30 października br.
 
Przed przystąpieniem do Programu i wypełnieniem ANKIETY prosimy o zapoznanie się z wszystkimi informacjami i dokumentami umieszczonymi w zakładce "Słoneczny Lubliniec" w dziale Fundusze UE.
 
W załączeniu do zapoznania się dokumenty z gmin Kalety i Herby oraz wyjaśnienia Komisji Europejskiej. 
Program dla Lublińca będzie bazował na rozwiązaniach i zapisach zawartych w powyższych Programach.
Program "SłonecznyLubliniec" aby uzyskał dofinansowanie musi spełnić wymagania konkursu dla Poddziałania 4.1.3 RPO WSL 2014-2020.
Załączniki:
Pobierz plik (ankieta OZE SL_END.pdf)ANKIETA[ ]476 kB
Pobierz plik (Ankieta_Kalety.pdf)ankieta_kalety[ ]429 kB
Pobierz plik (Regulamin_HERBY.pdf)regulamin_herby[ ]6142 kB
Pobierz plik (Umowa_Kalety.pdf)umowa_kalety[ ]224 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia_KomisjaUE_dzialalnosc_gospodarcza.pdf)wyjasnienie_komisjiUE[ ]212 kB

ankieta

W załączeniu do pobrania i wydrukowania jest ANKIETA dotyczaca przystąpienia do Programu "Słoneczny Lubliniec".
Po wypełnieniu i podpisaniu ANKIETĘ należy:
- oddać osobiście w tut. Urzędzie Miejskim w Zespole ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej (biuro podawcze) w pok. nr 7 (na parterze) poprzez wrzucenie ankiety do specjalnej urny,
- lub korespondencyjnie poprzez wysłanie ankiety na adres: Urząd Miejski w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec z dopiskiem „ Ankieta - Słoneczny Lubliniec” (decyduje data wpływu),
- oddać 25 października br. na spotkaniu w MDK w Lublińcu.
________________________________________________________________________________________________________________________
 
Termin naboru ankiet:
od 16 października br.  do 30 października br.
 
ANKIETY zostaną przekazane Operatorowi Programu firmie ENVITERM S.C. z Tarnowskich Gór.
________________________________________________________________________________________________________________________

Ps. Wydrukowane ANKIETY będą również dostępne w tut. Urzędzie Miejskim w Zespole ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej (biuro podawcze) w pok. nr 7 (na parterze).

Przed przystąpieniem do Programu i wypełnieniem ANKIETY prosimy o zapoznanie się z wszystkimi informacjami i dokumentami umieszczonymi w zakładce "Słoneczny Lubliniec" w dziale Fundusze UE.

 
 

Załączniki:
Pobierz plik (ankieta OZE SL_END.pdf)ANKIETA_SŁONECZNY_LUBLINIEC[ ]476 kB

warto poczytać przed wybraniem instalacji

Dla osób, które chcą przystąpić do Programu "Słoneczny Lubliniec" a nie dokonały jeszcze wyboru instalacji, prezentujemy poniżej linki do stron internetowych, gdzie można poczytać o zasadach działania instalacji OZE i ich rodzajach. Warto poczytać przed dokonaniem wyboru.

Linki:
 

Materiały pochodzą ze strony: www.budujemydom.pl/

spotkanie w Miejskim Domu Kultury

Informujemy, że spotkanie informacyjne z mieszkańcami Lublińca w sprawie Programu "Słoneczny Lubliniec" odbędzie 25 października br. o godz. 17.00 w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.
Na spotkaniu zostaną zaprezentowane i omówione wszystkie szczegóły Programu. Będą również zbierane ankiety od mieszkańców o przystąpieniu do Programu.
 
W przyszłym tygodniu na stronie internetowej będzie można już pobrać ankietę.
Podpisane ankiety należy:
- oddać osobiście w tut. Urzędzie Miejskim w Zespole ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej (biuro podawcze) w pok. nr 7 (na parterze) poprzez wrzucenie ankiety do specjalnej urny,
- lub korespondencyjnie poprzez wysłanie ankiety na adres: Urząd Miejski w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec z dopiskiem „ Ankieta - Słoneczny Lubliniec” (decyduje data wpływu),
- oddać 25 października br. na spotkaniu w MDK w Lublińcu.
 
Termin naboru ankiet:
- od 16 października br. do 30 października br.
- jeżeli zajdzie taka potrzeba dodatkowy termin naboru będzie od 2 listopada br. do 7 listopada br. 

