PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

 

Aby zadać pytanie skorzystaj z formularza

 

Przeszukaj*) wcześniej zadane pytania i odpowiedzi:

*) Można wyszukiwać po frazie zawartej w pytaniu, odpowiedzi lub nazwie autora. Minimalna liczba wyszukiwanych znaków to 5.

 

 

1. Słoneczny Lubliniec
Dzień dobry,Prosze o informacje odnosnie postępów w pozyskaniu dofinansowania dla projektu "SŁONECZNY LUBLINIEC".Miezkańcy poniesli koszty dokumentacji technicznej i zostali z wielkimi nadziejami na instalację fotowoltaiki.Na jedną dotację gmina się nie załapala,jak Pan kiedys pisał miał być skladany wniosek w innym miejscu. Ruszył program "MÓJ PRĄD",jednak przewidywana w nim ilosc dotacji jest określona na 200 tyś osób,a wniosek możąna składać po ukończeniu inwestycji.W skali kraju nie jest to dużo,a ponosząc wysokie koszty inwestycji nie ma pewnosci ze sie na dotacje załapiemy. .Może Pan sie konkretnie wypowie czy mamy czekac na realizacje programu czy szukac innych zródeł dofinansowania. Wiem że wydatków w Lublińcu jest sporo,jednak powinno nam zależeć na ekologicznych rozwiązaniach w naszej gminie. A bez finansowej pomocy mieszkańcy nie będą w stanie ponieść wysokich kosztów takiej instalacji.
Krzysztof,
data pytania: 2019-09-11

Szanowna/y Pani/e,

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że zgodnie z harmonogramem naborów wniosków do RPO WSL 2014-2020 ostatni konkurs na OZE (instalacje solarne i fotowoltaiczne) jest zaplanowany na grudzień 2019 r. z pulą środków około 12 mln zł na cały Subregion Centralny (81 jednostek samorządu terytorialnego). Chcemy do tego konkursu się przygotować i wystartować, ale nie mamy żadnej gwarancji, że otrzymamy środki i w jakiej wysokości. Do zakończenia naboru nie będziemy wiedzieli ile podmiotów złożyło wnioski i na jaką wartość są złożone projekty. Ponadto cała procedura naboru i oceny wniosków w Urzędzie Marszałkowskim trwa 6-9 miesięcy. Więc perspektywa czasowa jest dość długa. Takie są realia naborów i sama realizacja projektów unijnych na którą nie mamy żadnego wpływu.

            W związku z powyższym zachęcam Pana jak i pozostałych mieszkańców Lublińca do wykorzystania istniejących programów i składania wniosków do trwających właśnie naborów, w których można otrzymać dofinansowanie do m.in. instalacji fotowoltaicznych.

            Zachęcam do skorzystania z programu MÓJ PRĄD. Nabór wniosków trwa od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r. (lub do wyczerpania środków). Otrzymać można dotację do 50% wartości instalacji, lecz nie więcej niż 5.000 zł. Kolejny nabór jest planowany od początku 2020 r. Więc zachęcam do skorzystania z programu bo warunki naboru są proste i rozliczenie dotacji ma być bardzo szybkie. Nabór jest prowadzony przez NFOŚiGW w Warszawie. Link do PROGRAMU - http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

            Ponadto przypominam, że od 2019 r. można wydatki poniesione m.in. na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych odliczyć od podatku dochodowego. Informacje i zasady tego odliczenia są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów – link https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-ulga-termomodernizacyjna/.

Więc połączenie tych dwóch powyższych możliwości daje bardzo duże korzyści finansowe z którego warto skorzystać.

