PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Aktualności

Wydłużony termin naboru

Informujemy o wydłużeniu terminu nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

do przeprowadzenia w dniach 01.04.2021 r. - 30.06.2021 r.

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

 

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego powinno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu
www.
lubliniec.bip.info.pl w zakładce Narodowy Spis Ludności i Mieszkań w 2021 r. także w COM (Centrum Obsługi Mieszkańców) ul. Paderewskiego 7a, oraz w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 pok. 7-8 (parter).

Komplet dokumentów można składać do dnia  16.02.2021

Ogłoszenie Burmistrza Lublińca - Gminnego Komisarza Spisowego

Burmistrz Lublińca - Gminny Komisarz Spisowy

 

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1486)

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

do przeprowadzenia w dniach 01.04.2021 r. - 30.06.2021 r.

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.


I. Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące wymagania:

            1) być osobą pełnoletnią;

            2) cieszyć się nieposzlakowaną opinią

            3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

            4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;

            5) nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Kandydat na rachmistrza spisowego jest zobowiązany do odbycia szkolenia, obejmującego informacje o:

1) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;

2) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;

3) metodach zbierania danych tj. za pomocą wywiadu bezpośredniego i wywiadu telefonicznego w tym w sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

III. Szkolenie, o którym mowa w pkt II, kończy się egzaminem testowym. Kandydat na rachmistrza spisowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów spisowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

IV. Rachmistrza spisowego powołuje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów spisowych, z którym zawiera umowę zlecenie.

V. Do zgłoszenia kandydata na rachmistrza spisowego należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

2) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 1);

3) informacja dotycząca RODO (zał. 2).

VI. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego powinno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu
www.
lubliniec.bip.info.pl w zakładce Narodowy Spis Ludności i Mieszkań w 2021r. także w COM ( Centrum Obsługi Mieszkańców) ul. Paderewskiego 7a, oraz w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 pok. 7-8 (parter).

 

VII. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lublińcu (pok. nr 7-8 -biuro podawcze) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.”w terminie od 1 lutego 2021 r. do 16 lutego 2021 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

 

                                                                  Gminny Komisarz Spisowy Burmistrz Miasta

                                                                Edward Maniura

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
20.03
μg/m3        
2021.03.01 04:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.