PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Fundusze Unijne

dofinansowanie funkcjonujących 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Lubińcu

 
Gmina Lubliniec, na podstawie art. 63 ustawy o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 otrzymała ze środków Budżetu Państwa dotację celową na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 21 600,00 zł. Otrzymana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie funkcjonujących 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w Żłobku Miejskim w Lubińcu.
 
Umowa o udzielenie wsparcia została zawarta w dniu 23 listopada 2021 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim – Panem Jarosławem Wieczorkiem, a Burmistrzem Miasta Lublińca – Panem Edwardem Maniurą.
 
Wkład własny Gminy:  5 400,00 zł
Wartość całkowita zadania wynosi: 27 000,00 zł.
 
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (plakat żłobek.pdf)plakat żłobek.pdf[ ]480 kB

dofinansowanie PGN dla gminy Lubliniec z WFOŚiGW w katowicach

Beneficjent: Gmina Lubliniec
Tytuł projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec na lata 2021 – 2030 z horyzontem do roku 2040”
Wartość projektu: 7.011,00 zł
Środki WFOŚiGW: 5.608,80 zł
Opis projektu: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec na lata 2021 – 2030
z horyzontem do roku 2040 będzie stanowił dokument, zawierający ocenę aktualnego stanu środowiska oraz przewidywanych zmian w tym zakresie, głównie w zakresie emisji CO2. Opracowanie planu umożliwi władzom gminy Lubliniec podejmowanie decyzji, które poprzez sukcesywną realizację założonych w Planie działań ustabilizują stan środowiska i powietrza atmosferycznego na terenie gminy.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 jest programem wieloletnim, którego rolą jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa Polaków.

Priorytet 3 NPRCz 2.0. został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących m.in. placówki wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe.

Zgodnie z §  11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” wojewoda podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

Decyzją Wojewody Śląskiego Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu uzyskała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych, na uzupełnienie lektur w klasach I-III oraz serii wydawniczych dla dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach programu planuje się zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej, tj. laptopa, rzutnika/projektora oraz czytnika kodów kreskowych.

Całość zadania wyniesie 15 000,00 zł. Wkład własny Gminy Lubliniec to 3 000,00 zł.

Załączniki:
Pobierz plik (mariola_123.jpg)NPCZ[NPCZ]427 kB

dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

 

 

Dofinansowanie w ramach modułu 2 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

Źródło dofinansowania: środki dotacji celowej z budżetu państwa

Beneficjent: Gmina Lubliniec

Nazwa Programu: „Program Maluch+ 2021”

Nazwa zadania: „dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”

Dofinansowanie: 19 200,00 zł

Wartość całego projektu: 24 000,00 zł

Okres realizacji: 2021-01-01 do 2021-12-31

Opis Gmina Lubliniec otrzymała dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH” w Żłobku Miejskim w Lublińcu, ul. Sobieskiego 13.

Umowa o udzielenie wsparcia została zawarta w dniu 28 czerwca 2021 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim – Panem Jarosławem Wieczorkiem, a Burmistrzem Miasta Lublińca – Panem Edwardem Maniurą

Galeria:

 

Załączniki:
Pobierz plik (plakat_budzet_panstwa_420x297(4).pdf)plakat_budzet_panstwa_420x297(4).pdf[ ]479 kB

BGK - Rewitalizacja terenów położonych wzdłuż rzeki Lublinicy wraz z budową Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu

Rewitalizacja terenów położonych wzdłuż rzeki Lublinicy wraz z budową Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 17 942 357,81
Dofinansowanie: 12 182 487,46 zł
Pożyczka z BGK: 2.674.204,56 zł
Źródło dofinansowania: w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014 - 2020) na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich w województwie śląskim
Okres realizacji: II kw. 2016 – II kw. 2021
 
Opis projektu:
Projekt dotyczy budowy Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu oraz rewitalizacji terenów zielonych przyległych do rzeki Lublinicy znajdujących się w sąsiedztwie budynku Biblioteki.
Projekt obejmuje dwa zadania inwestycyjne (2 etapy):
1.         Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie ulicy Sportowej wraz z budową biblioteki (etap I – zakończony),
2.         Zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną (etap II), który został podzielony na dwie części:
a.         Zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną (prace ukończone),
b.         Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie ulicy Sportowej (prace planowane).
Etap I Projektu obejmuje przede wszystkim roboty budowlano-montażowe związane z wzniesieniem budynku nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu w miejscu dawnej koniarnii a także wyposażenie.
Etap II część pierwsza (IIa) obejmuje głównie nakłady na roboty budowlano-montażowe związane z branżą drogową (m. in. przygotowanie nawierzchni na rewitalizowanych terenach zielonych), architektoniczną (m. in. tężnia, kontener sanitarny, taras, pomost, elementy małej architektury), branżą zieloną (nasadzenia), mostową, hydrotechniczną, sanitarną i elektryczną.
Etap II część druga (IIb) to wydatki na prace przygotowawcze terenu (wycinka, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, naprawcze), związane z nawierzchniami i zielenią oraz wyposażeniem terenu.
 
