KATALOG KART USŁUG UM W LUBLIŃCU

Prosimy odszukać rodzaj sprawy, pobrać kartę usług (link z numerem), gdzie szczegółowo można zapoznać się z:

- wymaganymi dokumentami i miejscem ich składania,

- opłatami,

- terminami załatwiania spraw przez Urząd,

- sposobem odwołania,

- podstawą prawną,

- wzorami formularzy,

F5-I1-PZ-VIII-1

KARTA USŁUG

NUMERACJA

SYGNATURA

- Dodatek mieszkaniowy

- wniosek o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

- deklaracja o wysokości dochodu

- deklaracja o przekazaniu ryczałtu

001/SI-1/07

001/SI-1/F1

001/SI-1/F2

001/SI-1/F3

F1PM-II-4-1

F2PM-II-4-1

F3PM-II-4-1

- Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

- Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej

CEIDG - 1

002/SI-2/07

002/SI-2/F1

- Wydanie zaświadczenia o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji działalności gospodarcze prowadzonej do 31 grudnia 2011 r. przez Burmistrza Miasta Lublińca
- wniosek

006/SI-6/07

 
006/SI-6/F1

- Najem mieszkania komunalnego lub socjalnego

- wniosek

007/SI-7/07

007/SI-7/F1

- Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów

alkoholowych

- wniosek

008/SI-8/07

008/SI-8/F1

F1PM-II-1-2

- Zezwolenie stałe na sprzedaż napojów alkoholowych

- wniosek

009/SI-9/07

009/SI-9/F1

F2PM-II-1-2

- Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi

- wniosek

041/SI-16/07

041/SI-16/F1

F1PM-II-1-1

- Ujęcie inwestycji w Przedsięwzięciach Gminy Lubliniec

- wniosek

079/SI-17/07

079/SI-17/F1

F1PM -IV-1

- Zezwolenie na utrzymanie psa zaliczanego do rasy uznawanej za agresywną

- wniosek

010/SK-10/07

010/SK-10/F1

- Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (osoby fizyczne, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

- wniosek

086/SE-16/07

086/SE-16/F1

- Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

- wniosek

011/SE-11/07

011/SE-11/F1

- Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- wniosek

012/SE-12/07

012/SE-12/F1

- Zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości

- wniosek

- oświadczenie

014/SE-14/07

014/SE-14/F1

014/SE-14/F2

- Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

- wniosek

080/SE-15/07

080/SE-15/F1

- Podział geodezyjny nieruchomości

- wniosek

015/BN-1/07

015/BN-1/F1

- Dzierżawa nieruchomości gruntowych niezabudowanych

- wniosek

016/BN-2/07

016/BN-2/F1

F1PM-II-5-2

- Wykup nieruchomości gruntowej z użytkowania wieczystego na własność

- wniosek

017/BN-3/07

017/BN-3/F1

- Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej lub zabudowanej

- wniosek

018/BN-4/07

018/BN-4/F1

- Nadanie numeru porządkowego posesji do celów meldunkowych

- wniosek

020/BN-6/07

020/BN-6/F1

- Wykup mieszkania komunalnego na własność

- wniosek

022/BN-8/07

022/BN-8/F1

F1PM-II-5-1

- Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę gminną

- wniosek

023/BN-9/07

023/BN-9/F1

- Wypłata odszkodowania za przejętą przez Gminę Lubliniec nieruchomość pod drogę gminną

- wniosek

024/BN-10/07

024/BN-10/F1

- Wypis i wyrys / zaświadczenie (o przeznaczeniu terenu) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- wniosek

038/BN-11/07

038/BN-11/F1

F1PM-II-2-1

- Dokonanie zmiany w planie zagospodarowania

przestrzennego

- wniosek

039/BN-12/07

039/BN-12/F1

- Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wniosek

040/BN-13/07

040/BN-13/F1

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – uzyskanie bonifikaty

 - wniosek

087/BN-14/07

087/BN-14/F1

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – uzyskanie zaświadczenia

- wniosek

  088/BN-15/07

088/BN-15/F1

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej

- wniosek

089/BN-16/07

 

 

089/BN-16/F1

 

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – oświadczenie

- wniosek

090/BN-17/07

090/BN-17/F1

 

