Aktualności

Lubliniec, dnia 16 listopada 2020 r.

1. Redaktor Naczelny
Lubliniecki.pl
Wojciech Gromkowski,

2. Redaktor
Lubliniecki.pl
Julian Werner

42-700 Lubliniec ul. Lompy 3
42-700 Lubliniec ul. Edyty Stein 2

WNIOSEK O PUBLIKACJĘ SPROSTOWANIA

Na podstawie art. 31a ust. 1 i art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4-6 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914) zwracam się z wnioskiem o opublikowanie sprostowania

1. treści następującej:

„Nieprawdziwa jest informacja podana w treści artykułu pt. «Afery Komisyjnej nie da się zamieść pod dywan. Będzie kontra radnego Mikulskiego.» jakoby Prokuratura oraz Sąd zakwestionowały fakt, że Radny reprezentujący klub PiS – Pan Łukasz Mikulski podpisał listę obecności i udokumentował swój udział w posiedzeniu Komisji, mimo że w nim nie uczestniczył. Nieprawdą jest, że Prokuratura i Sąd miały inne zdanie w tym zakresie. Przeciwnie, w ocenie Sądu, Radny Mikulski w komisji nie uczestniczył, a listę obecności podpisał.
Burmistrz Miasta Lublińca
Urząd Miejski w Lublińcu
42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 5”;

2. na stronie głównej portalu www.lubliniecki.pl i na witrynie internetowej portalu prowadzonej w ramach serwisu społecznościowego Facebook, w czarnej ramce na białym tle, czcionką i z formatowaniem takim, jak zastosowano w opublikowanym w dniu 10 listopada br. artykule autorstwa redaktora Juliana Wernera pt. „Afery Komisyjnej nie da się zamieść pod dywan. Będzie kontra radnego Mikulskiego”;

3. oraz utrzymywania sprostowania zarówno w treści jak w pkt 1, jak i w miejscu oraz w formie jak w pkt 2, przez czas jaki wymieniony artykuł będzie dostępny na portalu lub witrynie, a w przypadku usunięcia artykułu – nie krócej niż 30 dni.

UZASADNIENIE

W dniu 10 bm. zarówno na portalu www.lubliniecki.pl, jak i na witrynie internetowej portalu prowadzonej w ramach serwisu społecznościowego Facebook, ukazał się artykuł autorstwa redaktora Juliana Wernera pt. „Afery Komisyjnej nie da się zamieść pod dywan. Będzie kontra radnego Mikulskiego”.
Abstrahując od treści całego artykułu, dostrzec i podkreślić należy, że jego treść – co najmniej w istotnym zakresie – nie jest prawdziwa, a to z przyczyn przedstawionych w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

W w/w artykule wskazali Państwo, że w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa Burmistrz Miasta Lublińca informował, że radny Mikulski, choć nie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz nie brał udziału w dyskusji i głosowaniu, miał już po zakończeniu posiedzenia komisji podpisać listę obecności. Przytoczyli Państwo również wypowiedź Zastępcy Burmistrza Miasta Lublińca informującą o tym, że radny reprezentujący klub PiS – pan Łukasz Mikulski podpisał listę obecności i udokumentował swój udział w posiedzeniu Komisji, mimo że w nim nie uczestniczył.
Jednocześnie – w odniesieniu do informacji i zawiadomienia, o których mowa w poprzednim akapicie – jednoznacznie i kategorycznie, w treści w/w artykułu, stwierdzają Państwo, że w tym właśnie zakresie Prokuratura Okręgowa w Zawierciu oraz Sąd Rejonowy w Lublińcu mają zdanie odmienne, a zatem kwestionują informacje i wypowiedź zarówno Burmistrza Miasta Lublińca, jak i Zastępcy Burmistrza Miasta Lublińca w zakresie tych faktów.

Podkreślić trzeba, że to właśnie stwierdzenie nie jest prawdziwe, z następujących powodów.