Cele projektu (efekty i rezultaty):
Celem głównym Projektu jest poprawa dostępu i podniesienie jakości infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu, a także odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne na zdegradowanych terenach wzdłuż rzeki Lublinicy.
Realizacja Projektu przyczyni się poprawy jakości i dostępności do infrastruktury kultury dzięki multimedialnej bibliotece, odpowiadającej na potrzeby współczesnego społeczeństwa. Projekt ma za zadanie zaspokajać i pobudzać potrzeby oświatowe oraz kulturalne społeczności. Uatrakcyjnienie dostępu do czytelnictwa będzie skutkować wzrostem popularności tej formy kultury, a poszerzenie zakresu działalności biblioteki wzbogaci ofertę kulturalną i edukacyjną Gminy. Różnego typu wydarzenia kulturalne pozwolą integrować środowisko lokalne. W rezultacie Projektu, mieszkańcom udostępnione zostaną także tereny rekreacyjno-sportowe w miejsce zdegradowanych przestrzeni. Odnowienie i stworzenie nowej przestrzeni do wypoczynku i aktywności fizycznej będzie pełnić szereg funkcji – rekreacyjnych, zdrowotnych, ochronnych. Efektem tych działań będzie także poprawa jakości środowiska naturalnego, co przełoży się na jakość życia mieszkańców Gminy Lubliniec.
Wskaźniki:
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 3,8 ha
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 6 531 os.
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 6 531 os.
 
 
 
 
 
Galeria:
 
Załączniki:
Pobierz plik (zdjecia.zip)zdjecia.zip[zdjęcia]2883 kB

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020

 

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Beneficjent: Gmina Lubliniec

Wartość całego projektu: 95 056,33 zł

Dofinansowanie: 95 000,00 zł

Źródło dofinansowania: środki Unii Europejskiej z  Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Okres realizacji: 2020-06-18 do 2020-12-18

Opis projektu: Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” to drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowania  na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Program skierowany jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Decyzję o wyborze konkretnych rodzin podejmują ponownie gminy.

Cele projektu (efekty i rezultaty): Celem projektu jest zapewnienie uczniom ( szczególnie z rodzin wielodzietnych)  i nauczycielom dostępu  do Internetu i sprzętu komputerowego.

Rezultatem projektu jest zakup 35 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem, 1 modemu oraz 13 kamer internetowych z wbudowanym mikrofonem,  które nieodpłatnie zostały przekazane do czterech szkół podstawowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym. Przekazany sprzęt został użyczony przez dyrektorów szkół najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, w celu prawidłowej realizacji podstawy programowej podczas zdalnej nauki.

Galeria:

PROMOCJA – zdjęcia, plakat

 

 

 

Galeria:

Załączniki:
Pobierz plik (IMG_20200619_130345.jpg)4[ ]3929 kB
Pobierz plik (IMG_8279.jpg)1[ ]5887 kB
Pobierz plik (IMG_8283.jpg)2[ ]2335 kB
Pobierz plik (IMG_8289.jpg)3[ ]5254 kB
Pobierz plik (LC_zdalna_szkola (1) (Copy).jpg)LC_zdalna_szkola (1) (Copy).jpg[ ]54 kB
Pobierz plik (LC_zdalna_szkola (2) (Copy).JPG)LC_zdalna_szkola (2) (Copy).JPG[ ]234 kB
Pobierz plik (LC_zdalna_szkola (3) (Copy).jpg)LC_zdalna_szkola (3) (Copy).jpg[ ]257 kB
Pobierz plik (LC_zdalna_szkola (4) (Copy).jpg)LC_zdalna_szkola (4) (Copy).jpg[ ]193 kB
Pobierz plik (LC_zdalna_szkola (5) (Copy).jpg)LC_zdalna_szkola (5) (Copy).jpg[ ]176 kB

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 89 236,50 zł
Dofinansowanie: 80 000,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Okres realizacji: 2020-04-28 do 2020-10-28
Opis projektu: Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami domowych komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
Cele projektu (efekty i rezultaty): Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom dostępu  do Internetu i sprzętu komputerowego.
Rezultatem projektu jest zakup 31 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem oraz 5 modemów, które nieodpłatnie zostały przekazane do czterech szkół podstawowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym. Przekazany sprzęt został użyczony przez dyrektorów szkół najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, w celu prawidłowej realizacji podstawy programowej podczas zdalnej nauki.
Galeria:
PROMOCJA 
 
Załączniki:
Pobierz plik (zdjęcie komputery (10).jpg)2[ ]230 kB
Pobierz plik (zdjęcie komputery (11).jpg)3[ ]175 kB
Pobierz plik (zdjęcie komputery (12).jpg)4[ ]217 kB
Pobierz plik (zdjęcie komputery (13).jpg)5[ ]132 kB
Pobierz plik (zdjęcie komputery (14).jpg)6[ ]146 kB
Pobierz plik (zdjęcie komputery (15).jpg)1[ ]158 kB

UE - RPO WSL 2014-2020

Projekty Gminy Lubliniec dofinansowane ze środków EFRR w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego - RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec
 
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 4 125 077,26 zł
Dofinansowanie: 3 143 900,24 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 2021-03-23 - 2023-06-30
 
Opis projektu: 
Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne - 239 szt.) oraz dla wspomagania przygotowania CWU ( kolektory słoneczne - 17 szt.) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Lubliniec.
 
