Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Lublińca

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 31 marca 2023 r. o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku na terenie województwa śląskiego informuje się, że w okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

Na terenie Miasta Lublińca kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od dnia 5 czerwca 2023 r. do dnia 9 czerwca 2023 r. w Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały oraz czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Miasta Lublińca:

• mężczyźni urodzeni w 2004 roku,

• mężczyźni urodzeni w latach 1999 - 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

• osoby, które w latach 2021 – 2022:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

• kobiety urodzone w latach 1999 - 2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

• osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 31 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku

BIP Urząd Miejski Lubliniec - Dokument