PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

POiIŚ 2014-2020

 

Projekt pn.: 
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.
Wartość przedsięwzięcia: 52.506.200,79 zł 
Pożyczka NFOŚiGW: 14.700.000,00 zł
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Projekt pn.:
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.
Aktualna wartość projektu po przeprowadzeniu wszystkich przetargów, wyborze wykonawców i po uzyskaniu dodatkowego dofinansowania wynosi (stan na 30.08.2021 r.):
Wartość całkowita projektu: 52.506.200,79 zł  (wydatki kwalifikowane: 32.110.219,02 zł) w tym:
  • Dotacja - dofinansowanie z Funduszu Spójności: 27.293.686,16 zł (85% kosztów kwalifikowanych)
  • Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie: 14.700.000,00 zł (umowa podpisana 20.05.2020 r.)

 

Termin zakończenia robór budowlanych: 30.06.2022 r. (na podstawie aneksu z wykonawcą róbót budowlanych)

 

 

___________________________________________________________________
Dane z wniosku aplikacyjnaego i umowy dofinansowania (stan na 06.06.2018 r.):
Wartość całkowita projektu: 35,8 mln zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 21,9 mln zł
Wartość dofinansowania: 18,7 mln zł (85% dofinansowania z wydatków kwalifikowanych)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
Data podpisania umowy dofinansowania: 06.06.2018 r. 
___________________________________________________________________
 
 
 
Jest to największe zadanie inwestycyjne i największa dotacja pozyskana w historii miasta Lublińca.
_________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________
Opis projektu.
 
Projekt pozwoli na kompleksowe zmodernizowanie wszystkich obiektów na oczyszczalni ścieków.
Ważnym elementem przebudowy oczyszczalni będzie modernizacja w zakresie gospodarki osadowej. 
Realizacja projektu powinna do minimum ograniczyć uciążliwość w zakresie wytwarzanych „zapachów”.
 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: budowę kontenerowej stacji zlewczej, modernizację węzła mechanicznego
(budynku i systemu krat, wymianę pomp w pompowni głównej, budowę nowego podwójnego piaskownika wraz z separatorem piasku),
modernizację stopnia biologicznego - renowacja istniejących konstrukcji żelbetowych, przebudowa komór wraz z wprowadzeniem
nowego syst. mieszania, wymiana pomp recyrkulacji wewnętrznej oraz systemu sterowania napowietrzaniem, uzupełnienie wyposażenia
stacji dmuchaw, budowa stacji magazynowania i dozowania koagulantu, budowa ukł. wody technologicznej (ścieków oczyszczonych),
remont i zabezpieczenie konstrukcji osadników wtórnych wraz z uzupełnieniem wyposażenia, remont pompowni osadów z instalacją
dwóch nowych pomp, budowa wydzielonego układu zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego, budowa układu stabilizacji
beztlenowej osadów: wydzielona komora fermentacyjna zamknięta i współpracujący ukł.technologiczny, budowa kotłowni - 2 kotły
wodne (z rezerwą miejsca na agregat kogeneracyjny), budowa układu odbioru, oczyszczania, magazynowania i przeróbki biogazu,
przebudowa jednego z otwartych basenów fermentacyjnych (zmiana funkcji na zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego),
budowa urządzeń do odwadniania osadów wraz z osprzętem (w tym prasa ślimakowa) – w budynku odwadniania, montaż układu
transportu i wapnowania osadu odwodnionego, wykonanie węzła odbioru osadu odwodnionego – stanowiska na środki transportu
oraz modernizacji składowiska osadu i przebudowy poletek osadowych do celów magazynowych, budowa systemu biofiltracji,
budowa nowego systemu sterowania i kontroli (tu: oprogramowanie SCADA), wykonanie nowych połączeń technologicznych,
dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni.
_________________________________________________________________________________________________________
Cele projektu.
 
Celem projektu jest zapewnienie efektywnego systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych
na obszarze aglomeracji Lubliniec.
Cele szczegółowe:
- umożliwienie wykorzystania (obecnie traconego) biogazu powstającego w procesie stabilizacji osadów do produkcji ciepła na
potrzeby własne oczyszczalni;
- zapewnienie wysokich standardów i stabilności procesu mechanicznego i biologicznego oczyszczania poprzez przebudowę
i modernizację wybranych obiektów i urządzeń;
- zmniejszenie uciążliwości zapachowej poprzez prowadzenie procesów w zamkniętych lub zhermentyzowanych obiektach
- zwiększenie efektywności odwadniania i zagęszczania osadów jako istotnego elementu przygotowania poprzedzającego
odzysk osadów ściekowych;
- zapewnienie sprawnej i bezawaryjnej pracy zmodernizowanej instalacji dzięki kompatybilności elementów obecnie
funkcjonujących, zmodernizowanych i nowobudowanych oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu kontroli procesów SCADA;
- ograniczenie energochłonności i wodochłonności procesu oczyszczania ścieków dzięki wprowadzanym usprawnieniom.
 