Zadanie obejmuje (na podstawie rocznego zużycia energii cieplnej w budynkach gospodarstw domowych objętych projektem) montaż instalacji:
- Zakup i montaż instalacji solarnej 2 płyt i 200 l zbiornik w ilości 8 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji solarnej 3 płyt i 300 l zbiornik w ilości 7 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji solarnej 4 płyt i 400 l zbiornik w ilości 2 kpl. instalacji
 
Zadanie obejmuje (na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej w budynkach gospodarstw domowych objętych projektem) montaż instalacji o łącznej mocy 1116,80 kW:
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 1,60kWp do 1,92 kWp w liczbie 11 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 2,24kWp do 2.88 kWp w liczbie 39 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 3,20kWp do 3,84 kWp w liczbie 53 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 4,16kWp do 4,80 kWp w liczbie 41 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 5,12kWp do 5,76 kWp w liczbie 37 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 6,08kWp do 6,72 kWp w liczbie 37 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 7,04kWp do 7,68 kWp w liczbie 12 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 8,32kWp do 8,96 kWp w liczbie 4 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 9,60 kWp w liczbie 2 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 10,88 kWp w liczbie 2 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 11,52 kWp w liczbie 1 kpl. instalacj
 
Projekt obejmuje również zaprojektowanie i wybudowanie parkingu rowerowego zadaszonego.Na parkingu będą zamontowane stojaki rowerowe typu "Amsterdam".Parking będzie wyposażony w samoobsługową stację konserwacji i napraw rowerów.
 
Cele projektu (efekty i rezultaty):

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej ww. budynków poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Gmina planuje wybudować infrastrukturę służącą produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ilości 256 instalacji,tj. ilość wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wyniesie 239 szt., zaś ilość wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wyniesie 17 szt. Przyczyni się to do rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o 798,81 MgCO2/rok, stopień redukcji PM10 wyniesie 0,06 Mg/rok

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny) [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 239
 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny) [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 17
 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ]
Ogółem wartość docelowa 798.81000
 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [ MWe ]
Wartość bazowa 0.00000
Ogółem wartość docelowa 1.11680
 
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [ MWht/rok ]
Wartość bazowa 0.00000
Ogółem wartość docelowa 52.88850
 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [ MWt ]
Wartość bazowa 0.00000
Ogółem wartość docelowa 0.17982
 
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [ MWhe/rok ]
Wartość bazowa 0.00000
Ogółem wartość docelowa 973.29120
 
Stopień redukcji PM 10 [ tony/rok ]
Wartość bazowa 0.00000
Ogółem wartość docelowa 0.06000
 
Galeria:

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie gminy Lubliniec - etap II
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 2 164 658,92 zł
Dofinansowanie: 1 141 959,76 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 2015-10-15 - 2021-09-30
Opis projektu: 
Projekt dotyczy termomodernizacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27.
Zakres planowanych prac dotyczy:
-dokumentacja projektowa
-audyt energetyczny
-roboty budowlane
-termomodernizacja
-rozbiórki
-ściany fundamentowe i cokół
-ściany nadziemne
-docieplenie dachu
-stolarka okienna i drzwiowa
-pozostałe roboty
-instalacje sanitarne
-instalacja c.o.
-wentylacja
-kolektory słoneczne
-instalacje wod. - kan.
-instalacje elektryczne
-nadzór autorski
-nadzór inwestorski
-promocja - tablice.
 
Cele projektu (efekty i rezultaty):
Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego.
Celem bezpośrednim projektu jest mniejszenie kosztów eksploatacji budynku socjalnego, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 27 poprzez jego kompleksową termomodernizację oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Cele pośrednie dla grup docelowych, którymi są mieszkańcy Lublińca będący w trudnej sytuacji materialnej:
- Zwiększenie komfortu zamieszkania i wypoczynku w Gminie Lubliniec poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego wskutek zmniejszenia produkcji energii cieplnej.
- Zwiększenie atrakcyjności Gminy Lubliniec, jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i inwestowania, poprzez poprawę wizerunku miasta.