            Zachęcam również do składania wniosków do Programu „Czyste Powietrze” w ramach, którego można otrzymać dofinansowanie m.in. na wymianę pieców, termomodernizację oraz instalacje solarne i fotowoltaiczne. Programem na terenie województwa śląskiego zarządza WFOŚiGW w Katowicach - link: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html


2. Krynicki Recykling
Szanowny Panie Burmistrzu, na jakim etapie znajduje się sprawa zwiększenia wydajności zakładu Krynicki Recykling? W porzedniej decyzji Krynicki miał wpisane 140 tyś ton w skali roku, jednak nie mógł pracować w systemie 3-zmianowym, tylko na 2 zmiany - wobec czego nie był zdolny w ciągu tego czasu przerobić 140 tys ton w skali roku (godzinowa wydajność na to nie pozwala). Na wniosek inwestora zmieniono ten system na 3 zmiany - twierdził Pan, że to nie zmieni ilości przerabianego szkła - chociaż to nieprawda, znając uwarunkowania zakładu. Potem dowiedziałem się, że firma wystąpiła o zwiększenie tych ilości do 240-250 tys ton (już w systemie 3 zmianowym). Czy spółka dostanie na pozwolenie? Czy nie jest to ściema wobec mieszkańców kiedy mówił Pan, że "to tylko rozłoży ilość zanieczyszczeń w czasie" nie wiem czy to wierny cytat ale coś takiego Pan wtedy twierdził. Proszę o odpowiedź. 156. rozbudowa Krynicki Szanowny Panie Burmistrzu, czy to prawda, że firma Krynicki złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na przetwarzanie szkła w ilości ponad 200 tyś ton (słyszałem, że nawet 250)? Dotychczasowo w decyzji miała 150 tyś ton - wcześniej pytałem o zmianę z dwuzmianowego na trzyzmianowy system pracy - podejrzewałem, że firma będzie chciała zintensyfikować produkcje. Pisał Pan, że nie. Jednak słyszałem, że wniosek o dopuszczenie do przerobu większych ilości szkła został złożony.... Adam, data pytania: 2019-05-27 Szanowny Panie Adamie Do Urzędu Miasta Lublińca wpłynął wniosek inwestora. O toczącym się postępowaniu w sprawie będę informował mieszkańców. Na dzień dzisiejszy nie podjąłem decyzji w tej sprawie.
Adam,
data pytania: 2019-09-10

Postanowieniem z dnia 11.06.2019r.  nałożyłem na zakład Krynicki Recykling S.A. obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji i zwiększeniu wydajności Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Klonowej w Lublińcu” oraz określiłem zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Do dnia dzisiejszego do tut. urzędu nie wpłynął ww. raport, a postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie do czasu jego przedłożenia jest zawieszone.

Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wydawana przez Urząd na zasadzie tzw. uznania administracyjnego, a urząd jest związany treścią złożonego wniosku. Postępowanie administracyjne kończące się wydaniem decyzji środowiskowej musi być prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2018r., poz. 2081 z późn. zm.). W świetle tych przepisów istnieją ściśle określone przypadki, w których Urząd może odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia:

1. Brak zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art. 80 ust. 2);

2. Brak zgody wnioskodawcy na inny, zaproponowany przez organ wariant przedsięwzięcia (art. 81 ust. 1);

3. Stwierdzenie przez organ na podstawie postępowania w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko, iż przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 (art. 81 ust. 2);

4. Stwierdzenie na podstawie postępowania w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko, iż przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 81 ust. 3).

Zauważyć również trzeba, że w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest jednolite stanowisko, że wyrażony w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej sprzeciw okolicznych mieszkańców wobec planowanego przedsięwzięcia nie może stanowić podstawy do odmowy wydania decyzji środowiskowej.  Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (syg. II OSK 2031/13 z dnia 25.03.2015r.) „odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia może nastąpić jedynie w prawem przewidzianych okolicznościach, natomiast sam sprzeciw okolicznych mieszkańców  nie może decydować o odmowie wydana tej decyzji”.

