Od nowego roku zgodnie z przyjętą w dniu 19 listopada 2020 r. przez Radę Miejską w Lublińcu uchwałą Nr 313/XXVIII/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec, będzie obowiązywał nowy regulamin dofinansowania części kosztów poniesionych w związku z wymianą źródła ciepła. Dotacja udzielana będzie do zakupu nowego źródła ciepła dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku bądź lokalu mieszkalnego, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (kocioł grzewczy, wkład kominowy), jednak nie więcej niż:

    1. 5.000,00 zł - źródło zasilane OZE, węzeł ciepłowniczy;

    2. 4.000,00 zł - kocioł gazowy, kocioł olejowy, piec elektryczny zamontowany na stałe w budynku;

    3. 3.000,00 zł - kocioł na paliwo stałe;

    4. 1.500,00 zł – w przypadku modernizacji źródła ciepła w lokalu mieszkalnym;

Wspólnoty mieszkaniowe mogą natomiast starać się o dotację związaną z termomodernizacją budynków wielorodzinnych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15.000,00 zł.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji jest ciągły i trwa od 2 stycznia do 31 marca, z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 września, każdego roku. Dokumenty należy złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a, lub przesłać pocztą na adres Urzędu – decyduje data stempla pocztowego.

Najważniejszą zmianą w stosunku do dotychczas obowiązującego regulaminu jest to, że osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła z wnioskiem, będą musiały wystąpić przed rozpoczęciem inwestycji. Po przedłożeniu wniosku wraz z kompletem załączników i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie zawarta umowa pomiędzy gminą Lubliniec, a wnioskodawcą na realizację zadania. Po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do 15 października danego roku, wnioskodawca przedkłada Burmistrzowi zgłoszenie wykonania przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku i załączników, będą dostępne w terminie późniejszym. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i zakładki „Jakość powietrza” oraz konta na Facebooku.

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.