Projekt wpisuje się w wiązkę projektów "Termomodernizacja i sieci ciepłownicze" realizuje cel Strategii ZIT Subregionu Centralnego 2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Centralnym dzięki zmniejszonej antropopresji, Priorytet 2.1 Ochrona powietrza efektywność energetyczna, Działanie 2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkaniowych, cel szczegółowy 2.1.2.2 Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym, Poddz. 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Efektem projektu będzie ograniczenie emisji CO2 o 154,19 t/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 586729,72kWh/rok oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej o 1624,79 GJ/rok. Łączna powierzchnia termomodernizowanego budynku wyniesie netto 2046 m2.

Galeria:

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola nr 2 w Lublińcu 
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 326 690,11 zł
Dofinansowanie: 277 686,59 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 2018-03-01 - 2019-08-31
Opis projektu: Projekt "Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola nr 2 w Lublińcu" (EFS) jest uzupełnieniem projektu "Budowa Przedszkola Nr 2 w Lublińcu” (EFRR) finansowanego w ramach podziałania 12.1.1 RPO WSL 2014-2020. Pokonując bariery lokalowe, po wybudowaniu nowego przedszkola uzyskane zostaną lepsze warunki do rozwoju edukacji przedszkolnej, co przełoży się na wzrost miejsc wychowania przedszkolnego o 25 oraz na bogatszą ofertę edukacyjną dla przedszkolaków. Dzieci objęte zostaną nowymi programami edukacyjnymi: pedagogiką Froebla, zajęciami z dogoterapii, gimnastyką korekcyjną, elementami integracji sensorycznej, zwiększona zostanie również liczba dzieci objętych opieką logopedyczną.
Zakres projektu: Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat i finansowanie jego bieżącej działalności przez okres 12 m-cy, organizacja dodatkowych zajęć podnoszących poziom edukacji przedszkolnej, wydłużenie godzin pracy przedszkola
Cele projektu (efekty i rezultaty): 
Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim. Projekt realizuje ww. cel poprzez stworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego. Przyczyni się to do upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród najmłodszych dzieci i zmniejszania terytorialnego deficytu w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarach słabiej rozwiniętych. Dzięki objęciu zajęciami edukacyjnymi najmłodszych dzieci, wdrożeniu nowych zajęć rozwojowych dla wszystkich dzieci w przedszkolu, w tym dla dzieci z problemami edukacyjnymi i rozwojowymi, nastąpi wzrost jakości świadczonej edukacji przedszkolnej przez Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie standardów wychowania przedszkolnego subregionów woj. śląskiego.
Rezultatem projektu będzie upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez wzrost liczby miejsc przedszkolnych (o 25) dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Miasta Lubliniec oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dla 95 dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i wydłużenie godzin opieki nad dziećmi - do końca sierpnia 2019 r. Grupa Docelowa: 95 Dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu, w tym 25 dzieci przyjętych do nowo otwartego oddziału.
Galeria: 
PROMOCJA - FILM TVP3
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Lubliniec 

Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 20 780 355,25 zł
Dofinansowanie: 17 552 980,03 zł
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Okres realizacji: 2014-08-07 - 2020-12-31
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie Gminy Lubliniec. Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się na terenie powiatu lublinieckiego, obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje się w mieście Lubliniec, w jego ścisłym centrum. W bezpośrednim sąsiedztwie dworców kolejowego i autobusowego biegną ulice pl. Niepodległości, Oświęcimska, Dworcowa i Paderewskiego. W ramach projektu planowana jest budowa centrum przesiadkowego w tym: budowa parkingu czteropoziomowego, budowa wiaty przystankowej wraz z miejscami postojowymi dla autobusów, przebudowa istniejącego budynku dworca PKS, budowa parkingu dla rowerów z samoobsługowym punktem naprawy, przebudowa układu komunikacyjnego, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego i zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej.
Projekt jest częścią większego zintegrowanego przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez gminę Ciasna, Herby, Koszęcin, Kochanowice i Pawonków oraz Powiat Lubliniecki. Projekt gminy Lubliniec oraz projekty gmin ościennych są ze sobą zintegrowane i jako całość tworzą przemyślany i uzgodniony program integracji układu transportowego i komunikacyjnego w powiecie lublinieckim.
Cele projektu (efekty i rezultaty):
Realizacja projektu pozwoli podnieść atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów, ale również przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców dojeżdżających do centrum przesiadkowego na rowerach, ale także zwiększy komfort podróży poprzez wygodną formę wyboru środka lokomocji oraz przełoży się na zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Dodatkowo realizacja przedsięwzięcia podniesie walory turystyczne regionu oraz zwiększy możliwości uprawiania czynnej rekreacji mieszkańcom, a także ułatwi komunikacje pomiędzy gminami i zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się na rowerach.
Planowane efekty:
Długość wspartej infrastruktury rowerowej [ 0,08km ]
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [ 1 szt. ]
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [ 1 szt. ]
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [ 100 szt. ]
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [ 4 szt. ]
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [1  szt. ]
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [60 szt. ]
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [1 szt. ]
Galeria:
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec - etap I 
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 9 022 913,63 zł
Dofinansowanie: 4 584 867,82 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 2015-10-15 - 2020-02-29
Opis projektu: 
Projekt dotyczy termomodernizacji 4 obiektów użyteczności publicznej w Lublińcu, należących i zarządzanych przez Gminę Lubliniec:
a/ Gimnazjum nr 2, ul. Droniowicka 45,
b/ Budynek administracyjny, ul. Piłsudskiego 9,
c/ Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Słoneczna 13,
d/ Urząd Miejski, ul. Paderewskiego7a.
Termomodernizacja w zależności od budynku dotyczy:
- uszczelnienia przegród zewnętrznych,
- usprawnienia systemu c.o.,
- montażu instalacji fotowoltaicznych,
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
- usprawnienia systemu wentylacji,
- wymiany oświetlenia na energooszczędne.
Cele projektu (efekty i rezultaty):
Celem bezpośrednim projektu jest:
„Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej w Lublińcu; Gimnazjum nr 2, ul. Droniowicka 45, Budynku administracyjnego, ul. Piłsudskiego 9, Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Słoneczna 13, Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego7a, poprzez ich kompleksową termomodernizację, wymianę nieefektywnego systemu centralnego ogrzewania,
oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez montaż systemów fotowoltaicznych i energooszczędnego oświetlenia.”
Cele pośrednie dla grup docelowych, którymi są mieszkańcy Lublińca i turyści odwiedzający to miasto, obejmują:
Zwiększenie komfortu zamieszkania i wypoczynku w Lublińcu, poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego wskutek wyeliminowania szkodliwych emisji do atmosfery wynikających z produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
Zwiększenie atrakcyjności Lublińca, jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i inwestowania, poprzez poprawę czystości powietrza.
Efektem projektu będzie ograniczenie emisji CO2 o 314,03 t, zmniejszenie zużycia energii początkowej o 1026,27 MWh/rok
oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2 430,52 GJ/rok. Łączna powierzchnia termomodernizowanych budynków
wyniesie 5254,67 m2 a średni stopień poprawy efektywności energetycznej dla budynków objętych projektem wynosi 61,02%
Galeria:
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Kompleksowa termomodernizacja obiektu mieszkalnego na terenie gminy Lubliniec - etap I 
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 280 141,82 zł
Koszty kwalifikowane: 213 673,40 zł
Dofinansowanie: 181 622,38 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 2015-10-15 - 2018-12-31
Opis projektu:
Projekt dotyczy termomodernizacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Lublińcu ul Wyszyńskiego 3 Termomodernizacja dotyczy: - docieplenia przegród zewnętrznych i stropu, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - usprawnienia systemu wentylacji pomieszczeń poprzez montaż nawiewników okiennych. 
Cele projektu (efekty i rezultaty):
Celem bezpośrednim projektu jest:
Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku socjalnego, położonego przy ul. Wyszyńskiego 3 poprzez jego kompleksową termomodernizację oraz wymianę stolarki okienne i drzwiowej.
Cele pośrednie dla grup docelowych, którymi są mieszkańcy Lublińca będący w trudnej sytuacji materialnej.
Zwiększenie komfortu zamieszkania i wypoczynku w Gminie Lubliniec poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego wskutek zmniejszenia produkcji energii cieplnej
Zwiększenie atrakcyjności Gminy Lubliniec, jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i inwestowania, poprzez poprawę wizerunku miasta.
Efektem projektu będzie ograniczenie emisji CO2 o 25,64 t, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 270,67 GJ/rok oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej o 246,0 GJ/rok. Łączna powierzchnia termomodernizowanego budynku wyniesie 379,46 m2.
Galeria:
 ______________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Budowa Przedszkola nr 2 w Lublińcu 
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 5 474 752,56 zł
Dofinansowanie: 2 026 099,20 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 2015-03-17 - 2018-12-24
Opis projektu: Zakres projektu obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku, w którym obecnie mieści się szkoła podstawowa, nowej części (segmentu), w którym znajdą się m.in. nowe oddziały przedszkolne oraz oddziały szkoły podstawowej. Projekt przewiduje lokalizację przedszkola na parterze budynku. Przedszkole będzie miało osobne wejście. Obok wejścia zlokalizowany zostanie plac zabaw. Podstawowe parametry techniczne (przedszkole + szkoła podstawowa): Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 892,63 m2 Powierzchnia użytkowa: 1 614,35 m2 w tym: - przedszkole - 781,78 m2 (parter) - szkoła podstawowa - 832,57 m2 (I piętro) Kubatura: 8 521,20 m3. Część przedszkolną zaprojektowano przyjmując następujące założenia: Ilość dzieci przedszkolnych: 4 oddziały po 25 dzieci – w sumie 100 dzieci.
Cele projektu (efekty i rezultaty): 
Do głównych celów projektu zaliczyć można: • zwiększenie ilości miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego • poprawa warunków nauczania przedszkolnego • poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola jak również personelu pedagogicznego • umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym korzystanie z Przedszkola. Jednakże oddziaływanie projektu będzie znacznie szersze – pozwoli ono także m.in. na: • zmniejszania terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego na obszarach słabiej rozwiniętych • upowszechnienie edukacji przedszkolnej.
Efektem realizowanych inwestycji będzie wzrost upowszechnienia edukacyjnego rozumiany jako zwiększenie o minimum jedną nowoutworzoną grupę przedszkolną dla dzieci w wieku 3 i 4 lat w każdej placówce przedszkolnej objętej wsparciem.
Po wybudowaniu przedszkole składać się będzie z następujących części: części administracyjnej (gabinet dyrektora, pomieszczenie intendenta, logopeda, pokój nauczycielski), części jadalno-kuchennej (jadalnia oraz zaplecze kuchenne) oraz części edukacyjnej, składającej się z 4 oddziałów przedszkola - każdy oddział z niezbędnym zapleczem (sanitariaty, pomieszczenia na leżaki). Placówka wyposażona zostanie także w gabinet nauczyciela metodyka (aktualnie w mieście Lubliniec brak jest metodyka wychowania przedszkolnego). Prognozowany stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci 3-4 letnich, po zakończeniu realizacji projektu, na obszarze gminy oraz w przedszkolu objętym projektem wyniesie 100%.
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [ osoby ] - 100
Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [ szt. ] - 1 
Galeria: 

