PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Aktualności

Informacja w sprawie zamknięcia części ulicy Sobieskiego w dniu 11 marca 2021 r.

Informuję, że w dniu 11 marca 2021 r. w godz. od 8:00 do 11:00 będzie zamknięta część ulicy Sobieskiego (od ulicy Grunwaldzkiej i 74 GPP do Placu Golasia i skrzyżowania z ul. 11 Listopada).

Utrudnienia w ruchu drogowym związane są z działaniami szkoleniowymi Jednostki Wojskowej w Lublińcu. Ruch drogowy w tym rejonie będzie kierowany przez Policję i Żandarmerię Wojskową.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Edward Maniura

Burmistrz Miasta Lublińca

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Stanowisko Nadleśnictwa Lubliniec w sprawie prowadzonej wycinki drzew na terenie Kokotka

Stanowisko Nadleśnictwa Lubliniec w sprawie prowadzonej wycinki drzew

na terenie Kokotka

W związku z informacjami przekazywanymi przez mieszkańców Lublińca do Urzędu Miejskiego, dotyczącymi wycinki sporych obszarów lasu na terenie Kokotka, na gruncie należącym do Nadleśnictwa Lubliniec, przedstawiamy stanowisko Nadleśnictwa Lubliniec w przedmiotowej sprawie.

„W nawiązaniu do spotkania Władz miasta Lubliniec jakie odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Lubliniec w dniu 2 marca 2021 roku, w związku z niepokojącymi informacjami zgłaszanymi do Urzędu Miejskiego przez mieszkańców miasta, dotyczącymi wycinki sporych obszarów lasu na terenie Kokotka, na gruncie należącym do Nadleśnictwa Lubliniec uprzejmie informuję.

Realizacja prac związanych z wycinką drzew jest zgodna z obowiązującym planem urządzenia lasu zatwierdzonym Decyzją Ministra Środowiska do realizacji przez Nadleśnictwo Lubliniec w latach 2020 - 2029.

Nadleśniczy zobowiązany jest do pełnej realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej zapisanych w w/w planie urządzenia lasu, a przeszkodami w ich realizacji mogą być jedynie klęski żywiołowe występujące na terenach leśnych.

Zintensyfikowane w ostatnim czasie cięcia drzewostanów dotyczą całego obszaru Nadleśnictwa Lubliniec i uwarunkowane są osiągnięciem przez drzewostany, w tym wypadku głównie drzewostany sosnowe, wieku, kwalifikującego do rozpoczęcia użytkowania rębnego, a wiec wycinki drzewostanów na powierzchniach ok. 4 ha i rozpoczęcia procesu wprowadzania nowego pokolenia lasu. Zaniechanie tego procesu i pozostawianie drzewostanów jako „starodrzew" w dłuższej perspektywie czasu doprowadziłoby do utraty ich żywotności i naturalnego procesu rozpadu. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku prowadzonej gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe, każda z powierzchni na której wykonana zostanie wycinka drzew (cięcia rębne) w okresie do pięciu lat misi zostać odnowiona poprzez wprowadzenie roślinności leśnej - nowego pokolenia drzew, często z urozmaiconym składem gatunkowym; o ile pozwalają na to uwarunkowania przyrodnicze i siedliskowe danego miejsca. Brak skutecznego odnowienia powierzchni wyciętej uniemożliwia wykonanie dalszych cięć rębnych. Jedyną okolicznością powodującą bezpowrotną utratę powierzchni leśnej jest przeznaczenie jej na cele inwestycje np. drogowe.

Wycinka drzew realizowana na terenach leśnych w zarządzie Lasów Państwowych związana jest z;

  • wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych poprawiających warunki wzrostu pozostałym drzewom,

  • wycinki drzew opanowanych przez szkodniki owadzie, choroby grzybowe, uszkodzonych i obumierających,

  • wycinki drzew które osiągnęły wiek rębny i konieczne jest rozpoczęcie procesu wprowadzenia nowego pokolenia drzew dla zachowania trwałości ekosystemu leśnego. Wypracowane przez naukowców i sprawdzone przez praktyków leśników metody prowadzenie gospodarki leśnej mają na celu trwałe zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, warunki życia i zdrowia człowieka, i ze swej strony zapewniam, że podejmowane przez Nadleśnictwo Lubliniec działania w/w celom służą.

 

W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych informacji zapewniam o gotowości do rozmowy lub osobistego spotkania z zainteresowanymi osobami.”

Zbigniew Znojek

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec

 

ZAKOŃCZENIE NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO do programu słoneczny lubliniec

Informujemy, że zakończyliśmy nabór uzupełniający do Programu "Słoneczny Lubliniec".
Złożone Ankiety są obecnie weryfikowane i analizowane pod kątem dopasowania do instalacji osób, które zrezygnowały z uczestnictwa w Programie "Słoneczny Lubliniec". Planujemy zakończyć te prace do 10 marca br. Następnie ogłosimy wyniki naboru i będziemy zapraszać nowych uczestników Programu "Słoneczny Lubliniec"do podpisania umowy.

INFORMACJA dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Miasta Lublińca informuje, że w dniu 18 lutego br. Rada Miejska w Lublińcu podjęła uchwałę nr 340/XXXI/2021, zgodnie z którą przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia), w roku 2021 zostają zwolnieni z opłat za korzystanie z tych zezwoleń.

Wymieniona uchwała weszła w życie z mocą obowiązującą od 26 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy sprzedający alkohol w restauracjach, barach, kawiarniach, itp. nie wnoszą opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Ponadto wszyscy przedsiębiorcy, którzy dokonali już wpłaty części bądź całości opłaty z tytułu zezwoleń otrzymają zwrot wpłaconych kwot.

W przypadku zmiany numeru konta bankowego przedsiębiorcy, należy skontaktować się z Wydziałem Finansowym tel. wew. 114 lub Wydziałem Gospodarki Miejskiej i Inwestycji tel. wew. 145.

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 30μg/m3
SO2: 9μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2021.04.18 16:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.