PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

KATALOG KART USŁUG UM W LUBLIŃCU

Prosimy odszukać rodzaj sprawy, pobrać kartę usług (link z numerem), gdzie szczegółowo można zapoznać się z:

- wymaganymi dokumentami i miejscem ich składania,

- opłatami,

- terminami załatwiania spraw przez Urząd,

- sposobem odwołania,

- podstawą prawną,

- wzorami formularzy,

F5-I1-PZ-VIII-1

KARTA USŁUG

NUMERACJA

SYGNATURA

- Dodatek mieszkaniowy

- wniosek o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

- deklaracja o wysokości dochodu

- deklaracja o przekazaniu ryczałtu

001/ZI-1/07

001/ZI-1/F1

001/ZI-1/F2

001/ZI-1/F3

F1PM-II-4-1

F2PM-II-4-1

F3PM-II-4-1

- Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

- Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej

CEIDG - 1

002/ZI-2/07

002/ZI-2/F1

- Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

005/ZI-5/07

- Wydanie zaświadczenia o wpisie (nie figurowaniu) do ewidencji działalności gospodarcze / potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

- wniosek

006/ZI-6/07

006/ZI-6/F1

- Najem mieszkania komunalnego lub socjalnego

- wniosek

007/ZI-7/07

007/ZI-7/F1

- Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów

alkoholowych

- wniosek

008/ZI-8/07

008/ZI-8/F1

F1PM-II-1-2

- Zezwolenie stałe na sprzedaż napojów alkoholowych

- wniosek

009/ZI-9/07

009/ZI-9/F1

F2PM-II-1-2

- Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi

- wniosek

041/ZI-16/07

041/ZI-16/F1

F1PM-II-1-1

- Ujęcie inwestycji w Przedsięwzięciach Gminy Lubliniec

- wniosek

079/ZI-17/07

079/ZI-17/F1

F1PM -IV-1

- Zezwolenie na utrzymanie psa zaliczanego do rasy uznawanej za agresywną

- wniosek

010/BKE-10/07

010/BKE-10/F1

- Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (osoby fizyczne, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

- wniosek

086/BKE-16/07

086/BKE-16/F1

- Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

- wniosek

011/BKE-11/07

011/BKE-11/F1

- Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- wniosek

012/BKO-12/07

012/BKO-12/F1

- Zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości

- wniosek

- oświadczenie

014/BKE-14/07

014/BKE-14/F1

014/BKE-14/F2

- Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

- wniosek

080/BKE-15/07

080/BKE-15/F1

- Podział geodezyjny nieruchomości

- wniosek

015/ZN-1/07

015/ZN-1/F1

- Dzierżawa nieruchomości gruntowych niezabudowanych

- wniosek

016/ZN-2/07

016/ZN-2/F1

F1PM-II-5-2

- Wykup nieruchomości gruntowej z użytkowania wieczystego na własność

- wniosek

017/ZN-3/07

017/ZN-3/F1

- Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej w drodze przetargu

- wniosek

018/ZN-4/07

018/ZN-4/F1

- Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej wyłącznie w trybie bezprzetargowym

- wniosek

019/ZN-5/07

019/ZN-5/F1

- Nadanie numeru porządkowego posesji do celów meldunkowych

- wniosek

020/ZN-6/07

020/ZN-6/F1

- Wykup mieszkania komunalnego na własność

- wniosek

022/ZN-8/07

022/ZN-8/F1

F1PM-II-5-1

- Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę gminną

- wniosek

023/ZN-9/07

023/ZN-9/F1

- Wypłata odszkodowania za przejętą nieruchomość

pod drogę gminną

- wniosek

024/ZN-10/07

024/ZN-10/F1

- Wypis i wyrys / zaświadczenie o przeznaczeniu

terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

- wniosek

038/ZN-11/07

038/ZN-11/F1

F1PM-II-2-1

- Dokonanie zmiany w planie zagospodarowania

przestrzennego

- wniosek

039/ZN-12/07

039/ZN-12/F1

- Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

- wniosek

040/ZN-13/07

040/ZN-13/F1

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe –

uzyskanie bonifikaty

- wniosek

087/ZN-14/07

087/ZN-14/F1

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe –

uzyskanie zaświadczenia

- wniosek

  088/ZN-15/07

088/ZN-15/F1

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej

- wniosek

 089/ZN-16/07

089/ZN-16/F1

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - oświadczenie przedsiębiorców

 

- wniosek

090/ZN-17/07

 

 

090/ZN-17/F1

 

