PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

I. Podstawa prawna

 • Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn.zm.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 z późn.zm.) - dotyczy zasadniczych szkół zawodowych.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1644) – dotyczy szkół branżowych.

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1808 z późn. zm.).   

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.311 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz.312 z późn. zm).  

 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

II. Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane jest ze środków Funduszu Pracy.

Uwaga:

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Lublińca, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Lublińca, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia (załącznik nr 1).

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

III. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wynosi:

  1. w przypadku nauki zawodu do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

IV. Wymagane dokumenty   

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

2.     Załączniki:    

 1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy  posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.    

 2. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

 3. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika potwierdzającego krótszy (lub dłuższy) okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.

 4. Kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i pozytywnie zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe.

 5. Aktualny odpis (wypis) lub kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy dla osób składających wniosek w imieniu pracodawcy.   

 7. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (I) lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (II) lub formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (w przypadku informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - III).   

 8. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 9. Oświadczenie pracodawcy o wysokości poniesionych kosztów związanych z wyszkoleniem młodocianego pracownika oraz o wysokości refundacji otrzymanej z OHP.

 10. Inne dodatkowe dokumenty związane ze sprawą, konieczne do udokumentowania zasadności złożenia wniosku (o ich załączeniu decyduje wnioskodawca).        

Uwaga:            

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lublińcu – pokój nr 12.

Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

V. Opłaty         

Nie pobiera się.                            

VI. Termin załatwienia sprawy  

Do 30 dni.

Uwaga:

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.

VIII. Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lublińca, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że strona po złożeniu oświadczenia nie będzie mogła wnieść odwołania i skargi do sądu administracyjnego.

IX. Forma załatwienia

Decyzja w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis (w przypadku decyzji przyznającej dofinansowanie).

X. Informacje dodatkowe

 • Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika.

 • Przyjęcie wniosku przez Wydział Spraw Społecznych nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Nie gwarantuje się również dofinansowania w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.

XI. Ochrona danych osobowych     

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), informuję:

Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji zadań publicznych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu jest Burmistrz Miasta Lublińca. Siedziba Administratora danych osobowych: ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.

Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyłącznie dla spełnienia uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.                                            

Podawanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
25.68
μg/m3        
2019.10.19 11:00

źródło: WIOŚ Katowice

Wydarzenia

Październik 2019
P W Ś C Pt S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Najbliższe

Na skróty

wybory19

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.