PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dnia 01.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt będzie czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

środa w godzinach 8.00-12.00

piątek w godzinach 10.00-13.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadził działania dla mieszkańców Gminy Lubliniec w zakresie:

  • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”,

  • wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie,

  • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Dodatkowo, codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można uzyskać informacje o programie pod nr tel. 34 3530100 wew. 173.

 

Czyste Powietrze

W 2022 roku Miasto Lubliniec będzie obchodziło swoje 750-lecie istnienia. To doskonała okazja do wspomnień oraz radosnego świętowania. By godnie upamiętnić ten niezwykły jubileusz, Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza „Konkurs na film promocyjny o Lublińcu, z okazji zbliżającego się Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca”.

Zadaniem uczestników konkursu jest nakręcenie krótkiego, trwającego nie dłużej niż 2 minuty filmu, promującego Miasto Lubliniec. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich filmów, które w oryginalny sposób ukażą walory, specyfikę, niepowtarzalność i wyjątkowość Miasta Lublińca oraz jego mieszkańców.

Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w wysokości 5 000 zł.

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa, wcześniej niepublikowane filmy.

W konkursie może brać udział jedna osoba lub zespół osób.

Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r. do godziny 13.00, na podany adres: Urząd Miejski w Lublińcu (Biuro podawcze – budynek główny), ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec w godzinach pracy urzędu.

Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi w dniach od 6 do 17 grudnia 2021 r.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie zawiera Regulamin, który został zamieszczony w załączniku.

Konkurs na film promocyjny o Lublińcu

Aktualności

List do Posła na Sejm RP Andrzeja Gawrona w sprawie OZE

Szanowny Pan

Andrzej Gawron

Poseł na Sejm RP

 

 Szanowny Panie Pośle,

    W imieniu 250 przyszłych prosumentów miejskiego programu „Słoneczny Lubliniec”, zwracam się do Pana Posła o podjęcie pilnej poselskiej inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmian w ustawie o OZE, dotyczącej uczestników realizowanych programów miejskich przy dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej.

   Na wczorajszym posiedzeniu, Sejm ponownie uchwalił nowelizację ustawy o OZE. Ta niekorzystna dla prosumentów zmiana nie tylko powoduje dzielenie uczestników jednego programu, ale może również spowodować utratę środków unijnych wielu samorządów (temat dotyczy zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska ok.100 tys. prosumentów).

   Mam nadzieję, że skoro Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało poprawkę, która jednak nie uzyskała w Senacie akceptacji, to inicjatywa poselska jest zasadna i będzie wspierana przez Rząd.

   Pragnę również poinformować Pana Posła, że na mój wniosek na najbliższym posiedzeniu Zespołu Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego temat ten będzie omawiany w dniu 9.12.2021 r., prawdopodobnie z udziałem przedstawicieli Resortu Klimatu i Środowiska.

   Szanowny Panie Pośle, bardzo liczę, że podejmie Pan skuteczne działania w sprawie rozwiązania tego problemu.

   W załączeniu przesyłam stosowną poprawkę przygotowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

 

Z poważaniem

Edward Maniura

Burmistrz Miasta Lublińca

Załączniki:
Pobierz plik (List do posła Gawrona.pdf)List do posła Gawrona.pdf[ ]216 kB
Pobierz plik (Poprawka do ustawy.pdf)Poprawka do ustawy.pdf[ ]511 kB

Publiczna Baza Turystyki

System Rejestrów Publicznych w Turystyce został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które chcą skorzystać z usług przedsiębiorców turystycznych. Dzięki temu narzędziu, obywatele mają możliwość rzetelnego zweryfikowania czy dany podmiot działa legalnie i posiada wymagany wpis do rejestrów. Serwis ma służyć także jako publiczna platforma do promocji lokalnej turystyki.

Przedsiębiorcy mają możliwość dołączenia do platformy i znalezienia się w ogólnopolskiej bazie sprawdzonych innych obiektów noclegowych. O korzyściach wynikających z dołączenia do Publicznej Bazy Turystyki można usłyszeć w poniższym materiale wideo, który zawiera wskazówki, jak dołączyć do projektu.

