PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Rewitalizacja terenów położonych wzdłuż rzeki Lublinicy wraz z budową Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 17 942 357,81
Dofinansowanie: 12 182 487,46 zł
Pożyczka z BGK: 2.674.204,56 zł
Źródło dofinansowania: w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014 - 2020) na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich w województwie śląskim
Okres realizacji: II kw. 2016 – II kw. 2021
 
Opis projektu:
Projekt dotyczy budowy Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu oraz rewitalizacji terenów zielonych przyległych do rzeki Lublinicy znajdujących się w sąsiedztwie budynku Biblioteki.
Projekt obejmuje dwa zadania inwestycyjne (2 etapy):
1.         Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie ulicy Sportowej wraz z budową biblioteki (etap I – zakończony),
2.         Zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną (etap II), który został podzielony na dwie części:
a.         Zagospodarowanie terenu między ulicami Grunwaldzką a Spokojną (prace ukończone),
b.         Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie ulicy Sportowej (prace planowane).
Etap I Projektu obejmuje przede wszystkim roboty budowlano-montażowe związane z wzniesieniem budynku nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu w miejscu dawnej koniarnii a także wyposażenie.
Etap II część pierwsza (IIa) obejmuje głównie nakłady na roboty budowlano-montażowe związane z branżą drogową (m. in. przygotowanie nawierzchni na rewitalizowanych terenach zielonych), architektoniczną (m. in. tężnia, kontener sanitarny, taras, pomost, elementy małej architektury), branżą zieloną (nasadzenia), mostową, hydrotechniczną, sanitarną i elektryczną.
Etap II część druga (IIb) to wydatki na prace przygotowawcze terenu (wycinka, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, naprawcze), związane z nawierzchniami i zielenią oraz wyposażeniem terenu.
 
Cele projektu (efekty i rezultaty):
Celem głównym Projektu jest poprawa dostępu i podniesienie jakości infrastruktury kultury poprzez budowę nowej siedziby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu, a także odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne na zdegradowanych terenach wzdłuż rzeki Lublinicy.
Realizacja Projektu przyczyni się poprawy jakości i dostępności do infrastruktury kultury dzięki multimedialnej bibliotece, odpowiadającej na potrzeby współczesnego społeczeństwa. Projekt ma za zadanie zaspokajać i pobudzać potrzeby oświatowe oraz kulturalne społeczności. Uatrakcyjnienie dostępu do czytelnictwa będzie skutkować wzrostem popularności tej formy kultury, a poszerzenie zakresu działalności biblioteki wzbogaci ofertę kulturalną i edukacyjną Gminy. Różnego typu wydarzenia kulturalne pozwolą integrować środowisko lokalne. W rezultacie Projektu, mieszkańcom udostępnione zostaną także tereny rekreacyjno-sportowe w miejsce zdegradowanych przestrzeni. Odnowienie i stworzenie nowej przestrzeni do wypoczynku i aktywności fizycznej będzie pełnić szereg funkcji – rekreacyjnych, zdrowotnych, ochronnych. Efektem tych działań będzie także poprawa jakości środowiska naturalnego, co przełoży się na jakość życia mieszkańców Gminy Lubliniec.
Wskaźniki:
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 3,8 ha
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich - 6 531 os.
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 6 531 os.
 
 
 
 
 
Galeria:
 
Załączniki:
Pobierz plik (zdjecia.zip)zdjecia.zip[zdjęcia]2883 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 15μg/m3
SO2: 10μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.04.18 15:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.