- Zaświadczenia o stanie posiadania

- wniosek

025/WFP-1/07

025/WFP-1/F1

- Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych oraz

hektarach przeliczeniowych

- wniosek

026/WFP-2/07

026/WFP-2/F1

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub

stwierdzające stan zaległości

- wniosek

027/WFP-3/07

027/WFP-3/F1

- Umorzenie zaległości podatkowej

- wniosek

028/WFP-4/07

028/WFP-4/F1

- Rozłożenie na raty podatku / zaległości

podatkowej

- wniosek

029/WFP-5/07

029/WFP-5/F1

- Odroczenie terminu płatności podatku / zaległości

podatkowej

- wniosek

030/WFP-6/07

030/WFP-6/F1

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku od nieruchomości - osoby

fizyczne

- wniosek

031/WFP-7/07

031/WFP-7/F1

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku od nieruchomości - osoby

prawne

- wniosek

032/WFP-8/07

032/WFP-8/F1

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku leśnym - osoby fizyczne

- wniosek

033/WFP-9/07

033/WFP-9/F1

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku leśnym - osoby prawne

- wniosek

034/WFP-10/07

034/WFP-10/F1

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku rolnym - osoby fizyczne

- wniosek

035/WFP-11/07

035/WFP-11/F1

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku rolnym - osoby prawne

- wniosek

036/WFP-12/07

036/WFP-12/F1

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku od środków

transportowych i wycofania pojazdu

037/WFP-13/07

- Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

- podanie

042/BS-1/07

042/BS-1/F1

- Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

043/BS-2/07

- Odtworzenie aktu stanu cywilnego

044/BS-3/07

- Zgłoszenie urodzenia dziecka

045/BS-4/07

- Rejestracja zgonu

046/BS-5/07

- Zawarcie związku małżeńskiego (przed

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

047/BS-6/07

- Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego

048/BS-7/07

- Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego

terminu oczekiwania na zawarcie związku

małżeńskiego

049/BS-8/07

- Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia

związku małżeńskiego za granicą

050/BS-9/07

- Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego

w akcie stanu cywilnego

051/BS-10/07

- Oświadczenie o uznaniu dziecka

052/BS-11/07

- Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego

sporządzonego za granicą

053/BS-12/07

- Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do

nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

054/BS-13/07

- Zmiana imion i nazwisk

055/BS-14/07

- Ustalenie brzmienia i pisowni imion i nazwisk

056/BS-15/07

- Sporządzenie testamentu

057/BS-16/07

- Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego

058/BS-17/07

- Złożenie oświadczenia o zmianie imienia (imion)

dziecka

059/BS-18/07

- Nadanie dziecku nazwiska męża matki

060/BS-19/07

- Pozwolenie na przeprowadzenie zgromadzenia

publicznego

061/BS-20/07

- Zgłoszenie pobytu stałego

- wniosek

062/BS-21/07

062/BS-21/F1

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu

- wniosek A

063/BS-22/07

063/BS-22/F1

- Zgłoszenie pobytu czasowego

- wniosek A

064/BS-23/07

064/BS-23/F1

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

- wniosek A

065/BS-24/07

065/BS-24/F1

- Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej

- wniosek A

067/BS-26/07

067/BS-26/F1

- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

- wniosek

069/BS-28/07

069/BS-28/F1

- Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu

czasowego ponad 3 miesiące

- wniosek

070BS-29/07

070/BS-29/F1

- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

- wniosek

071/BS-30/07

071/BS-30/F1

- Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca stałego

pobytu

- wniosek

072/BS-31/07

072/BS-31/F1

- Postępowanie administracyjne w sprawie

wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

- wniosek

074/BS-33/07

074/BS-33/F1

- Wydanie potwierdzenia zameldowania (na terenie miasta Lublińca) / wymeldowania (z terenu miasta Lublińca)

- wniosek

075/BS-34/07

075/BS-34/F1

- Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

 - wniosek

076/BS-35/07

076/BS-35/F1

- Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

- wniosek

077/BS-36/07

077/BS-36/F1

- Wydanie dowodu osobistego

- wniosek

085/BS-37/07

085/BS-37/F1

- Wydanie zezwolenia na organizację imprezy

masowej

- wniosek

078/ZS-1/07

078/ZS-1/F1

- Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi

hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem

hotelarskim / pola biwakowego

- wniosek A

- wniosek B

- wniosek C

083/ZS-2/07

083/ZS-2/F1

083/ZS-2/F2

083/ZS-2/F3

- Zawiadomienie o organizowaniu imprezy

artystycznej lub rozrywkowej w ramach

działalności kulturalnej

- Wniosek

084/ZS-3/14

084/ZS-3/F1

F5I1-PZ-VIII-1

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
36.19
μg/m3        
2020.10.27 11:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

koronawirus bieżące informacje

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

 

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.