Szanowni Mieszkańcy,
z dniem 1 lipca 2019 roku nastąpi zmiana firmy świadczącej usługę odbioru odpadów od mieszkańców miasta Lublińca. Usługę będzie świadczyła nowa firma PZOM STRACH Sp. z o.o. z siedzibą w Konopiskach. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta, będzie zlokalizowany w Lublińcu przy ul. Przemysłowej 5 i prowadzony w imieniu Gminy przez firmę FCC Sp. z o.o. W czasie otwarcia PSZOK będzie dostępny nowy nr tel. 602-403-227, dni i godziny otwarcia bez zmian tj. poniedziałek, środa, piątek w godz. 1000-1800 i w soboty w godz. 900-1400.


Zmiany nastąpią również w cyklach odbioru worków na segregację „zielonych” (szkło) i „niebieskich” (papier) sprzed nieruchomości jednorodzinnych - będą odbierane co 4 tygodnie. Natomiast w przypadku worków „brązowych” (BIO) sprzed nieruchomości odbierany będzie tylko 1 worek na każdorazowy wywóz co 2 tygodnie w terminach wywozu odpadów zmieszanych. Nadwyżka tzw. odpadów zielonych będzie przyjmowana w PSZOK w dniach jego otwarcia. Właściciele i zarządcy nieruchomości otrzymają nowe harmonogramy z terminami wywozu odpadów sprzed nieruchomości oraz wywozu odpadów wielkogabarytowych, a także terminami otwarcia PSZOK.
Ponadto, w przypadku chęci wydzierżawienia od nowej firmy pojemników na odpady „zmieszane”, należy kontaktować się bezpośrednio z firmą pod nr tel. 606-336-760. Miesięczne ceny dzierżawy pojemników na odpady „zmieszane” , jakie podała firma są następujące:
- pojemnik 120l – 4,50 zł netto,
- pojemnik 240l – 6,00 zł netto,
- pojemnik 1100l – 35,00 zł netto.
Jednocześnie przypominamy, że pojemniki wystawiane przed nieruchomość winny spełniać wymagania Polskich Norm tj. PN-EN 840-1 m.in. w zakresie zunifikowanych zaczepów przystosowanych do opróżniania sprzętem specjalistycznym z pokrywą i wyposażone w kółka transportowe. Za starego typu pojemniki firma nie ponosi odpowiedzialności i odpady mogą zostać nieodebrane.
Z uwagi na drastyczne pogorszenie się jakości segregacji odpadów od miesiąca lipca 2019 roku rozpocznie się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Każdy składający deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma nową ulotkę przypominającą podstawowe zasady segregacji odpadów. Stawka opłaty obowiązująca od 1 marca 2019 roku jest bez zmian, tj. w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi miesięcznie 16,00 zł od osoby, a gdy nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 32,00 zł od osoby. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, będzie skutkowało to utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty. Aby uniknąć niejasności i wątpliwości przy odbieraniu odpadów czy kontroli segregacji, wszystkie pojemniki na odpady zmieszane (czarne) winny być oznakowane adresem (numerem) nieruchomości.
Terminy wpłat bez zmian, do 20 dnia po upływie kwartału w którym powstało zobowiązanie do uiszczenia opłaty, na nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 lub w kasie Urzędu Miejskiego, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:30 (przerwa 11:00 - 11:20).

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.