Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędą się w dniach od 25.08 do 15.09.2015r.

Całość materiałów dostępna pod linkiem:

http://deltapartner.pl/konsultacje_lpr_lubliniec/

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.): organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa (…) w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, w dniach od 25.08.2015 r. do 15.09.2015 r. zapewniono możliwość składania wniosków do projektu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa, a wraz z nią możliwość składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone ustnie w siedzibach właściwych organów, pisemnie lub w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) i dostarczenie go w terminie od 25.08.2015 r. do 15.09.2015 r.

 

Uwagi i opinie do projektu ww. dokumentu można składać do dnia 15 września 2015 r.

Z projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2020 z perspektywą do 2022 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Biurze Obsługi Interesantów w budynku Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 (pokój nr 7- 8 na parterze) w godzinach pracy urzędu. tj. pon. – pt. w godz. 7.30 – 15.30.

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_LPR.pdf)obwieszczenie_LPR.pdf[Obwieszczenie LPR]411 kB

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.