PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

                   

 

Dodatkowo załączyć do oferty Małego Granta:

  •  Aktualny ODPIS z rejestru lub ewidencji w przypadku nie posiadania przez podmiot KRS-u.
  •  UPOWAŻNIENIE dla osób, składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu.

Kserokopie złożonych dokumentów powinny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą, pieczęcią organizacji oraz podpisem czytelnym osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy na każdej stronie danego dokumentu.

Do sprawozdań grantów jak i ofert konkursowych dołączyć zestawienie faktur według wzoru podanego w załączniku poniżej:

Zetawienie faktur załacznik do sprawozdań do ofert złożonych po 1 marca 2019 r.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

obowiązująca po rozpoczęciu stosowania RODO

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lublińca z siedzibą w Lublińcu ul.Paderewskiego 5, zwany dalej administratorem;

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.Inspektorem danych osobowych u administratora jest Krzysztof Olczyk e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon 34 356 3474 , 34 3530100 wew.157

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane przetwarza się w celu

spełnienia obowiązków prawnych w tym zakresie ciążącym na Administratorze.

4.Administrator może przekazywać dane osobowe innym organom publicznym przy czym dokonuje tego wyłącznie w sytuacji,gdy istnieje podstawa prawna tego typu działań. Przetwarzanie części zbiorów danych może być powierzone również podmiotom zewnętrznym realizujących zlecenia na rzecz Urzędu Miejskiego.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami prawa zawartymi w

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji

kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

działania archiwów zakładowych (Dz.U.z 2011,nr.14 poz.67).

6.Posiada Pan/Pani prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,ich sprostowania,usunięcia,lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

8.W większości przypadków podanie danych osobowych przez klientów Urzędu Miejskiego w Lublińcu jest obowiązkiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach podanie danych w wymaganym zakresie jest niezbędne,a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji przez właściwy organu treści żądania lub podpisania umowy. W przypadku zbierania danych w oparciu o zgodę osoby,której dane dotyczą,można odmówić przekazania danych,przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu lub otrzymania danego świadczenia

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 33μg/m3
SO2: 10μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2022.01.29 10:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

batonny_na_strone_ankieta-02.jpg

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.