Podsumowując należy stwierdzić, iż zgodnie z przepisami oraz licznymi wyrokami sądów jeżeli nie zachodzą wyżej przedstawione przesłanki do wydania decyzji odmownej, to rozstrzygnięcie musi być pozytywne dla wnioskodawcy mimo sprzeciwu społeczeństwa.

W związku z powyższym decyzja w niniejszej sprawie zostanie podjęta po analizie otrzymanego raportu oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

 

 


3. Ul. Ks. J. Cebuli
Witam Panie Burmistrzu, W dniu 9 września w Urzędzie Gminy w Kochanowicach odbyło się uroczyste przekazanie czeków na realizację inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wręczenia czeków dokonał Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek. GMINA LUBLINIEC Przebudowa drogi gminnej nr 440002S ul. Sobieskiego w Lublińcu od skrzyżowania z ul. Majdanek do skrzyżowania z ul. 11 Listopada wraz z przebudową kanalizacji deszczowej POWIAT LUBLINIECKI Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu Pytanie Brzmi : Czy o ulicy Ks. J.Cebuli wszyscy zapomnieli ?! Tam też mieszkają ludzie ! I to coraz więcej. Buduje się kolejny dom. A droga jaka była , taka jest ... coraz gorsza ... Dlaczego Hajdy Wawrzyńca doczekała się realizacji pomimo o wiele lepszego stanu nawierzchni i pomimo znacznie mniejszej ilości mieszkańców ?
Marcin M,
data pytania: 2019-09-10

Szanowny Panie Marcinie,

ul. Hajdy Wawrzyńca jest drogą powiatową, na którą Starostwo składało wniosek po raz trzeci.


4. ul. Brzozowa
Witam. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej usłyszałam jak Pan Burmistrz mówił, że dwie ulice: Brzozowa i Sobieskiego znajdują się na liście wojewódzkiej ulic dofinansowanych. Czekają już tylko na podpis Pana Premiera! Co takiego się wydarzyło, że ulica Brzozowa wypadła z dofinansowania?!? Kto zawinił?
Mieszkanka,
data pytania: 2019-09-09

Szanowna Pani,

Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Stosowne zapytanie złożyłem do pana Posła. Mam nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona. W załączeniu pismo z Urzędu Wojewódzkiego. https://lubliniec.eu/pytania_do_burmistrza/zalaczniki/zal_16436.pdf


5. Przedszkole nr6
Witam Panie Burmistrzu mam pytanie kto jest dyrektorem przedszkola miejskiego nr 6, i kto jest zastępcą dyrektora?
Sławomir ,
data pytania: 2019-09-06

Szanowny Panie,

Obowiązki dyrektora w Przedszkolu Miejskim nr 6 pełni Pani Elwira Masoń, natomiast zastępcą jest Pani Wioleta Haberla.


6. Słoneczny Lubliniec
Szanowny Panie Burmistrzu, Chciałabym wrócić do kwestii "Słonecznego Lublińca". Przedkładał Pan obietnicę na spotkaniu informacyjnym w zeszłym roku że zostanie złożony wniosek na działanie z zakresu OZE w ramach naboru Subregionu Centralnego? We wcześniejszych zarzutach, iż nie wywiązał się Pan z tej obietnicy tłumaczył Pan, że wspomniany wyżej nabór dopiero będzie pod koniec tego roku. Proszę nie mydlić oczu mieszkańcom bo nabór już dawno się zakończył a Pan nie dotrzymał danego słowa. Przesyłam link do zakończonego naboru. https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/321 Proszę o informację co dalej z ponad 500 gospodarstwami domowymi, które liczyły na instalację oze z tego działania.
Mieszkanka,
data pytania: 2019-09-05

Szanowna Mieszkanko,
 W odpowiedzi na Pani pytanie dot. „Słonecznego Lublińca” informuję, że w tej kwestii wypowiadałem się kilkukrotnie i wyjaśniałem wszystkie okoliczności aplikowania o dotację dla mieszkańców Lublińca na budowę instalacji OZE.  Podaje Pani w pytaniu nieprawdziwe informacje. Proszę sprawdzić harmonogram naborów wniosków na 2019 r., który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z harmonogramem nabór dla OZE (poddziałanie 4.1.1.) jest zaplanowany na grudzień 2019r.


