PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Aktualności

Lubliniec, dnia 16 listopada 2020 r.

1. Redaktor Naczelny
Lubliniecki.pl
Wojciech Gromkowski,

2. Redaktor
Lubliniecki.pl
Julian Werner

42-700 Lubliniec ul. Lompy 3
42-700 Lubliniec ul. Edyty Stein 2

WNIOSEK O PUBLIKACJĘ SPROSTOWANIA

Na podstawie art. 31a ust. 1 i art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4-6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914) zwracam się z wnioskiem o opublikowanie sprostowania

1. treści następującej:

„Nieprawdziwa jest informacja podana w treści artykułu pt. «Afery Komisyjnej nie da się zamieść pod dywan. Będzie kontra radnego Mikulskiego.» jakoby Prokuratura oraz Sąd zakwestionowały fakt, że Radny reprezentujący klub PiS – Pan Łukasz Mikulski podpisał listę obecności i udokumentował swój udział w posiedzeniu Komisji, mimo że w nim nie uczestniczył. Nieprawdą jest, że Prokuratura i Sąd miały inne zdanie w tym zakresie. Przeciwnie, w ocenie Sądu, Radny Mikulski w komisji nie uczestniczył, a listę obecności podpisał.
Burmistrz Miasta Lublińca
Urząd Miejski w Lublińcu
42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5”;

2. na stronie głównej portalu www.lubliniecki.pl i na witrynie internetowej portalu prowadzonej w ramach serwisu społecznościowego Facebook, w czarnej ramce na białym tle, czcionką i z formatowaniem takim, jak zastosowano w opublikowanym w dniu 10 listopada br. artykule autorstwa redaktora Juliana Wernera pt. „Afery Komisyjnej nie da się zamieść pod dywan. Będzie kontra radnego Mikulskiego”;

3. oraz utrzymywania sprostowania zarówno w treści jak w pkt 1, jak i w miejscu oraz w formie jak w pkt 2, przez czas jaki wymieniony artykuł będzie dostępny na portalu lub witrynie, a w przypadku usunięcia artykułu – nie krócej niż 30 dni.

UZASADNIENIE

W dniu 10 bm. zarówno na portalu www.lubliniecki.pl, jak i na witrynie internetowej portalu prowadzonej w ramach serwisu społecznościowego Facebook, ukazał się artykuł autorstwa redaktora Juliana Wernera pt. „Afery Komisyjnej nie da się zamieść pod dywan. Będzie kontra radnego Mikulskiego”.
Abstrahując od treści całego artykułu, dostrzec i podkreślić należy, że jego treść – co najmniej w istotnym zakresie – nie jest prawdziwa, a to z przyczyn przedstawionych w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

W w/w artykule wskazali Państwo, że w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa Burmistrz Miasta Lublińca informował, że radny Mikulski, choć nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz nie brał udziału w dyskusji i głosowaniu, miał już po zakończeniu posiedzenia komisji podpisać listę obecności. Przytoczyli Państwo również wypowiedź Zastępcy Burmistrza Miasta Lublińca informującą o tym, że radny reprezentujący klub PiS – pan Łukasz Mikulski podpisał listę obecności i udokumentował swój udział w posiedzeniu Komisji, mimo że w nim nie uczestniczył.
Jednocześnie – w odniesieniu do informacji i zawiadomienia, o których mowa w poprzednim akapicie – jednoznacznie i kategorycznie, w treści w/w artykułu, stwierdzają Państwo, że w tym właśnie zakresie Prokuratura Okręgowa w Zawierciu oraz Sąd Rejonowy w Lublińcu mają zdanie odmienne, a zatem kwestionują informacje i wypowiedź zarówno Burmistrza Miasta Lublińca, jak i Zastępcy Burmistrza Miasta Lublińca w zakresie tych faktów.

Podkreślić trzeba, że to właśnie stwierdzenie nie jest prawdziwe, z następujących powodów.