 

POiIŚ 2014-2020

 

Projekt pn.: 
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.
Wartość przedsięwzięcia: 52.506.200,79 zł 
Pożyczka NFOŚiGW: 14.700.000,00 zł
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Projekt pn.:
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.
Aktualna wartość projektu po przeprowadzeniu wszystkich przetargów, wyborze wykonawców i po uzyskaniu dodatkowego dofinansowania wynosi (stan na 30.08.2021 r.):
Wartość całkowita projektu: 52.506.200,79 zł  (wydatki kwalifikowane: 32.110.219,02 zł) w tym:
  • Dotacja - dofinansowanie z Funduszu Spójności: 27.293.686,16 zł (85% kosztów kwalifikowanych)
  • Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie: 14.700.000,00 zł (umowa podpisana 20.05.2020 r.)

 

Termin zakończenia robór budowlanych: 30.06.2022 r. (na podstawie aneksu z wykonawcą róbót budowlanych)

 

 

___________________________________________________________________
Dane z wniosku aplikacyjnaego i umowy dofinansowania (stan na 06.06.2018 r.):
Wartość całkowita projektu: 35,8 mln zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 21,9 mln zł
Wartość dofinansowania: 18,7 mln zł (85% dofinansowania z wydatków kwalifikowanych)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
Data podpisania umowy dofinansowania: 06.06.2018 r. 
___________________________________________________________________
 
 
 
Jest to największe zadanie inwestycyjne i największa dotacja pozyskana w historii miasta Lublińca.
_________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________
Opis projektu.
 
Projekt pozwoli na kompleksowe zmodernizowanie wszystkich obiektów na oczyszczalni ścieków.
Ważnym elementem przebudowy oczyszczalni będzie modernizacja w zakresie gospodarki osadowej. 
Realizacja projektu powinna do minimum ograniczyć uciążliwość w zakresie wytwarzanych „zapachów”.
 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: budowę kontenerowej stacji zlewczej, modernizację węzła mechanicznego
(budynku i systemu krat, wymianę pomp w pompowni głównej, budowę nowego podwójnego piaskownika wraz z separatorem piasku),
modernizację stopnia biologicznego - renowacja istniejących konstrukcji żelbetowych, przebudowa komór wraz z wprowadzeniem
nowego syst. mieszania, wymiana pomp recyrkulacji wewnętrznej oraz systemu sterowania napowietrzaniem, uzupełnienie wyposażenia
stacji dmuchaw, budowa stacji magazynowania i dozowania koagulantu, budowa ukł. wody technologicznej (ścieków oczyszczonych),
remont i zabezpieczenie konstrukcji osadników wtórnych wraz z uzupełnieniem wyposażenia, remont pompowni osadów z instalacją
dwóch nowych pomp, budowa wydzielonego układu zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego, budowa układu stabilizacji
beztlenowej osadów: wydzielona komora fermentacyjna zamknięta i współpracujący ukł.technologiczny, budowa kotłowni - 2 kotły
wodne (z rezerwą miejsca na agregat kogeneracyjny), budowa układu odbioru, oczyszczania, magazynowania i przeróbki biogazu,
przebudowa jednego z otwartych basenów fermentacyjnych (zmiana funkcji na zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego),
budowa urządzeń do odwadniania osadów wraz z osprzętem (w tym prasa ślimakowa) – w budynku odwadniania, montaż układu
transportu i wapnowania osadu odwodnionego, wykonanie węzła odbioru osadu odwodnionego – stanowiska na środki transportu
oraz modernizacji składowiska osadu i przebudowy poletek osadowych do celów magazynowych, budowa systemu biofiltracji,
budowa nowego systemu sterowania i kontroli (tu: oprogramowanie SCADA), wykonanie nowych połączeń technologicznych,
dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni.
_________________________________________________________________________________________________________
Cele projektu.
 