- Zaświadczenia o stanie posiadania

- wniosek

025/FWP-1/07

025/FWP-1/F1

- Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych oraz

hektarach przeliczeniowych

- wniosek

026/FWP-2/07

026/FWP-2/F1

- Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub

stwierdzające stan zaległości

- wniosek

027/FWP-3/07

027/FWP-3/F1

- Umorzenie zaległości podatkowej

- wniosek

028/FWP-4/07

028/FWP-4/F1

- Rozłożenie na raty podatku / zaległości

podatkowej

- wniosek

029/FWP-5/07

029/FWP-5/F1

- Odroczenie terminu płatności podatku / zaległości

podatkowej

- wniosek

030/FWP-6/07

030/FWP-6/F1

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku od nieruchomości - osoby

fizyczne

- wniosek IN-1

- wniosek ZIN-1

- wniosek ZIN-2

- wniosek ZIN-3

031/FWP-7/07

031/FWP-7/F1

031/FWP-7/F2

031/FWP-7/F3

031/FWP-7/F4

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku od nieruchomości - osoby

prawne

- wniosek DN-1

- wniosek ZDN-1

- wniosek ZDN-2

032/FWP-8/07

032/FWP-8/F1

032/FWP-8/F2

032/FWP-8/F3

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku leśnym - osoby fizyczne

- wniosek IL-1

- wniosek ZIL-1

- wniosek ZIL-2

- wniosek ZIL-3

033/FWP-9/07

033/FWP-9/F1

033/FWP-9/F2

033/FWP-9/F3

033/FWP-9/F4

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku leśnym - osoby prawne

- wniosek DL-1

- wniosek ZDL-1

- wniosek ZDL-2

034/FWP-10/07

034/FWP-10/F1

034/FWP-10/F2

034/FWP-10/F3

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku rolnym - osoby fizyczne

- wniosek IR-1

- wniosek ZIR-1

- wnisoek ZIR-2

- wniosek ZIR-3

035/FWP-11/07

035/FWP-11/F1

035/FWP-11/F2

035/FWP-11/F3

035/FWP-11/F4

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku rolnym - osoby prawne

- wniosek DR-1

- wniosek ZDR-1

- wniosek ZDR-2

036/FWP-12/07

036/FWP-12/F1

036/FWP-12/F2

036/FWP-12/F3

- Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku

podatkowego w podatku od środków

transportowych i wycofania pojazdu

037/FWP-13/07

- Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

- podanie

042/BS-1/07

042/BS-1/F1

- Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

043/BS-2/07

- Odtworzenie aktu stanu cywilnego

044/BS-3/07

- Zgłoszenie urodzenia dziecka

045/BS-4/07

- Rejestracja zgonu

046/BS-5/07

- Zawarcie związku małżeńskiego (przed

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

047/BS-6/07

- Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego

048/BS-7/07

- Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego

terminu oczekiwania na zawarcie związku

małżeńskiego

049/BS-8/07

- Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia

związku małżeńskiego za granicą

050/BS-9/07

- Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego

w akcie stanu cywilnego

051/BS-10/07

- Oświadczenie o uznaniu dziecka

052/BS-11/07

- Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego

sporządzonego za granicą

053/BS-12/07

- Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do

nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

054/BS-13/07

- Zmiana imion i nazwisk

055/BS-14/07

- Sporządzenie testamentu

057/BS-16/07

- Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego

058/BS-17/07

- Złożenie oświadczenia o zmianie imienia (imion)

dziecka

059/BS-18/07

- Nadanie dziecku nazwiska męża matki

060/BS-19/07

- Pozwolenie na przeprowadzenie zgromadzenia

publicznego

061/BS-20/07

- Zgłoszenie pobytu stałego

- wniosek

062/BS-21/07

062/BS-21/F1

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

- wniosek A

- wniosek B

063/BS-22/07

063/BS-22/F1

- Zgłoszenie pobytu czasowego

- wniosek A

- wniosek B

064/BS-23/07

064/BS-23/F1

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

- wniosek A

- wniosek B

065/BS-24/07

065/BS-24/F1

- Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej

- wniosek A

- wniosek B

067/BS-26/07

067/BS-26/F1

- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

- wniosek

069/BS-28/07

069/BS-28/F1

- Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu

czasowego ponad 3 miesiące

- wniosek

070/BS-29/07

070/BS-29/F1

- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

- wniosek

071/BS-30/07

071/BS-30/F1

- Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca stałego

pobytu

- wniosek

072/BS-31/07

072/BS-31/F1

- Postępowanie administracyjne w sprawie

wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

- wniosek

074/BS-33/07

074/BS-33/F1

- Wydanie potwierdzenia zameldowania (na terenie miasta Lublińca) / wymeldowania (z terenu miasta Lublińca)

- wniosek

075/BS-34/07

075/BS-34/F1

- Udzielenie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie miasta Lublińca

 - wniosek

076/BS-35/07

076/BS-35/F1

-Wydanie dowodu osobistego

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

085/BS-37/07

085/BS-37/07/F1

 

- Wydanie zezwolenia na organizację imprezy

masowej

- wniosek

078/ZD-1/07

078/ZD-1/F1

- Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi

hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem

hotelarskim / pola biwakowego

- wniosek A

- wniosek B

- wniosek C

083/ZD-2/07

083/ZD-2/F1

083/ZD-2/F2

083/ZD-2/F3

- Zawiadomienie o organizowaniu imprezy

artystycznej lub rozrywkowej w ramach

działalności kulturalnej

- Wniosek

084/ZD-3/14

084/ZD-3/F1

F5I1-PZ-VIII-1

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.