Po pierwsze. Prokuratura Okręgowa w Zawierciu nie wyraziła w treści swojego orzeczenia, wydanego w przedmiotowej sprawie, jakiegokolwiek stanowiska co do faktów, do których odnoszą się: przytaczana w artykule treść zawiadomienia i wypowiedź Zastępcy Burmistrza, tj. do faktu, że radny reprezentujący klub PiS – pan Łukasz Mikulski podpisał listę obecności i udokumentował swój udział w posiedzeniu Komisji, mimo że w nim nie uczestniczył. Prokuratura nie zakwestionowała w jakikolwiek sposób tych faktów, a tym samym faktów, o których informowałem w treści zawiadomienia i o których informowała Zastępca Burmistrza. Zaznaczyć jednocześnie należy, że Prokuratura zatwierdziła jedynie postanowienie Policji, w którym również nie można dopatrzeć się jakiegokolwiek zaprzeczenia przedmiotowym faktom. Żaden z wymienionych wyżej organów nie stwierdził w swoich orzeczeniach, że było inaczej, niż informowano w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa, a w konsekwencji, o czym informowała również Zastępca Burmistrza. Zatem z całą pewnością nie można twierdzić, że wymienione organy – a w szczególności Prokuratura Okręgowa w Zawierciu – mają inne zdanie w zakresie przedmiotowych faktów.
Nawiasem mówiąc, niemożliwe jest ustalenie toku rozumowania tych organów i odniesienie się do tegoż z uwagi na fakt, że rozstrzygnięcia tych organów nie zawierają jakiegokolwiek uzasadnienia.
Po drugie. Sąd Rejonowy w Lublińcu, zgodnie z treścią uzasadnienia orzeczenia, ustalił natomiast bezsprzecznie, że Radny Łukasz Mikulski nie uczestniczył w posiedzeniu przedmiotowej komisji, a także, że Radny Łukasz Mikulski podpisał listę obecności. Zatem – wbrew temu, co Państwo napisali – Sąd ustalił dokładnie to, czemu próbujecie Państwo zaprzeczyć. Aby nie powielać w tym miejscu uzasadnienia Sądu w całości odsyłam do jego treści zamieszczonej na stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu i polecam Państwa uwadze jego rzetelną lekturę. Jednocześnie zmuszony jestem zacytować relewantne – z punktu widzenia niniejszego wniosku – fragmenty uzasadnienia Sądu. W ocenie Sądu „(…) radny spóźnił się o minutę i gdyby posiedzenie Komisji odbyło się w miejscu, w którym było zaplanowane, niewątpliwie uczestniczyłby w nim.” – zatem, w ocenie Sądu Radny Mikulski nie uczestniczył w posiedzeniu komisji i dalej, „Podpis radnego Łukasza Mikulskiego był autentyczny, został naniesiony przez niego.” – w konsekwencji, w ocenie Sądu Radny Łukasz Mikulski podpisał się na liście obecności. Przytoczone fragmenty uzasadnienia Sądu potwierdzają bezsprzecznie fakty podane w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa i w informacji przekazanej przez Zastępcę Burmistrza, tj. że radny reprezentujący klub PiS – pan Łukasz Mikulski podpisał listę obecności i udokumentował swój udział w posiedzeniu Komisji, mimo że w nim nie uczestniczył. W konsekwencji nieprawdziwe jest twierdzenie, że Sąd ma w tym zakresie inne zdanie. Co więcej, również oficjalna informacja rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Częstochowie odnosząca się do przedmiotowej sprawy, którą Państwo zaprezentowali w artykule pt. „PILNE. Jest wyrok Sądu Rejonowego w sprawie tzw. Afery Komisyjnej w Radzie Miejskiej w Lublińcu.” opublikowanym w dniu 25 września br. na portalu Lubliniecki.pl, nie kwestionuje przedmiotowych faktów. W konsekwencji również i z tego stanowiska Sądu absolutnie nie wynika, że Sąd „był innego zdania” w zakresie faktów, o których mowa.

Podkreślam, że przedmiotem niniejszego wniosku nie jest polemika z oceną prawnokarną zachowania Radnego Łukasza Mikulskiego wyrażoną w sentencjach orzeczeń Prokuratury Okręgowej w Zawierciu i Sądu Rejonowego w Lublińcu – niezależnie od mojego zdania w tej sprawie – a jedynie sprostowanie nieprawdziwych informacji, zawartych w Państwa publikacji, odnoszących się bezpośrednio do treści skierowanego przeze mnie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wypowiedzi urzędnika kierowanego przeze mnie Urzędu – Zastępcy Burmistrza Miasta. Tym samym sprostowanie, co wynika z jego brzmienia, nie odnosi się do treści sentencji orzeczeń wydanych w przedmiotowej sprawie.

Na zakończenie oświadczam, że na podstawie art. 32 ust. 5 Prawa prasowego nie wyrażam zgody na dokonywanie jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekście wymienionego w petitum niniejszego wniosku sprostowania.

Ufam, że dochowają Państwo standardów pracy dziennikarskiej i zrealizują swój obowiązek ustawowy, zgodnie z Prawem prasowym i Kodeksem Etyki Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a w konsekwencji dokonają publikacji sprostowania w formie, zakresie i w terminie przewidzianych prawem.
Informuję jednocześnie, że odmowa publikacji sprostowania albo nieopublikowanie sprostowania w terminie lub na zasadach przewidzianych Prawem prasowym spowoduje, że będę rozważał skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i wytoczenie powództwa o opublikowanie sprostowania oraz wystąpienie z ewentualnymi innymi roszczeniami.

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o publikację sprostowania.pdf)Wniosek o publikację sprostowania.pdf[ ]1882 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 11μg/m3
SO2: 9μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.05.17 13:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.