PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

Samospis internetowy (CAWI) od 1 kwietnia 2021

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bezpośrednio od 16 kwietnia 2021

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

 • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
 • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 

Jak można się spisać?

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dnia 01.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt będzie czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

środa w godzinach 8.00-12.00

piątek w godzinach 10.00-13.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadził działania dla mieszkańców Gminy Lubliniec w zakresie:

 • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”,

 • wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie,

 • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Dodatkowo, codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można uzyskać informacje o programie pod nr tel. 34 3530100 wew. 173.

 

Czyste Powietrze

Aktualności

Ogniska grypy ptaków HPAI H5N8 - Zalecenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu

Z uwagi na występowanie licznych ognisk grypy ptaków HPAI H5N8 w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu przekazuje informacje odnośnie bioasekuracji dla wszystkich hodowców drobiu.

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu – chów przyzagrodowy:

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem,
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi,
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem,
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek),
 • zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, Wójtowi, Burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, biegunki czy wystąpienie sinicy i wybroczyn,
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem,
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w pełnej treści pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu, załączonego poniżej.

 

Załączniki:
Pobierz plik (grypa ptaków - informacja.pdf)grypa ptaków 04.2021 - informacje i zalecenia[Grypa ptaków 04.2021 - informacje i zalecenia]783 kB

Przywróć naszą Ziemię! - webinarium dla młodzieży

22 kwietnia, z okazji Światowego Dnia Ziemi, na stronie www.lekcjezklimatem.pl prowadzonej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, opublikowane zostaną wykłady i warsztaty dla młodzieży, przybliżające zagadnienia ochrony klimatu.

Webinarium przeznaczone jest dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i ma następujący program:

WYKŁADY

"System klimatyczny Ziemi, co to cykl węglowy oraz jak działa efekt cieplarniany?" - wykład dr Aleksandry Kardaś (UW)
"Co mogę zrobić dla klimatu"? - wykład dr Magdaleny Budziszewskiej (UW)

WARSZTATY PRAKTYCZNE

Warsztat kulinarny z Jagną Niedzielską - zwracający uwagę na problem marnowania żywności;
Warsztat "ubraniowy" z Katarzyną Wolszczak - podkreślający kwestie zrównoważonej mody

Zajęcia zakończy quiz dla młodzieży.
Udział w webinarium jest bezpłatny i bez konieczności rejestracji.
Wydarzenie potrwa ok. 1,5 godziny.
Webinarium będzie dostępne na stronie www.lekcjezklimatem.pl do czerwca br., tak aby każdy mógł się zapoznać z materiałem w wybranym przez siebie czasie.

BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pt. „KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • Są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą
 • zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze
 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.)

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:

 • szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
 • doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;
 • wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym:

- 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz

- do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W terminie naboru, który jest publikowany na stronie https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-aktualnosci/ należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-dokumenty-do-pobrania/ poprzez jedną z form o której mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?

https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/

II NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROGRAMU SŁONECZNY LUBLINIEC

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza II nabór uzupełniający do Programu pn. "Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec".

Szczegóły naboru są opisane w załączonym REGULAMINIE.

Osoba zamierzająca uczestniczyć w „Programie”, składa na piśmie w terminie do 23.04.2021 r. poprawnie wypełnioną Ankietę naboru uzupełniającego.

Dokument, o którym mowa powyżej, można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Biurze Podawczym, ul. Paderewskiego 5, w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Centrum Obsługi Mieszkańca, ul. Paderewskiego 7a lub wysyłając listem poleconym PP. Istnieje również możliwość przesłania dokumentów  elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub SEKAP. O zachowaniu terminu, decyduje data wpływu Ankiety do Urzędu Miejskiego albo data nadania dokumentu elektronicznego jeżeli wygenerowano UPO.

Załączniki:
Pobierz plik (ankieta załącznik 2.doc)ankieta załącznik 2.doc[ ]47 kB
Pobierz plik (ankieta załącznik 2.pdf)ankieta załącznik 2.pdf[ ]266 kB
Pobierz plik (ankieta.pdf)ankieta.pdf[ ]654 kB
Pobierz plik (regulamin.pdf)regulamin.pdf[ ]1266 kB
Pobierz plik (zarzadzenie.pdf)zarzadzenie.pdf[ ]217 kB

pismo do Prezesa Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Jako Burmistrz Miasta Lublińca z wielkimi nadziejami przyjąłem informację o utworzeniu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Idea finansowego wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w dobie pandemii COVID-19 zasługuje na uznanie i wyróżnienie. Jestem przekonany, że znane są Panu Premierowi liczne przykłady podejmowanych głównie przez miasta i gminy inicjatyw w celu ograniczenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19. W naszym mieście, dzięki przyjętemu przez Radę Miejską w Lublińcu pakietowi uchwał, który nazwaliśmy Lublinieckim Pakietem Wsparcia Przedsiębiorców, również staramy się złagodzić gospodarcze skutki pandemii COVID-19.

Ustanowienie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w moim przekonaniu – miało stanowić swego rodzaju rekompensatę dla jednostek samorządu terytorialnego w podejmowanych przez nie wysiłkach i inicjatywach społeczno-gospodarczych w dobie pandemii.

Pierwsza edycja finansowego wsparcia samorządów, zrealizowana latem 2020 roku, rzeczywiście odpowiadała temu celowi. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego otrzymały wsparcie, a podział środków zrealizowany został w oparciu o jednolity dla wszystkich algorytm. Niestety odstąpiono od takiego podziału środków finansowych w czasie drugiej i trzeciej edycji RFIL, przyjmując tzw. podział konkursowy. W ramach tzw. konkursów rozdzielono łącznie niebagatelną kwotę 6 mld zł, tj. 4,35 mld zł w grudniu 2020 roku oraz 1,65 mld zł w marcu 2021 roku.

Do drugiej edycji RFIL Miasto Lubliniec zgłosiło 9 wniosków o dofinansowanie
następujących projektów:

 • budowa Lublinieckiego Centrum Aktywności Senioralnej,

 • uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kokotku – I etap,

 • budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

 • budowa krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną,

 • przebudowa nawierzchni ul. Plebiscytowej,

 • przebudowa dróg gminnych ul. Kardynała Hlonda, Górniczej oraz Księdza Cebuli,

 • przebudowa dróg gminnych ul. Głowackiego i Staszica oraz ul. Ligonia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej,

 • budowa połączenia drogowego ul. Klonowej z DK46 i DK11,

 • przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej na skrzyżowanie bezkolizyjne.

Załączniki:
Pobierz plik (Pismo ws. RFIL.pdf)Pismo ws. RFIL.pdf[ ]1004 kB

Czytaj więcej: pismo do Prezesa Rady Ministrów

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Bardzo dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 16μg/m3
SO2: 3μg/m3
C6H6: 1μg/m3

2021.06.13 19:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

koronawirus bieżące informacje

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

Narodowy_Spis_Powrzechny.png

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.