PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

 

 

 LICZNIK: 24 143 000,00 zł

(łączna wysokość dotacji planowanych do pozyskania z UE w ramach ZIT Subregionu Centralnego)

 

LICZNIK: 2 137 322,61 zł

(łączna wysokość dotacji pozyskanych z UE w ramach ZIT Subregionu Centralnego)

 

Projekty Gminy Lubliniec planowane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego - RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Link do Subregionu Centralnego ZIT S.C. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola nr 2 w Lublińcu - projekt otrzymał dofinansowanie

Wartość projektu: 326 690,11 zł

Dofinansowanie: 277 686,59 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjn yWojewództwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT
 
Opis projektu:
Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez wzrost liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Miasta Lubliniec oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i wydłużenie godzin opieki nad dziećmi do końca sierpnia 2019 r.
Grupa Docelowa: 95 Dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu, w tym 25 dzieci przyjętych do nowo otwartego oddziału.
Zakres projektu: Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat i finansowanie jego bieżącej działalności przez okres 12 m-cy, organizacja dodatkowych zajęć podnoszących poziom edukacji przedszkolnej, wydłużenie godzin pracy przedszkola.
 
Cel projektu: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez wzrost liczby miejsc przedszkolnych (o 25) dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Miasta Lubliniec oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dla 90 dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i wydłużenie godzin opieki nad dziećmi - do końca sierpnia 2019 r.
 
Celem Działania 11.1 jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim. Projekt realizuje ww. cel poprzez stworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego. Przyczyni się to do upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród najmłodszych dzieci i zmniejszania terytorialnego deficytu w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarach słabiej rozwiniętych. Dzięki objęciu zajęciami edukacyjnymi najmłodszych dzieci, wdrożeniu nowych zajęć rozwojowych dla wszystkich dzieci w przedszkolu, w tym dla dzieci z problemami edukacyjnymi i rozwojowymi, nastąpi wzrost jakości świadczonej edukacji przedszkolnej przez Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie standardów wychowania przedszkolnego subregionów woj. śląskiego.
 
PROMOCJA - FILM TVP3
 
 
 
Link do wiadomości:
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Budowa Przedszkola nr 2 w Lublińcu - projekt otrzymał dofinansowanie 

Wartość projektu: 4 997 840,24 zł

Dofinansowanie: 2.137.322,61 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego dla poddziałania: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

Opis projektu:
Zakres projektu obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku, w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 1, nowej części (segmentu), w którym znajdą się m.in. nowe oddziały przedszkolne oraz oddziały szkoły podstawowej. Projekt przewiduje lokalizację przedszkola na parterze budynku. Przedszkole będzie miało osobne wejście. Obok wejścia zlokalizowany zostanie plac zabaw. Podstawowe parametry techniczne (przedszkole + szkoła podstawowa): Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 892,63 m2 Powierzchnia użytkowa: 1 614,35 m2 w tym: - przedszkole - 781,78 m2 (parter) - szkoła podstawowa - 832,57 m2 (I piętro) Kubatura: 8 521,20 m3. Część przedszkolną zaprojektowano przyjmując następujące założenia: Ilość dzieci przedszkolnych: 4 oddziały po 25 dzieci – w sumie 100 dzieci.
 
Cele projektu:
Do głównych celów projektu zaliczyć można:
• zwiększenie ilości miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego
• poprawa warunków nauczania przedszkolnego
• poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola jak również personelu pedagogicznego
• umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym korzystanie z Przedszkola. Jednakże oddziaływanie projektu będzie znacznie szersze – pozwoli ono także m.in. na:
• zmniejszania terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego na obszarach słabiej rozwiniętych
• upowszechnienie edukacji przedszkolnej.
Ww. cele i oddziaływania w pełni realizują cel Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 12.1.1, który został zdefiniowany jako „Zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego”. Celem Działania 12.1 jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat, wyrównywanie szans edukacyjnych w tym zakresie, ze szczególnym akcentem na adekwatność podjętych działań inwestycyjnych w stosunku do rzeczywistych potrzeb na danym obszarze. Efektem realizowanych inwestycji będzie wzrost upowszechnienia edukacyjnego rozumiany jako zwiększenie o minimum jedną nowoutworzoną grupę przedszkolną dla dzieci w wieku 3 i 4 lat w każdej placówce przedszkolnej objętej wsparciem.
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Lubliniec - 

