Aktualności

Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity DZ.U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.) zawiadamiam, że opracowanie „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubliniec”, będzie wyłożone do publicznego wglądu w okresie od 19.02.2016 r. do 11.03.2016 r. tj. przez okres 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7a, 42-700 Lubliniec, II piętro – w godzinach otwarcia Urzędu. Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy, osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Lubliniec, mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do „Aktualizacji projektu założeń...”, w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.