PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Ewidencja szkół /placówek niepublicznych prowadzona przez Gminę Lubliniec.

Składanie dokumentów i przyjmowanie interesantów w sprawach oświaty niepublicznej
- Wydział Spraw Społecznych – Zespól ds. Edukacji, Zdrowi i Pomocy Społecznej

a
• składanie dokumentów - w Centrum Obsługi Mieszkańca (Budynek B2 Urzędu MIejskiego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7a lub w biurze podawczym w Budynku B1 ul. Paderewskiego 5


poniedziałek         -  7:00 - 17:00

wtorek- czwartek - 7: 00 - 15: 00

piątek                  - 7: 00 - 13:00

• przyjmowanie interesantów - pok. nr 18

A) Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r., poz.2159 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1625.) w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Gminę Lubliniec obejmuje niepubliczne:
• przedszkola,
• szkoły podstawowe,

Niepubliczne szkoły i placówki mogą zakładać i prowadzić:

• osoby prawne i osoby fizyczne

Osoby te zwane są organami prowadzącymi.

B) Wpis do ewidencji

Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Lubliniec dokonywany jest w Wydziale Spraw Społecznych – Zespół ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu na podstawie pisemnego zgłoszenia. Postępowanie to jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Osoby prawne lub fizyczne zamierzające prowadzić szkoły lub placówki niepubliczne powinny złożyć formularz zgłoszenia szkoły/placówki wraz z wymaganymi dokumentami (lub ich poświadczonymi kserokopiami) w biurze podawczym lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub wysłać pocztą.

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1. określenie nazwy szkoły lub placówki;
2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki; 3. informację o siedzibie placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego oraz numer telefonu kontaktowego);
4. informację o miejscu prowadzenia placówki (adres ze wskazaniem ulicy, numeru domu, numeru lokalu, kodu pocztowego oraz numer telefonu kontaktowego);
5. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
6. określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki;
7. formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego).

Wzór formularza zgłoszenia do ewidencji znajduje się w pliku do pobrania.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe. 2. listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów),
3. zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej (art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe) w przypadku szkoły podstawowej, 4. informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
5. pozytywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty w przypadku szkół podstawowych, 6. formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw).

Dokumenty powinny być:

- oryginalne
lub
- poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem
lub
- oryginalne przedłożone do wglądu, aby pracownik Wydziału Spraw Społecznych poświadczyć kopie za zgodność z oryginałem
Po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązania do zarejestrowania tejże szkoły, placówki w Rejestrze Szkół i Placówkę Oświatowych, co jest związane z nadaniem szkole/placówce numeru REGON.
W przypadku dokonania zmiany we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia informacji aktualizujących dane dotychczas zawarte w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.
W tym celu osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia wraz ze zgłoszeniem wpisu szkół / placówek do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub wraz ze zgłoszeniem zmiany we wpisie do ewidencji, informacji na załączonym poniżej formularzu przeznaczonym dla właściwego typu szkoły/placówki.
Więcej informacji o Systemie Informacji Oświatowej znajdują się na stronach internetowych prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej:
1. https://cie.men.gov.pl/modernizacja-sio/ - „nowe” SIO (logowanie: https://sio.men.gov.pl/sio/login, pomoc: https://pomocsio.men.gov.pl/instrukcje/)
2. https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/ - „stare” SIO
Informacje dodatkowe:
Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydaje Burmistrz Miasta Lublińca w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. Zaświadczenie przesyłane jest na adres osoby prowadzącej wskazany w zgłoszeniu.
Uzyskanie przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej zgodnie z art. 176 ustawy Prawo oświatowe następuje po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 3 wymienionej ustawy.
Szkoła uzyskuje uprawnienia szkoły publicznej na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Miasta Lublińca na podstawie pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty.

Odmowa wpisu do ewidencji
Burmistrz Miasta Lublińca wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lublińcu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji
Zgodnie z art. 168 ust.13 ustawy Prawo oświatowe zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Burmistrzowi Miasta Lublińca w ciągu 14 od ich powstania. Informację pisemną w tej sprawie Osoba prowadząca składa w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec (biuro podawcze – pokój nr 7 lub sekretariat – pokój nr 14) - wzór formularza znajduje się w pliku do pobrania.
Wykreślenie z ewidencji
Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – również w przypadku, gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 14 ust. 3 Prawo oświatowe, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny i nie usunęła w terminie uchybień, o których mowa w art. 180 ust. 2 wymienionej ustawy,
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
Likwidacja szkoły/placówki
1. Szkołę lub placówkę może zlikwidować osoba prowadząca z końcem roku szkolnego.
2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Burmistrza Miasta Lublińca (pisemna informacja złożona w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec – biuro podawcze – pokój nr 7 lub sekretariat, pokój nr 14).
3. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
4. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 18μg/m3
SO2: 11μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2022.01.29 11:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

batonny_na_strone_ankieta-02.jpg

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.