7. nagłośnienie
Szanowny Panie Burmistrzu moje pytanie dotyczy nagłośnienia podczas sesji Rady Miejskiej.Jak to możliwe że w budynku za grube miliony jest tak beznadziejnie wykonane nagłośnienie tym bardziej iż wiadome było o tym że będą się tam odbywały sesje Rady Miejskiej?Pablo
Pablo,
data pytania: 2019-09-05

Szanowny Panie,

Nagłośnienie w nowej Sali Sesyjnej w bibliotece wymaga korekty, która będzie zrobiona w najbliższym czasie. Brak dobrej słyszalności był również spowodowany ustawieniem mikrofonów. Myślę, że uda się ten problem rozwiązać bez konieczności poniesienia nowych nakładów finansowych.


8. woj. częstochowskie bez Lublińca
Szanowny Panie Burmistrzu w imieniu zapewne większości mieszkańców naszego miasta wyrażam STANOWCZY SPRZECIW w sprawie dołączenia nas i naszego powiatu do mającego powstać województwa częstochowskiego oraz mam nadzieję, że stanie Pan po naszej stronie. Jesteśmy na ziemi śląskiej, jesteśmy Ślązakami.
Mieszkanka Lublińca,
data pytania: 2019-09-04

Szanowna Pani,

Jestem po właściwej stronie!


9. Ulica Mickiewicza
Witam serdecznie Panie Burmistrzu, Zwracam sie do Pana z pytaniem,odnośnie do remontu(jakiegokolwiek)ulicy Micikiewicza. Jest to bądź co bądź,jedna z głównych ulic Lublińca,która szpeci to zadbane miasto w dużym stopniu. Kiedyś doszły mnie słuchy o deptaku itp, Czy jakieś działania ma Pan w planach? Pozdrawiam
Fan,
data pytania: 2019-09-04

Szanowny Pani/Pan,

Tak, w 2020 r. chcę przygotować III odcinek ul. Mickiewicza (do ul. K. Miarki) do modernizacji.


10. Trasa rowerowa Kokotek
Dzień dobry. Trasa rowerowa między Lublińcem, a Kokotkiem w chwili obecnej przypomina bardziej leśną ścieżkę niż drogę dla rowerów. Nawierzchnia uległa znacznej degradacji i uszkodzeniom (np przez korzenie), w wielu miejscach zamiast asfaltu nałożyła się warstwa piachu, liści, igieł itp, oraz mocno zarosła przez trawę i gałęzie w wyniku czego w wielu miejscach uległa zwężeniu. Byłaby możliwość w przyszłości, aby ją przebudować - m. in. poszerzyć i nałożyć nowy asfalt, albo przynajmniej dokonać jakiejś rewitalizacji? Z wyrazami szacunku. Pozdrawiam.
Mieszkaniec,
data pytania: 2019-09-04

Szanowny Panie,

Postaram się, aby w 2020r. przeprowadzić rewitalizację trasy.


POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3

Pył zawieszony ( PM10 )
19.24
μg/m3        
2019.09.16 11:00

źródło: WIOŚ Katowice

Wydarzenia

Wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Najbliższe

20 Wrz 2019
12:00AM
PATRIOTYCZNY LUBLINIEC
20 Wrz 2019
12:00AM
TOUR DE KOKOTEK

Na skróty

wybory19

ZMIANA RUCHU

SESJA ONLINE

rada

RAPORT

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Plan miasta

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

ewidencja zabytkow

nowiny lublinieckie

fundusze unijne

sciekow

bulwar

niepelnosprawni1

powietrze

rozklad

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.