Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

Nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która weszła w życie 2.11.2022 r. wprowadza następujące zmiany:

  • możliwość uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek od zasady „jeden adres, jeden dodatek”),

  • możliwość uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB,

  • możliwość przyznania dodatku najbardziej wrażliwym odbiorcom, bez konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę,

  • w wybranych przypadkach, konieczność przeprowadzenia przez organy gminy wywiadu środowiskowego,

  • w wybranych przypadkach, możliwość ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty dodatku.

 

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, istnieje możliwość przyznania więcej niż jednego dodatku węglowego.

Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

  • zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz

  • wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do 11 sierpnia 2022 r., pod warunkiem, że w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek węglowy oraz uprawniające do otrzymania tego dodatku.

Ostateczny termin składania wniosków o dodatek węglowy upływa z dniem 30 listopada 2022 roku.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wszelkich informacji w zakresie dodatków węglowych udzielają pracownicy MOPS Lubliniec pod nr tel. (34) 356-20-05.