Projekt prowadzi do zdecydowanej poprawy efektywności systemu oczyszczania ścieków oraz zmniejszeniu jej uciążliwości
zapachowej dzięki usprawnieniu i hermetyzacji procesu oczyszczania ścieków. Długofalowymi korzyściami wynikającymi
z wdrożenia inwestycji będą:
- spełnienie norm i wytycznych wynikających z prawa polskiego oraz UE, w szczególności dyrektywy 91/271/EWG,
- poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu uciążliwości systemu wodnokanalizacyjnego,
- poprawa standardu życia mieszkańców aglomeracji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej, prowadząca
do zwiększenia atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej regionu.
 
Efekty realizacji projektu przyczynią się do osiągnięcia celu tematycznego nr 6 POIiŚ: Zachowanie i ochrona środowiska
oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, priorytet inwestycyjny 6.2: Inwestowanie w sektor gospodarki
wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających przez te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie. 
_________________________________________________________________________________________________________
Planowane efekty.
 
Efektywność projektu określają wskaźniki produktu i rezultatu:
1. Wskaźniki produktu:
- Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych - 1 szt.
- Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki / zagospodarowania osadów ściekowych - 1 szt.
2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
- Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania - 0,59 tys. Mg/rok
_________________________________________________________________________________________________________
Wartość projektu.
 
Wartość całkowita projektu: 51.045.606,21 zł
Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 26.559.237,45 zł
_________________________________________________________________________________________________________
Wkład Funduszy Europejskich.
 
Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności: 26,6 mln zł (85% dofinansowania z wydatków kwalifikowanych)
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
_________________________________________________________________________________________________________
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów
w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się
do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
skorzystać z formularza                lub               wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Kontakt:

Beneficjent - Gmina Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec           NIP: 5751878473       REGON: 151398391

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TEL.: 
+48 (34) 353-01-00 , (numer wew.)
+48 (34) 353-01-01
+48 (34) 353-01-02
+48 (34) 353-01-03
+48 (34) 353-01-04
 
FAX:
+48 (34) 353-01-05
+48 (34) 353-01-06
+48 (34) 353-01-07

Miejsce realizacji projektu:

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych - ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec
tel. (034)351-40-00 , fax (034) 351 40 02  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
_________________________________________________________________________________________________________
 
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
 

14 czerwca br. Burmistrz Miasta Lublińca podpisał Zarządzenie powołujące Jednostkę Realizującą Projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej".

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, prowadzenie i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Link do Zarządzenia

 
 Lp.   Imię i Nazwisko  Funkcja w JRP  Telefon
1 Edward Maniura Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) (34) 353-01-00
2 Jan Grajcar Kierownik JRP (Z-a MAO) (34) 353-01-00 w.147
3 Ewa Kaczmarczyk Zespół Finansowo – Księgowy (34) 353-01-00 w.117
4 Katarzyna Pradelok Zespół Finansowo - Księgowy (34) 353-01-00 w.117
5 Hanna Korzonek Zespół Finansowo - Księgowy (34) 353-01-00 w.116
6 Ilona Urbańczyk Zespół Finansowo - Księgowy (34) 353-01-00 w.105
7 Cezary Sękowski Zespół Techniczny (34) 353-01-00 w.140
8 Szymon Krogulecki Zespół Techniczny (34) 353-01-00 w.142
9 Marek Brzezina Zespół Techniczny (34) 351-40-00
10 Agnieszka Fischer Zespół Techniczny (34) 351-40-28
11 Janusz Gluza Zespół Techniczny (34) 351-40-04
12 Adam Bolesławski Zespół Techniczny (34) 351-40-06
13 Jolanta Wilkowicz – Matusiak Zespół Organizacyjno - Prawny (34) 353-01-00 w.146
14 Michał Telma Zespół Organizacyjno - Prawny (34) 353-01-00 w.126
15 Krzysztof Klepacz Zespół Organizacyjno – Prawny (34) 353-01-00 w.148
 
 _________________________________________________________________________________________________________
 
INŻYNIER KONTRAKTU
 
3 września 2018 r. Gmina Lubliniec podpisała umowę z firmą WUDIMEKS sp. z o.o. z Częstochowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
Zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie m.in. przygotowanie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, nadzorowanie robót budowlanych oraz przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych.
 
