PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dnia 01.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt będzie czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

środa w godzinach 8.00-12.00

piątek w godzinach 10.00-13.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadził działania dla mieszkańców Gminy Lubliniec w zakresie:

 • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”,

 • wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie,

 • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Dodatkowo, codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można uzyskać informacje o programie pod nr tel. 34 3530100 wew. 173.

 

Czyste Powietrze

Aktualności

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca z zakresu SPORTU oraz KULTURY

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca
z zakresu SPORTU oraz KULTURY.
Zgłoszenia przyjmujemy do 07 stycznia 2022 r.
Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać stowarzyszenia, instytucje kulturalne, związki sportowe oraz placówki oświatowe działające na terenie miasta Lublińca.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
1. nazwę instytucji zgłaszającej kandydata do Nagrody;
2. imię i nazwisko, adres zamieszkania kandydata /nazwę zespołu do Nagrody;
3. wskazanie, za jakie osiągnięcia Nagroda ma być przyznana;
4. uzasadnienie zgłoszenia.
Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca będą wręczane za szczególne osiągnięcia uzyskane w okresie jednego roku kalendarzowego, tj. 01.01 2021 r.- 31.12.2021 r.
WAŻNE: Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia dotyczące mieszkańców i instytucji z naszego miasta. Podstawa prawna: ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jedn.: Dz.U.2019.506).
Szczegółowe zasady przyznawania nagród określają:
UCHWAŁA Nr 337/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca dla osób i instytucji zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej, dla twórców, wykonawców, instruktorów, animatorów kultury zajmujących się upowszechnianiem kultury i ochroną dóbr kultury.
UCHWAŁA NR 787/LIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

Zapraszamy do składania wniosków na STYPENDIA SPORTOWE

Wnioski do Burmistrza Miasta Lublińca o przyznanie stypendium sportowego za 2021 r. można składać do 10 stycznia 2022 r.
Szczegółowe warunki, które musi spełnić kandydat, określa uchwała Nr 189/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych link:
Szczegółowych informacji udziela Joanna Popiołek tel. 034 353 01 00 wew. 106.

„Poznaj Polskę” – wycieczki szkolne dla uczniów szkół

„Poznaj Polskę” – wycieczki szkolne dla uczniów szkół

 

Gmina Lubliniec otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 33 180,00 zł na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów klas I – III i IV – VIII szkół podstawowych.

W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zostały zaproponowane uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach 4 obszarów edukacyjnych tj.: Śladami Polskiego, Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągniecia polskiej nauki.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5.000 zł, dwudniowe do kwoty 10.000 zł,

trzydniowe do kwoty 15.000 zł, a 20% stanowi finansowy wkład własny. 

Dyrektorzy ze szkół w naszej gminie mogli złożyć do organu prowadzącego maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki  (jeden wniosek dla klas I – III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII) a organ prowadzący składał zbiorczy wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Do dofinansowania zakwalifikowały się trzy szkoły z naszej gminy tj.:

1.Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu – jednodniowa wycieczka dla uczniów klas I-III

2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu –trzydniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII

3.Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu – trzydniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII

Wycieczki będą się odbywać do 15 grudnia 2021 r. Całkowita wartość zadania  wynosi 46 152,00 zł.

 

Belka z flagą i godłem Polski oraz logiem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Programem Poznaj Polskę

Załączniki:
Pobierz plik (plakat poznaj polskę.pdf)plakat poznaj polskę.pdf[ ]732 kB

Nabór wniosków na dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Lubliniec w roku 2022

Od 2 stycznia do 31 marca 2022 r. zgodnie z przyjętą w dniu 19 listopada 2020 r. przez Radę Miejską w Lublińcu uchwałą Nr 313/XXVIII/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec z późniejszymi zmianami, ruszy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do części kosztów poniesionych w związku z wymianą źródła ciepła, z nieprzekraczalnym terminem realizacji zadania do 30 września 2022 r. Dotacja udzielana będzie do zakupu nowego źródła ciepła dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku bądź lokalu mieszkalnego, nieprowadzących działalności gospodarczej (w danym budynku bądź lokalu mieszkalnym) w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (kocioł grzewczy, wkład kominowy), jednak nie więcej niż:

  1. 5.000,00 zł - źródło zasilane OZE (np. pompa ciepła, kocioł na pellet), węzeł ciepłowniczy;

  2. 4.000,00 zł - kocioł gazowy, kocioł olejowy, piec elektryczny zamontowany na stałe w budynku;

  3. 3.000,00 zł - kocioł na węglowe paliwo stałe;

  4. 1.500,00 zł – w przypadku modernizacji źródła ciepła w lokalu mieszkalnym;

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła z wnioskiem, muszą wystąpić przed rozpoczęciem inwestycji. Po przedłożeniu wniosku wraz z kompletem załączników i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie zawarta umowa pomiędzy gminą Lubliniec, a wnioskodawcą na realizację zadania. Po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do 15 października danego roku, wnioskodawca przedkłada Burmistrzowi zgłoszenie wykonania przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Informujemy, że Wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne będące właścicielami bądź współwłaścicielami budynków wielorodzinnych (nieprowadzące działalności gospodarczej w danym budynku) mogą natomiast starać się o dotację związaną z termomodernizacją budynków wielorodzinnych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15.000,00 zł.

Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a, lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

W związku z możliwością złożenia do Urzędu Miejskiego w Lublińcu wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej przez ePUAP poniżej przedstawiamy instrukcję pomocną przy składaniu ww. wniosku w formie elektronicznej. Informujemy ponadto, że pisma w formie elektronicznej mogą być składane również przez Pełnomocników wnioskodawcy. Wówczas do wniosku należy załączyć podpisane przez właściciela nieruchomości pełnomocnictwo, którego wzór można pobrać poniżej.

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Referat ds. Środowiska i Klimatu UM w Lublińcu tel. (34) 353 01 00 wew. 173

Zbliża się pierwszy obowiązkowy termin wymiany kotłów na paliwa stałe

Przypominamy, że zgodnie z zapisami „uchwały antysmogowej” (uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalane paliw) od 1 stycznia 2022 roku na terenie całego województwa śląskiego nie będzie można ogrzewać domów najbardziej zanieczyszczającymi „kopciuchami”, tj. kotłami na paliwa stałe wyprodukowanymi w 2006r. i starszymi oraz nieposiadającymi tabliczki znamionowej.

 

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 33μg/m3
SO2: 10μg/m3
C6H6: 2μg/m3

2022.01.29 10:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

batonny_na_strone_ankieta-02.jpg

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.