Po pierwsze. Prokuratura Okręgowa w Zawierciu nie wyraziła w treści swojego orzeczenia, wydanego w przedmiotowej sprawie, jakiegokolwiek stanowiska co do faktów, do których odnoszą się: przytaczana w artykule treść zawiadomienia i wypowiedź Zastępcy Burmistrza, tj. do faktu, że radny reprezentujący klub PiS – pan Łukasz Mikulski podpisał listę obecności i udokumentował swój udział w posiedzeniu Komisji, mimo że w nim nie uczestniczył. Prokuratura nie zakwestionowała w jakikolwiek sposób tych faktów, a tym samym faktów, o których informowałem w treści zawiadomienia i o których informowała Zastępca Burmistrza. Zaznaczyć jednocześnie należy, że Prokuratura zatwierdziła jedynie postanowienie Policji, w którym również nie można dopatrzeć się jakiegokolwiek zaprzeczenia przedmiotowym faktom. Żaden z wymienionych wyżej organów nie stwierdził w swoich orzeczeniach, że było inaczej, niż informowano w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa, a w konsekwencji, o czym informowała również Zastępca Burmistrza. Zatem z całą pewnością nie można twierdzić, że wymienione organy – a w szczególności Prokuratura Okręgowa w Zawierciu – mają inne zdanie w zakresie przedmiotowych faktów.
Nawiasem mówiąc, niemożliwe jest ustalenie toku rozumowania tych organów i odniesienie się do tegoż z uwagi na fakt, że rozstrzygnięcia tych organów nie zawierają jakiegokolwiek uzasadnienia.
Po drugie. Sąd Rejonowy w Lublińcu, zgodnie z treścią uzasadnienia orzeczenia, ustalił natomiast bezsprzecznie, że Radny Łukasz Mikulski nie uczestniczył w posiedzeniu przedmiotowej komisji, a także, że Radny Łukasz Mikulski podpisał listę obecności. Zatem – wbrew temu, co Państwo napisali – Sąd ustalił dokładnie to, czemu próbujecie Państwo zaprzeczyć. Aby nie powielać w tym miejscu uzasadnienia Sądu w całości odsyłam do jego treści zamieszczonej na stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu i polecam Państwa uwadze jego rzetelną lekturę. Jednocześnie zmuszony jestem zacytować relewantne – z punktu widzenia niniejszego wniosku – fragmenty uzasadnienia Sądu. W ocenie Sądu „(…) radny spóźnił się o minutę i gdyby posiedzenie Komisji odbyło się w miejscu, w którym było zaplanowane, niewątpliwie uczestniczyłby w nim.” – zatem, w ocenie Sądu Radny Mikulski nie uczestniczył w posiedzeniu komisji i dalej, „Podpis radnego Łukasza Mikulskiego był autentyczny, został naniesiony przez niego.” – w konsekwencji, w ocenie Sądu Radny Łukasz Mikulski podpisał się na liście obecności. Przytoczone fragmenty uzasadnienia Sądu potwierdzają bezsprzecznie fakty podane w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa i w informacji przekazanej przez Zastępcę Burmistrza, tj. że radny reprezentujący klub PiS – pan Łukasz Mikulski podpisał listę obecności i udokumentował swój udział w posiedzeniu Komisji, mimo że w nim nie uczestniczył. W konsekwencji nieprawdziwe jest twierdzenie, że Sąd ma w tym zakresie inne zdanie. Co więcej, również oficjalna informacja rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Częstochowie odnosząca się do przedmiotowej sprawy, którą Państwo zaprezentowali w artykule pt. „PILNE. Jest wyrok Sądu Rejonowego w sprawie tzw. Afery Komisyjnej w Radzie Miejskiej w Lublińcu.” opublikowanym w dniu 25 września br. na portalu Lubliniecki.pl, nie kwestionuje przedmiotowych faktów. W konsekwencji również i z tego stanowiska Sądu absolutnie nie wynika, że Sąd „był innego zdania” w zakresie faktów, o których mowa.

Podkreślam, że przedmiotem niniejszego wniosku nie jest polemika z oceną prawnokarną zachowania Radnego Łukasza Mikulskiego wyrażoną w sentencjach orzeczeń Prokuratury Okręgowej w Zawierciu i Sądu Rejonowego w Lublińcu – niezależnie od mojego zdania w tej sprawie – a jedynie sprostowanie nieprawdziwych informacji, zawartych w Państwa publikacji, odnoszących się bezpośrednio do treści skierowanego przeze mnie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wypowiedzi urzędnika kierowanego przeze mnie Urzędu – Zastępcy Burmistrza Miasta. Tym samym sprostowanie, co wynika z jego brzmienia, nie odnosi się do treści sentencji orzeczeń wydanych w przedmiotowej sprawie.

Na zakończenie oświadczam, że na podstawie art. 32 ust. 5 Prawa prasowego nie wyrażam zgody na dokonywanie jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekście wymienionego w petitum niniejszego wniosku sprostowania.

Ufam, że dochowają Państwo standardów pracy dziennikarskiej i zrealizują swój obowiązek ustawowy, zgodnie z Prawem prasowym i Kodeksem Etyki Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a w konsekwencji dokonają publikacji sprostowania w formie, zakresie i w terminie przewidzianych prawem.
Informuję jednocześnie, że odmowa publikacji sprostowania albo nieopublikowanie sprostowania w terminie lub na zasadach przewidzianych Prawem prasowym spowoduje, że będę rozważał skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i wytoczenie powództwa o opublikowanie sprostowania oraz wystąpienie z ewentualnymi innymi roszczeniami.

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o publikację sprostowania.pdf)Wniosek o publikację sprostowania.pdf[ ]1882 kB

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.