Wstępne założenia Programu

Program "Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec"
 
Cel Programu:
Celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji (zmniejszenie zużycia węgla, gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej i innych surowców) poprzez montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Lubliniec. Rezultatem Programu ma być poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie wydatków ponoszonych przez mieszkańców na przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz na prąd.
 
Uwaga:
Nie jest celem Programu produkcja prądu (instalacja fotowoltaiczna) i odsprzedawanie go do sieci elektroenergetycznej i tym samym „zarabianie” na instalacji. Instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie przede wszystkim zmniejszyć zużycie prądu w gospodarstwie domowym i w maksymalnym stopniu zmniejszyć rachunki za prąd.
 
Definicje:
-        Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
-        Instalacja solarna – urządzenie zamieniające energię słoneczną na energię cieplną (podgrzewanie wody – c.w.u, c.o.)
-        Instalacja fotowoltaiczna – urządzenie zamieniające energię słoneczną na energię elektryczną.
 
W Programie „Słoneczny Lubliniec” będziemy rekomendować mieszkańcom przede wszystkim wybór instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli na produkcję prądu na własne potrzeby mieszkańca a nadwyżkę prądu zużyć do podgrzewania wody w zasobniku (bojlerze) lub docelowo oddawać do sieci energetycznej firmy TAURON S.A. Oddany prąd do sieci pomniejszy w rozliczeniu prąd pobrany przez mieszkańca. Czyli jedno urządzenie będzie mogło spełnić docelowo dwie funkcje (produkcja prądu i podgrzewanie wody).
 
Warunki wstępne udziału w Programie:
-        lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Lubliniec,
-        budynek jest zamieszkały i użytkowany,
-        budynek nie posiada już wybranej instalacji,
-        uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest położony budynek,
-        brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,
-        złożenie ankiety z deklaracją uczestnictwa w Programie oraz wpłata 99 zł na konto Operatora. Operator dokona weryfikacji ankiet wraz z wizją lokalną w terenie i sporządzi dokumentację techniczną dla każdego budynku zakwalifikowanego do Programu,
-        podpisanie przez właściciela budynku z Urzędem Miejskim w Lublińcu umowy regulującej prawa i obowiązki związane z realizacją projektu po pozyskaniu przez Urząd Miejski w Lublińcu wsparcia,
-        dokonanie wpłaty przez właściciela budynku na rzecz Urzędu Miejskiego w Lublińcu, należnego udziału wkładu własnego w terminie wskazanym przez Urząd Miejski w Lublińcu,
-        zamontowane urządzenia przez cały okres trwałości projektu (będzie to prawdopodobnie okres 10 lat od daty zakończenia Programu – kwestia do uzgodnienia) będą własnością gminy Lubliniec, a po tym okresie zostaną przekazane na własność właściciela budynku,
-        sprawa podatku VAT od instalacji i jego kwalifikowalność w Programie oraz sprawa podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie rozstrzygnięta ostatecznie po uzyskaniu przez tut. Urząd Miejski indywidulanej interpretacji podatkowej z Urzędu Skarbowego.
 

Wstępny planowany harmonogram prac, który może jeszcze ulec zmian:

 • październik – grudzień 2017 – zbieranie ankiet, opracowanie dokumentacji technicznej i Programu (II połowa października br. - spotkanie w MDK oraz zbieranie ankiet i deklaracji, listopad/grudzień - wizje lokalne w terenie)
 • luty 2018 – złożenie wniosku o dofinansowanie w RPO WSL 2014-2020
 • wrzesień 2018 – planowane rozstrzygnięcie konkursu
 • październik 2018 – podpisanie umowy dofinansowania i przetarg na wybór wykonawcy
 • listopad 2018 – grudzień 2020 – realizacja robót montażowych i rozliczenie całego Programu.
 
Będziemy się starali, aby wybrane urządzania były jak najlepszej jakości i posłużyły mieszkańcom przez wiele lat. Zależy nam również na tym, aby przyjęte rozwiązania prawne, techniczne i finansowe Programu były jak najkorzystniejsze dla mieszkańców. Musimy jednak pamiętać, że Program musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa a przede wszystkim musi spełnić warunki konkursu, od którego zależy otrzymanie dofinansowania.
 
 
Uwagi do powyższych założeń można przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 

Wydarzenia

Luty 2018
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Na skróty

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

bulwar

niepelnosprawni1

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.