PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Aktualności

Szanowni Państwo,

z dniem 1 stycznia 2019r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r. Poz. 1716 z późn. zm.), prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształca się w prawo własności tych gruntów. Ze względu na nowelizację w/w przepisów Urząd Miejski w Lublińcu przedstawia zaktualizowaną informację.

 

Najważniejsze informacje.

 • Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste przekształca się w opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat.

 • Właściciel ma czas na wniesienie opłaty przekształceniowej należnej za rok 2019 do dnia 29 lutego 2020r.

 • Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie, które będzie wydane przez Urząd Miejski w Lublińcu. Urząd ma 12 m-cy na wydanie zaświadczenia. Za wydanie zaświadczeń nie jest pobierana opłata.

 • W przypadku gdy właściciel czyli dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zanim otrzyma je z Urzędu, wówczas za wydanie zaświadczenia należy wnieść opłatę w wysokości 50,00 zł, a Urząd zobowiązany jest wydać je w terminie do 4 miesięcy.

 • Na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu zaświadczenie wydaje wówczas Urząd w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 • Zaświadczenia będą wydawane na właścicieli, którzy figurują w księdze wieczystej nawet jeżeli stan prawny nieruchomości nie jest uregulowany i w księdze figurują osoby zmarłe.

 • Zaświadczenie zawierać będzie informację potwierdzającą fakt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz informację o obowiązku wnoszenia opłat przekształceniowych. Gmina zabezpieczy roszczenie z tyt. niezapłaconych opłat w dziale III właściwej księgi wieczystej.

 • Właściciel ma 2 miesiące od dnia doręczenia zaświadczenia, na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadza się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu.

 • Właściciel gruntu może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej (stanowiącej iloczyn opłaty przekształceniowej i pozostałego okresu jej spłaty) a urząd w terminie 14 dni ustala wysokość jednorazowej opłaty.

 • Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. ustalone zostały wysokości bonifikat i zasady ich przyznawania w przypadku jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej.

 • Bonifikaty wyniosą odpowiednio:

- 80 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło

przekształcenie;

- 70 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

- 60 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

 • Bonifikaty przysługują gdy:

- prawo wnioskodawcy do nieruchomości podlegających przekształceniu, jest ujawnione w treści księgi

wieczystej,

- wnioskodawca nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Gminy Lubliniec związanych z

nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia,

- nieruchomość nie stanowi dla właściciela lub innej osoby siedziby zgłoszonej do właściwej ewidencji

lub rejestru działalności gospodarczej.

 • Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu spłaty.

 • Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej Urząd, w terminie 30 dni od dnia ich wniesienia, wyda zaświadczenie, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu w dziale III pobierana jest opłata w wysokości:

- 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej

- 75,00 zł w przypadku wnoszenia opłaty przez okres 20 lat

 • Właścicielom, którzy zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w roku 2019 r. a nastąpi to jeszcze przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę. W tej sytuacji właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych dot. wykreślenia takiego obciążenia z księgi wieczystej.

W związku z powyższym zaleca się aby właściciele, którzy zdecydują się na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej w pierwszym roku przekształcenia tj. w 2019r., zgłosili zamiar jej uiszczenia przed dniem 31 marca 2019r.

 • Przedsiębiorcy w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na przekształconej nieruchomości lub jej części, mają czas na złożenie oświadczenia o zamiarze wnoszenia opłat przekształceniowych przez okres:

- 99 lat licząc od dnia przekształcenia dla stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu

użytkowania wieczystego wynoszącej 1%,

- 33 lat licząc od dnia przekształcenia dla stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu

użytkowania wieczystego wynoszącej 3%,

 • Przedsiębiorcy w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, mają czas na złożenie wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej w drodze decyzji, jeśli nie zgadzają się z informacją w tym zakresie zawartą w zaświadczeniu

W przypadku pytań, informacji udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – nr telefonu: 34/ 3530100 wew. 127, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAŁĄCZNIKI

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – uzyskanie bonifikaty ,  WNIOSEK

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – uzyskanie zaświadczenia , WNIOSEK

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej  , WNIOSEK

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - oświadczenie przedsiębiorców , WNIOSEK

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
45.16
μg/m3        
2021.03.05 00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.