Celem projektu jest zapewnienie efektywnego systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych
na obszarze aglomeracji Lubliniec.
Cele szczegółowe:
- umożliwienie wykorzystania (obecnie traconego) biogazu powstającego w procesie stabilizacji osadów do produkcji ciepła na
potrzeby własne oczyszczalni;
- zapewnienie wysokich standardów i stabilności procesu mechanicznego i biologicznego oczyszczania poprzez przebudowę
i modernizację wybranych obiektów i urządzeń;
- zmniejszenie uciążliwości zapachowej poprzez prowadzenie procesów w zamkniętych lub zhermentyzowanych obiektach
- zwiększenie efektywności odwadniania i zagęszczania osadów jako istotnego elementu przygotowania poprzedzającego
odzysk osadów ściekowych;
- zapewnienie sprawnej i bezawaryjnej pracy zmodernizowanej instalacji dzięki kompatybilności elementów obecnie
funkcjonujących, zmodernizowanych i nowobudowanych oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu kontroli procesów SCADA;
- ograniczenie energochłonności i wodochłonności procesu oczyszczania ścieków dzięki wprowadzanym usprawnieniom.
 
Projekt prowadzi do zdecydowanej poprawy efektywności systemu oczyszczania ścieków oraz zmniejszeniu jej uciążliwości
zapachowej dzięki usprawnieniu i hermetyzacji procesu oczyszczania ścieków. Długofalowymi korzyściami wynikającymi
z wdrożenia inwestycji będą:
- spełnienie norm i wytycznych wynikających z prawa polskiego oraz UE, w szczególności dyrektywy 91/271/EWG,
- poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu uciążliwości systemu wodnokanalizacyjnego,
- poprawa standardu życia mieszkańców aglomeracji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej, prowadząca
do zwiększenia atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej regionu.
 
Efekty realizacji projektu przyczynią się do osiągnięcia celu tematycznego nr 6 POIiŚ: Zachowanie i ochrona środowiska
oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, priorytet inwestycyjny 6.2: Inwestowanie w sektor gospodarki
wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających przez te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie. 
_________________________________________________________________________________________________________
Planowane efekty.
 
Efektywność projektu określają wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Wskaźniki produktu:
- Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - 1 szt.
- Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki / zagospodarowania osadów ściekowych - 1 szt.
2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
- Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania - 0,59 tys. Mg/rok
_________________________________________________________________________________________________________
Wartość projektu.
 
Wartość całkowita projektu: 51.045.606,21 zł
Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 26.559.237,45 zł
_________________________________________________________________________________________________________
Wkład Funduszy Europejskich.
 
Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności: 26,6 mln zł (85% dofinansowania z wydatków kwalifikowanych)
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
_________________________________________________________________________________________________________
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów
w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się
do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
skorzystać z formularza                lub               wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Kontakt:

Beneficjent - Gmina Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec           NIP: 5751878473       REGON: 151398391

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TEL.: 
+48 (34) 353-01-00 , (numer wew.)
+48 (34) 353-01-01
+48 (34) 353-01-02
+48 (34) 353-01-03
+48 (34) 353-01-04
 
FAX:
+48 (34) 353-01-05
+48 (34) 353-01-06
+48 (34) 353-01-07

Miejsce realizacji projektu:

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych - ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec
tel. (034)351-40-00 , fax (034) 351 40 02  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
_________________________________________________________________________________________________________
 
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
 

14 czerwca br. Burmistrz Miasta Lublińca podpisał Zarządzenie powołujące Jednostkę Realizującą Projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej".

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, prowadzenie i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Link do Zarządzenia

 
 Lp.   Imię i Nazwisko  Funkcja w JRP  Telefon
1 Edward Maniura Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) (34) 353-01-00
2 Jan Grajcar Kierownik JRP (Z-a MAO) (34) 353-01-00 w.147
3 Ewa Kaczmarczyk Zespół Finansowo – Księgowy (34) 353-01-00 w.117
4 Katarzyna Pradelok Zespół Finansowo - Księgowy (34) 353-01-00 w.117
5 Hanna Korzonek Zespół Finansowo - Księgowy (34) 353-01-00 w.116
6 Ilona Urbańczyk Zespół Finansowo - Księgowy (34) 353-01-00 w.105
7 Cezary Sękowski Zespół Techniczny (34) 353-01-00 w.140
8 Szymon Krogulecki Zespół Techniczny (34) 353-01-00 w.142
9 Marek Brzezina Zespół Techniczny (34) 351-40-00
10 Agnieszka Fischer Zespół Techniczny (34) 351-40-28
11 Janusz Gluza Zespół Techniczny (34) 351-40-04
12 Adam Bolesławski Zespół Techniczny (34) 351-40-06
13 Jolanta Wilkowicz – Matusiak Zespół Organizacyjno - Prawny (34) 353-01-00 w.146
14 Michał Telma Zespół Organizacyjno - Prawny (34) 353-01-00 w.126
15 Krzysztof Klepacz Zespół Organizacyjno – Prawny (34) 353-01-00 w.148
 
 _________________________________________________________________________________________________________
 
INŻYNIER KONTRAKTU
 
3 września 2018 r. Gmina Lubliniec podpisała umowę z firmą WUDIMEKS sp. z o.o. z Częstochowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
Zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie m.in. przygotowanie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, nadzorowanie robót budowlanych oraz przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych.
 