projekt otrzymał dofinansowanie 

Wartość całego projektu: 12 000 000,00 zł

Dofinansowanie: 10 015 901,18 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Opis projektu: 
Przedmiotem projektu będzie budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie Gminy Lubliniec. Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się na terenie powiatu lublinieckiego, obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje się w mieście Lubliniec, w jego ścisłym centrum. W bezpośrednim sąsiedztwie dworców kolejowego i autobusowego biegną ulice pl. Niepodległości, Oświęcimska, Dworcowa i Paderewskiego. W ramach projektu planowana jest budowa centrum przesiadkowego w tym: budowa parkingu czteropoziomowego, budowa wiaty przystankowej wraz z miejscami postojowymi dla autobusów, przebudowa istniejącego budynku dworca PKS, budowa parkingu dla rowerów z samoobsługowym punktem naprawy, przebudowa układu komunikacyjnego, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego i zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej.
Cele projektu:
Realizacja projektu wykazuje pełną zgodność z celem osi priorytetowej RPO WSL IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, jakim jest zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów, który stanowi także cel szczegółowy dla działania 4.5 RPO WSL. Projekt wykazuje pełną zgodność z przedsięwzięciami określonymi w ramach poddziałania 4.5.1, których założeniem jest wspieranie przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego – w tym zintegrowanych centrów przesiadkowych. Realizacja nie tylko pozwoli podnieść atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów, ale również przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców dojeżdżających do centrum przesiadkowego na rowerach, ale także zwiększy komfort podróży poprzez wygodną formę wyboru środka lokomocji oraz przełoży się na zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Dodatkowo realizacja przedsięwzięcia podniesie walory turystyczne regionu oraz zwiększy możliwości uprawiania czynnej rekreacji mieszkańcom, a także ułatwi komunikacje pomiędzy gminami i zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się na rowerach. Tym samym realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do realizacji celów RPO WSL, a także będzie odpowiedzią na zdiagnozowaną sytuację problemową. Przedmiot projektu wynika także ze Strategii ZIT/RIT, jest zgodny z jego planowanym zakresem wsparcia oraz misją „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego zapewniają osiąganie spójności wewnętrznej jego terytorium i niwelowanie problemów stojących na przeszkodzie pełnemu aktywowaniu potencjałów inteligentnego oraz metropolitalnego rozwoju”, a poprzez budowę centrum przesiadkowego także z celem strategicznym Strategii „Zdrowe środowisko życia w SC dzięki zmniejszonej antropopresji” priorytetu „Ochrona powietrza i efektywność energetyczna” działania „Równoważenie mobilności” dla celu szczegółowego „Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów”. Propagowanie transportu miejskiego będzie także zgodne z celem strategicznym Strategii „Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno-gospodarczej” priorytetu „Aktywność społeczna i zapobieganie wykluczeniom” działania „Zapewnienie dostępu do dziedzictwa przyrodniczego” dla celu szczegółowego „Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej w regionie”. Projekt będzie realizowany na terenie ZIT/RIT. Realizacja projektu przełoży się na zwiększenie udziału ruchu rowerowego w ogóle podróży, w tym zwłaszcza poprzez zwiększenie roli roweru jako codziennego środka transportu.
 
Planowane efekty:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [47024,9 tony równoważnika CO2 ]
Długość wspartej infrastruktury rowerowej [ 0,08km ]
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [ 1 szt. ]
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [ 1 szt. ]
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [ 100 szt. ]
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [ 2 szt. ]
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [1  szt. ]
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [60 szt. ]
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [1 szt. ]
 
Termin realizacji: 2014-08-07 - 2020-12-31
 
Link: SUBREGION
 
 
plakat PR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec - etap I projekt otrzymał dofinansowanie 
Wartość całego projektu: 9 022 913,63 zł

