Aktualności

Burmistrz Miasta Lublińca informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, zniesiony został obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 roku nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków. Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt. 1 wyżej cytowanej ustawy wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Burmistrza, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. W celu uzyskania potwierdzenia należy złożyć wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy wraz z oryginałem zawartej umowy dzierżawy. Na wydanie potwierdzenia w/w umowy Burmistrz ma 7 dni od daty złożenia wniosku.
Burmistrz dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.