Informacja dla właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Burmistrz Miasta Lubliniec przypomina, że wszyscy właściciele nieruchomości położonych przy ulicach posiadających sieć kanalizacji sanitarnej a posiadających bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) mają obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków nie muszą przyłączać się do kanalizacji sanitarnej, jednak przydomowa oczyszczalnia ścieków musi spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych (m.in. posiadać zgłoszenie budowlane lub pozwolenie na budowę).

Informuję, że w przypadku stwierdzenia niewykonania ww. obowiązku Burmistrz Miasta Lubliniec wyda decyzję nakazującą przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a wykonanie decyzji będzie podlegać egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479 z późn. zm.).

Brak przyłączenia do sieci kanalizacyjnej może skutkować nałożeniem grzywny na właściciela nieruchomości w celu przymuszenia w jednorazowej kwocie do 10 000 zł. Maksymalna kwota ta może wynieść nawet 50 000 zł.