Dane Inżyniera Kontraktu:
 
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE    WUDIMEKS Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa
ul. Armii Krajowej 60/62 tel. (0 34) 372-17-20
fax (0 34) 372-15-87
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
___________________________________________________________________________________________________________
 
WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH
 
 
13 sierpnia 2019 r. Gmina Lubliniec podpisała z firmą INSTAL KRAKÓW S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków za wynagrodzeniem w kwocie 49.446 097,11 zł (czterdzieści dziewięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 11/100).
 

Siedziba spółki

Instal Kraków S.A.
ul. Konstantego Brandla 1
30-732 Kraków

www.instalkrakow.pl

tel. +48 12 653 23 47   fax +48 12 653 21 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

NIP: 679-008-54-87 REGON: 350564042

KRS: 0000042496, XI Wydział Gospodarczy, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia 

____________________________________________________________________________________________________________
 
 PROMOCJA PROJEKTU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZDJĘCIA
 
PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU ZDJĘCIA Z REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
 
Załączniki:
Pobierz plik (oczyszczalnia_marzec_2021.pdf)ZDJĘCIA - roboty _ marzec 2021[ ]45969 kB
Pobierz plik (ZDJĘCIA z realizacji - roboty budowlane.pdf)ZDJĘCIA - roboty budowlane[zdjęcia]18586 kB

18,7 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Lublińcu

 

W dniu dzisiejszym o godz. 8.15 Burmistrz Miasta Pan Edward Maniura wraz ze Skarbnikiem Panią Gabrielą Czech podpisał w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.

Wartość całkowita projektu: 35,8 mln zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 21,9 mln zł
Wartość dofinansowania: 18,7 mln zł (85% dofinansowania z wydatków kwalifikowanych)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"
Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu".
 
Termin zakończenia projektu: do 31.03.2022 r.
 
Jest to największe zadanie inwestycyjne i największa dotacja pozyskana w historii miasta Lublińca.
 
Projekt pozwoli na kompleksowe zmodernizowanie wszystkich obiektów na oczyszczalni ścieków.
Ważnym elementem przebudowy oczyszczalni będzie modernizacja w zakresie gospodarki osadowej. 
Realizacja projektu powinna do minimum ograniczyć uciążliwość w zakresie wytwarzanych „zapachów”.
 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje: budowę kontenerowej stacji zlewczej, modernizację węzła mechanicznego (budynku i systemu krat, wymianę pomp w pompowni głównej, budowę nowego podwójnego piaskownika wraz z separatorem piasku), modernizację stopnia biologicznego - renowacja istniejących konstrukcji żelbetowych, przebudowa komór wraz z wprowadzeniem nowego syst. mieszania, wymiana pomp recyrkulacji wewnętrznej oraz systemu sterowania napowietrzaniem, uzupełnienie wyposażenia stacji dmuchaw, budowa stacji magazynowania i dozowania koagulantu, budowa ukł. wody technologicznej (ścieków oczyszczonych), remont i zabezpieczenie konstrukcji osadników wtórnych wraz z uzupełnieniem wyposażenia, remont pompowni osadów z instalacją dwóch nowych pomp, budowa wydzielonego układu zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego, budowa układu stabilizacji beztlenowej osadów: wydzielona komora fermentacyjna zamknięta i współpracujący ukł.technologiczny, budowa kotłowni - 2 kotły wodne (z rezerwą miejsca na agregat kogeneracyjny), budowa układu odbioru, oczyszczania, magazynowania i przeróbki biogazu, przebudowa jednego z otwartych basenów fermentacyjnych (zmiana funkcji na zbiornik retencyjny osadu przefermentowanego), budowa urządzeń do odwadniania osadów wraz z osprzętem (w tym prasa ślimakowa) – w budynku odwadniania, montaż układu transportu i wapnowania osadu odwodnionego, wykonanie węzła odbioru osadu odwodnionego – stanowiska na środki transportu oraz modernizacji składowiska osadu i przebudowy poletek osadowych do celów magazynowych, budowa systemu biofiltracji, budowa nowego systemu sterowania i kontroli (tu: oprogramowanie SCADA), wykonanie nowych połączeń technologicznych, dostosowanie układu komunikacyjnego oczyszczalni.
 
 
 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 18μg/m3
SO2: 11μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2022.01.29 11:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

batonny_na_strone_ankieta-02.jpg

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.