Dane Inżyniera Kontraktu:
 
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE    WUDIMEKS Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa
ul. Armii Krajowej 60/62 tel. (0 34) 372-17-20
fax (0 34) 372-15-87
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
___________________________________________________________________________________________________________
 
WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH
 
 
13 sierpnia 2019 r. Gmina Lubliniec podpisała z firmą INSTAL KRAKÓW S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków za wynagrodzeniem w kwocie 49.446 097,11 zł (czterdzieści dziewięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 11/100).
 

Siedziba spółki

Instal Kraków S.A.
ul. Konstantego Brandla 1
30-732 Kraków

www.instalkrakow.pl

tel. +48 12 653 23 47   fax +48 12 653 21 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

NIP: 679-008-54-87 REGON: 350564042

KRS: 0000042496, XI Wydział Gospodarczy, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia 

____________________________________________________________________________________________________________
 
 PROMOCJA PROJEKTU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZDJĘCIA
 
PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU ZDJĘCIA Z REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
 
Załączniki:
Pobierz plik (oczyszczalnia_marzec_2021.pdf)ZDJĘCIA - roboty _ marzec 2021[ ]45969 kB
Pobierz plik (ZDJĘCIA z realizacji - roboty budowlane.pdf)ZDJĘCIA - roboty budowlane[zdjęcia]18586 kB

18,7 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Lublińcu

 

W dniu dzisiejszym o godz. 8.15 Burmistrz Miasta Pan Edward Maniura wraz ze Skarbnikiem Panią Gabrielą Czech podpisał w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.

Wartość całkowita projektu: 35,8 mln zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 21,9 mln zł
Wartość dofinansowania: 18,7 mln zł (85% dofinansowania z wydatków kwalifikowanych)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
 
Termin zakończenia projektu: do 31.03.2022 r.
 
Jest to największe zadanie inwestycyjne i największa dotacja pozyskana w historii miasta Lublińca.
 
Projekt pozwoli na kompleksowe zmodernizowanie wszystkich obiektów na oczyszczalni ścieków.
Ważnym elementem przebudowy oczyszczalni będzie modernizacja w zakresie gospodarki osadowej. 
Realizacja projektu powinna do minimum ograniczyć uciążliwość w zakresie wytwarzanych „zapachów”.
 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: budowę kontenerowej stacji zlewczej, modernizację węzła mechanicznego (budynku i systemu krat, wymianę pomp w pompowni głównej, budowę nowego podwójnego piaskownika wraz z separatorem piasku), modernizację stopnia biologicznego - renowacja istniejących konstrukcji żelbetowych, przebudowa komór wraz z wprowadzeniem nowego syst. mieszania, wymiana pomp recyrkulacji wewnętrznej oraz systemu sterowania napowietrzaniem, uzupełnienie wyposażenia stacji dmuchaw, budowa stacji magazynowania i dozowania koagulantu, budowa ukł. wody technologicznej (ścieków oczyszczonych), remont i zabezpieczenie konstrukcji osadników wtórnych wraz z uzupełnieniem wyposażenia, remont pompowni osadów z instalacją dwóch nowych pomp, budowa wydzielonego układu zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego, budowa układu stabilizacji beztlenowej osadów: wydzielona komora fermentacyjna zamknięta i współpracujący ukł.technologiczny, budowa kotłowni - 2 kotły wodne (z rezerwą miejsca na agregat kogeneracyjny), budowa układu odbioru, oczyszczania, magazynowania i przeróbki biogazu, przebudowa jednego z otwartych basenów fermentacyjnych (zmiana funkcji na zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego), budowa urządzeń do odwadniania osadów wraz z osprzętem (w tym prasa ślimakowa) – w budynku odwadniania, montaż układu transportu i wapnowania osadu odwodnionego, wykonanie węzła odbioru osadu odwodnionego – stanowiska na środki transportu oraz modernizacji składowiska osadu i przebudowy poletek osadowych do celów magazynowych, budowa systemu biofiltracji, budowa nowego systemu sterowania i kontroli (tu: oprogramowanie SCADA), wykonanie nowych połączeń technologicznych, dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni.
 
 
 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 33μg/m3
SO2: 10μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2022.01.29 10:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

batonny_na_strone_ankieta-02.jpg

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.