Informacja dla podmiotów wrażliwych

W dniu 20 września 2022 r. weszły w życie przepisy „ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". O jednorazowy dodatek finansowy w związku z aktualną sytuacją na rynku paliw mogą ubiegać się również tzw. podmioty wrażliwe tj. m.in. :

 • zakłady opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

 • noclegownie albo ogrzewalnie działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

 • podmioty systemu oświaty działające na podstawie ustawy Prawo oświatowe,

 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy,

 • kościoły lub inne związki wyznaniowe,

 • ochotnicza straż pożarna,

 • warsztaty terapii zajęciowej,

 • organizacje pozarządowe.

Pełny katalog podmiotów wrażliwych zawiera art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1967).
Dodatek dla podmiotów wrażliwych, które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła.

Dodatek przysługuje tym podmiotom, które ponoszą koszty zakupu:

 • węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego,

 • pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy,

 • gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego,

wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez podmioty wrażliwe ich podstawowej działalności.

Drugim warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 19 września 2022 r. w przypadku gdy główne źródło ogrzewania zostało uruchomione do dnia 30 czerwca 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.

Dodatek będzie wypłacany na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wspomnianych podmiotów.

Więcej informacji na temat dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych można uzyskać w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a, w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefonu (34) 353 01 00 wew. 172 lub 143.
Wnioski o wypłatę dodatku można składać w terminie do dnia 30 listopada 2022r. w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 pokój nr 7 oraz w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a.

Ponadto wnioski o wypłatę dodatku można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski złożone po 30 listopada 2022 roku będą pozostawione bez rozpoznania.