PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Szanowni Rodzice!
Poniżej  odpowiedź Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 - Pani Katarzyny Góreckiej na zapytanie dotyczące sposobu kształcenia uczniów w okresie epidemii. 

- Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dn. 12.03.2020r. przyjęła wstępne zasady prowadzenia kształcenia na odległość. Zdalne nauczanie rozpoczęło się w dniu 16.03.2020r, o czym natychmiast zostali poinformowani rodzice poprzez wiadomość wysłaną na dziennik elektroniczny.

- Rodzice zostali również powiadomieni, iż zaproponowane przez nauczycieli ćwiczenia dotyczyć będą omówionych na zajęciach zagadnień i będą mieć charakter powtórzeniowy.

- Stworzona została dodatkowa zakładka na stronie internetowej szkoły – NAUKA W DOMU, na której umieszczone zostały linki do stron edukacyjnych dla uczniów oraz do stron, z których korzystają nauczyciele, zadając zadania do wykonania w domu.

- Umożliwiono również rodzicom odebranie podręczników pozostawionych przez dzieci w szkole wydłużając czas pracy szkoły w dn. 12.03.2020r. i 13.03.2020r.

- Uruchomione zostały konsultacje online z psychologiem szkolnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 17:00.

- Na stronie internetowej zamieszczono artykuł p.t.: „Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?”

- Wychowawcy klas zostali zobowiązani do sprawdzenia możliwości pobierania zdalnej nauki przez uczniów swoich klas, zweryfikowano adresy e-mailowe oraz numery telefonów do rodziców uczniów.

- Przeprowadzona została również analiza liczby rodziców posiadających i korzystających z konta na e-dzienniku.

- Rodzicom nie posiadającym kont na e-dzienniku zaoferowano pomoc w ich utworzeniu.

- Przeprowadzono analizę możliwości prowadzenia zdalnego nauczania przez nauczycieli na spotkaniu dyrektora z nauczycielami informatyki.

- Ustalono, że głównym kanałem komunikacji nauczycieli z rodzicami i uczniami będzie E-DZIENNIK, a w nim moduł - ZADANIE DOMOWE.

- Nauczyciele zostali zobowiązani do rozważnego zadawania prac ze szczególnym uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów pracami domowymi.

- Nauczyciele zostali zobowiązani, by zadając uczniom pracę do wykonania w domu określić sposób przesłania tj. dostarczenia wykonanej przez ucznia pracy oraz termin jej wykonania w korespondencji z rodzicem lub uczniem.

- Zgodnie z zaleceniami MEN nauczyciele zostali poinformowani, by zadawane przez nich prace miały różny charakter ( projekty, prace plastyczne, komiksy, prace techniczne, gry online, i.t.p.)

- Opracowano dokument regulujący zdalną naukę w okresie 25.03.2020r. - 10.04.2020r. „Informacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców o kształceniu na odległość w Szkole Podstawowej nr 4 w Lublińcu, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

- Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami będzie e-dziennik.

- Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzać będą wiadomości i komunikaty codziennie.

- Nauczyciele prowadzący zajęcia będą umieszczać w dzienniku elektronicznym opisy zadań dla uczniów danej klasy do pracy zdalnej w MODULE – ZADANIE DOMOWE, z uwzględnieniem terminu wykonania pracy oraz sposobu jej przesłania/dostarczenia.

- W przypadku braku możliwości wykonania zadania ze względów technicznych lub organizacyjnych, uczeń będzie informować nauczyciela o występujących trudnościach związanych z wykonaniem zadania w ustalonym terminie. Wspólnie z nauczycielem będzie ustalać nowy termin wykonania zadania.

- Nauczyciel będzie dostosowywać formę i poziom trudności materiałów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

- Nauczyciele będą odpowiadać na pytania uczniów i rodziców za pomocą e-dziennika.

- Po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami i uczniami, nauczyciele będą mogli również kontaktować się za pomocą poczty e-mail, platform edukacyjnych oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym) za pomocą komunikatorów (whatsapp, messenger) i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej.

- Nauczyciel będzie wspomagać uczniów i ich rodziców we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym nauczaniem swojego przedmiotu.

- Formy zadań umieszczanych przez nauczycieli w module ZADANIE DOMOWE:

  • klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,
  • w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,
  • w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy, gry edukacyjne),
  • w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, karty pracy, grafiki, materiały audiowizualne.
  • Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Oceny będą wstawiane przez nauczyciela zgodnie z dostosowanymi do nauczania zdalnego: Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) i Przedmiotowymi Systemami Oceniania (PSO).
  • Nauczyciele zmodyfikują swoje rozkłady nauczania i plany wynikowe, tak aby realizować podstawę ​programową.
  • Treści edukacyjne realizowane w zdalnym ​nauczaniu będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu ​zainteresowań i pasji uczniów.
  • W przypadkach, w których uczniowie nie mają dostępu do połączenia internetowego, nauczyciel dostosowuje metody i techniki nauczania do potrzeb tych uczniów. W tym celu wykorzystuje połączenie telefoniczne lub korespondencję elektroniczną niewymagającą znacznej przepustowości łącza np.: grupy społecznościowe, komunikatory internetowe.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
32.71
μg/m3        
2020.04.04 19:00

źródło: WIOŚ Katowice

Na skróty

CORONAWIRUS

wybory copy

generator ngo

jakosc

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

3d

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.