PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Od nowego roku zgodnie z przyjętą w dniu 19 listopada 2020 r. przez Radę Miejską w Lublińcu uchwałą Nr 313/XXVIII/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec, będzie obowiązywał nowy regulamin dofinansowania części kosztów poniesionych w związku z wymianą źródła ciepła. Dotacja udzielana będzie do zakupu nowego źródła ciepła dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku bądź lokalu mieszkalnego, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (kocioł grzewczy, wkład kominowy), jednak nie więcej niż:

    1. 5.000,00 zł - źródło zasilane OZE, węzeł ciepłowniczy;

    2. 4.000,00 zł - kocioł gazowy, kocioł olejowy, piec elektryczny zamontowany na stałe w budynku;

    3. 3.000,00 zł - kocioł na paliwo stałe;

    4. 1.500,00 zł – w przypadku modernizacji źródła ciepła w lokalu mieszkalnym;

Wspólnoty mieszkaniowe mogą natomiast starać się o dotację związaną z termomodernizacją budynków wielorodzinnych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15.000,00 zł.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji jest ciągły i trwa od 2 stycznia do 31 marca, z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 września, każdego roku. Dokumenty należy złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a, lub przesłać pocztą na adres Urzędu – decyduje data stempla pocztowego.

Najważniejszą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązującego regulaminu jest to, że osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła z wnioskiem, będą musiały wystąpić przed rozpoczęciem inwestycji. Po przedłożeniu wniosku wraz z kompletem załączników i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie zawarta umowa pomiędzy gminą Lubliniec, a wnioskodawcą na realizację zadania. Po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do 15 października danego roku, wnioskodawca przedkłada Burmistrzowi zgłoszenie wykonania przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku i załączników, będą dostępne w terminie późniejszym. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i zakładki „Jakość powietrza” oraz konta na Facebooku.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 23μg/m3
SO2: 9μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.04.17 16:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.