Publiczna Baza Turystyczna - zobacz wideo

System Rejestrów Publicznych w Turystyce składa się z:

  • Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (Rejestr CWOH),
  • Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Rejestr CEOTiPUNPUT),
  • Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (Rejestr CWOS),
  • Centralnego Wykazu Przewodników Górskich (Rejestr CWPG).

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach II osi Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd”, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, projekt pn. „Otwarte dane plus”. 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca z zakresu SPORTU oraz KULTURY

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca
z zakresu SPORTU oraz KULTURY.
Zgłoszenia przyjmujemy do 07 stycznia 2022 r.
Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać stowarzyszenia, instytucje kulturalne, związki sportowe oraz placówki oświatowe działające na terenie miasta Lublińca.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
1. nazwę instytucji zgłaszającej kandydata do Nagrody;
2. imię i nazwisko, adres zamieszkania kandydata /nazwę zespołu do Nagrody;
3. wskazanie, za jakie osiągnięcia Nagroda ma być przyznana;
4. uzasadnienie zgłoszenia.
Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca będą wręczane za szczególne osiągnięcia uzyskane w okresie jednego roku kalendarzowego, tj. 01.01 2021 r.- 31.12.2021 r.
WAŻNE: Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia dotyczące mieszkańców i instytucji z naszego miasta. Podstawa prawna: ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jedn.: Dz.U.2019.506).
Szczegółowe zasady przyznawania nagród określają:
UCHWAŁA Nr 337/XXXII/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Miasta Lublińca dla osób i instytucji zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej, dla twórców, wykonawców, instruktorów, animatorów kultury zajmujących się upowszechnianiem kultury i ochroną dóbr kultury.
UCHWAŁA NR 787/LIX/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

Zapraszamy do składania wniosków na STYPENDIA SPORTOWE

Wnioski do Burmistrza Miasta Lublińca o przyznanie stypendium sportowego za 2021 r. można składać do 10 stycznia 2022 r.
Szczegółowe warunki, które musi spełnić kandydat, określa uchwała Nr 189/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych link:
Szczegółowych informacji udziela Joanna Popiołek tel. 034 353 01 00 wew. 106.

„Poznaj Polskę” – wycieczki szkolne dla uczniów szkół

„Poznaj Polskę” – wycieczki szkolne dla uczniów szkół

 

Gmina Lubliniec otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 33 180,00 zł na realizację wycieczek szkolnych dla uczniów klas I – III i IV – VIII szkół podstawowych.

W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zostały zaproponowane uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach 4 obszarów edukacyjnych tj.: Śladami Polskiego, Państwa Podziemnego, Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągniecia polskiej nauki.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5.000 zł, dwudniowe do kwoty 10.000 zł,

trzydniowe do kwoty 15.000 zł, a 20% stanowi finansowy wkład własny. 

Dyrektorzy ze szkół w naszej gminie mogli złożyć do organu prowadzącego maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki  (jeden wniosek dla klas I – III oraz jeden wniosek dla klas IV-VIII) a organ prowadzący składał zbiorczy wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Do dofinansowania zakwalifikowały się trzy szkoły z naszej gminy tj.:

1.Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Lublińcu – jednodniowa wycieczka dla uczniów klas I-III

2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu –trzydniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII

3.Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu – trzydniowa wycieczka dla uczniów klas IV-VIII

Wycieczki będą się odbywać do 15 grudnia 2021 r. Całkowita wartość zadania  wynosi 46 152,00 zł.

 

Belka z flagą i godłem Polski oraz logiem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Programem Poznaj Polskę

Załączniki:
Pobierz plik (plakat poznaj polskę.pdf)plakat poznaj polskę.pdf[ ]732 kB

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 33μg/m3
SO2: 17μg/m3
C6H6: 3μg/m3

2021.12.09 12:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.