Dofinansowanie: 4 584 867,82 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis projektu:
Projekt dotyczy termomodernizacji 4 obiektów użyteczności publicznej w Lublińcu, należących i zarządzanych przez Gminę Lubliniec: a/ Gimnazjum nr 2, ul. Droniowicka 45, b/ Budynek administracyjny, ul. Piłsudskiego 9, c/ Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Słoneczna 13, d/ Urząd Miejski, ul. Paderewskiego7a. Termomodernizacja w zależności od budynku dotyczy: - uszczelnienia przegród zewnętrznych, - usprawnienia systemu c.o., - montażu instalacji fotowoltaicznych, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, - usprawnienia systemu wentylacji, - wymiany oświetlenia na energooszczędne. Efektem projektu będzie ograniczenie emisji CO2 o 314,03 t, zmniejszenie zużycia energii początkowej o 1026,27 MWh/rok oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2 430,52 GJ/rok. Łączna powierzchnia termomodernizowanych budynków wyniesie 5254,67 m2 a średni stopień poprawy efektywności energetycznej dla budynków objętych projektem wynosi 61,02%.
Cele projektu:
Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej w Lublińcu; Gimnazjum nr 2, ul. Droniowicka 45, Budynku administracyjnego, ul. Piłsudskiego 9, Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Słoneczna 13, Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego7a, poprzez ich kompleksową termomodernizację, wymianę nieefektywnego systemu centralnego ogrzewania, oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez montaż systemów fotowoltaicznych i energooszczędnego oświetlenia.
Cele pośrednie dla grup docelowych, którymi są mieszkańcy Lublińca i turyści odwiedzający to miasto, obejmują:
- Zwiększenie komfortu zamieszkania i wypoczynku w Lublińcu, poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego wskutek wyeliminowania szkodliwych emisji do atmosfery wynikających z produkcji energii cieplnej i elektrycznej
- Zwiększenie atrakcyjności Lublińca, jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i inwestowania, poprzez poprawę czystości powietrza.
Projekt wpisuje się w cel szczegółowy nr 3 zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna oraz w cel szczegółowy zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym zdefiniowany w ramach
LINK do zdjęć GALERIA + INFO
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Kompleksowa termomodernizacja obiektu mieszkalnego na terenie gminy Lubliniec - etap I projekt otrzymał dofinansowanie 
Wartość całego projektu: 284 327,64 zł

Dofinansowanie: 216 749,99 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Opis projektu:
Projekt dotyczy termomodernizacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Lublińcu ul Wyszyńskiego 3 Termomodernizacja dotyczy: - docieplenia przegród zewnętrznych i stropu, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - usprawnienia systemu wentylacji pomieszczeń poprzez montaż nawiewników okiennych Efektem projektu będzie ograniczenie emisji CO2 o 25,64 t, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 270,67 GJ/rok oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej o 246,0 GJ/rok. Łączna powierzchnia termomodernizowanego budynku wyniesie 379,46 m2.
Cele projektu:
Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku socjalnego, położonego przy ul. Wyszyńskiego 3 poprzez jego kompleksową termomodernizację oraz wymianę stolarki okienne i drzwiowej Cele pośrednie dla grup docelowych, którymi są mieszkańcy Lublińca będący w trudnej sytuacji materialnej. Zwiększenie komfortu zamieszkania i wypoczynku w Gminie Lubliniec poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego wskutek zmniejszenia produkcji energii cieplnej Zwiększenie atrakcyjności Gminy Lubliniec, jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i inwestowania, poprzez poprawę wizerunku miasta. Projekt wpisuje się w wiązkę projektów "Termomodernizacja i sieci ciepłownicze" realizuje cel Strategii ZIT Subregionu Centralnego 2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Centralnym dzięki zmniejszonej antropopresji, Priorytet 2.1 Ochrona powietrza efektywność energetyczna, Działanie 2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkaniowych, cel szczegółowy 2.1.2.2 Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Słoneczny Lubliniec - montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Lubliniec

Wartość całego projektu: 9 658 820,18 zł

Dofinansowanie: 7 469 521,63 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs

Opis projektu:
Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej ( panele fotowoltaiczne) oraz celem wspomagana przygotowania CWU ( kolektory słoneczne) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Lubliniec.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
35.94
μg/m3        
2019.11.15 17:00

źródło: WIOŚ Katowice

Wydarzenia

Listopad 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Najbliższe

16 Lis 2019
12:00AM
SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNE
23 Lis 2019
12:00AM
VI FESTIWAL TOGETHER "WYPRAWA Z WIARĄ"

Na skróty

wybory19

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.