Sprawozdanie roczne za 2021 r.

I. DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU W ASPEKCIE PRAKTYCZNYM

W 2021 roku działania Straży Miejska w Lublińcu skupiły się przede wszystkim na efektywnej realizacji zadań związanych z kontrolami w zakresie:

ochrony środowiska — kontrole palenisk, zbiorników bezodpływowych; kontrole podmiotów w zakresie posiadania umów na wywóz odpadów; spalanie odpadów na powierzchni ziemi; kontrole cieków wodnych; kontrole drzewostanu — niszczenie terenów zielonych, wycinki drzew, krzewów, interwencje dotyczące zieleni zagrażającej bezpieczeństwu w komunikacji, zagrażające bezpieczeństwu osób; interwencje w zakresie żywych i padłych zwierząt,

porządku publicznego — zakłócanie spokoju i porządku publicznego; spożywanie alkoholu w miejscach publicznych; utrzymanie czystości i porządku w mieście;  kontrole mienia pod kątem uszkodzenia i dewastacji; udzielanie pomocy osobom bezdomnym;   niesprzątania nieczystości po zwierzętach domowych; kontrole p/k sprzedaży alkoholu lub papierosów nieletnim;  niewykonywania obowiązków przez właścicieli i administratorów posesji,

ruchu drogowego — niezgodne z prawem parkowanie na chodnikach, placach — ze szczególnym zwróceniem uwagi na te rejony miasta, którego mieszkańcy szczególnie zwracają uwagę na nieprawidłowości; blokowanie, zajmowanie bez uprawnień miejsc wyznaczonych osobom niepełnosprawnym;  parkowania pojazdów powyżej 16 t/mc lub długości 12 m poza wyznaczonymi  miejscami; podejmowanie działań w przypadku zgłoszenia, stwierdzenia wyrw, uszkodzeń jezdni, uszkodzonych, brudnych i nieczytelnych znaków drogowych; kontrole prowadzonych prac pod kątem zabezpieczenia robót w pasie drogowym.

 

II. DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ W 2021 r.

Komenda Straży Miejskiej posiada:

- w 2021 roku monitoring miejski wzbogacił się o kamery usytuowane: w rejonie ul. Mickiewicza/K.Miarki, na Placu Kościuszki oraz na ul. Damrota. Łącznie w chwili obecnej Straż Miejska dysponuje 60 kamerami, które pozwalają na obserwację dużej części śródmieścia miasta i miejsc publicznych. Trwają prace

Stan wyposażenia Straży Miejskiej w sprzęt techniczny się nie zmienił.

 

III. ORGANIZACJA SŁUŻBY i REALIZACJA ZADAŃ.

W 2021 roku w ramach organizacji służby podjęto działania zmierzające do zapewnienia służb na dwóch zmianach przez co najmniej 5 dni w tygodniu. W 285  przypadkach realizowano służbę dyżurną, do której obowiązków należy ogląd monitoringu miejskiego oraz przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców.

W  2021 roku zrealizowano 468  służby patrolowe, w tym 17 patroli rowerowych i 16 patroli z Policją. Służby realizowano w godzinach od 07:30 -15:30, ale i w godzinach od 06:00-14:00, 14:00-22:00, 12:00-20:00, także w soboty i dni ustawowo wolne od pracy. Czas służby dopasowywano do aktualnych potrzeb, wymagań i zagrożeń.

W czasie pełnionych dyżurów przyjęto 415 zgłoszeń od mieszkańców.

W okresie od 01 października do 31 grudnia 2021 r. strażnicy miejscy pełnili dyżury domowe  we wszystkie dni ustawowo wolne od służby oraz soboty w celu bezzwłocznej reakcji i prowadzenia kontroli palenisk, w przypadku stwierdzenia znacznego przekroczenia zanieczyszczenia powietrza i wprowadzenia II lub III stopnia zagrożenia.

W roku 2021 Straż Miejska przeprowadziła 195 kontroli palenisk  oraz 11 kontroli spalania na wolnym powietrzu. W toku tych kontroli ujawniono łącznie 17 wykroczeń, w 3 przypadkach stosując środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia (spalanie na otwartym powietrzu), w pozostałych 14 przypadkach stosując postępowania mandatowe na łączną kwotę 3 100 zł. Jednocześnie wdrożono zasadę, iż przynajmniej raz w tygodniu kontrole prowadzone są z wyznaczonym i upoważnionym pracownikiem Referatu ds. Środowiska i Klimatu Urzędu Miejskiego. Pozwoliło to, z jednej strony na realizację zadań kontrolnych przez pracownika komórki ochrony środowiska, z drugiej na  możliwość instruowania mieszkańców co do możliwości korzystania z dotacji i dopłat na wymianę źródeł ciepła.

Ponadto przeprowadzono  81 kontroli posesji na terenie miasta Lublińca w zakresie sposobu odprowadzania ścieków do instalacji ogólnospławnej, wyposażenia posesji w zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz posiadania ważnych umów na wywóz nieczystości i potwierdzających ten fakt dokumentów. Ujawniono 10 wykroczeń, stosując we wszystkich przypadkach postępowania mandatowe.

W ramach realizacji kontroli postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec dokonano 62 kontroli podmiotów w zakresie posiadanych umów na wywóz odpadów – nieprawidłowości nie ujawniono.

Straż Miejska przeprowadzała także kontrole miejsc, gdzie wydano decyzje  w zakresie realizowanych inwestycji pod kątem  przywrócenia miejsca do stanu pierwotnego. Przeprowadzono 170  takich kontroli. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ponadto, łącznie w 499 przypadkach strażnicy przekazywali informacje na rzecz innych podmiotów i wydziałów UM, uczestniczyli w wizjach, zgłaszali szkody i usterki organom i  instytucjom w zakresie ich właściwości w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami.

W 2021 roku wylegitymowano łącznie 389 osób. Nałożono 37 terminów porządkowych na usunięcie różnego rodzaju nieprawidłowości.

W 2021 roku ujawniono łącznie 360 wykroczeń. Zastosowano 179 pouczeń, a w 181 przypadkach stosowano postępowanie mandatowe.

Najwięcej wykroczeń ujawniono w zakresie bezpieczeństwa i porządkowi w komunikacji – łącznie 185, przy czym postępowania mandatowe stosowano w 60 przypadkach. W ramach kontroli w zakresie ruchu drogowego nałożono łącznie 72 pkt na 53 kierujących.

W ramach działań  związanych ze stanem epidemii lubliniecka Straż Miejska skupiła się na codziennych kontrolach  przestrzegania przepisów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W toku realizacji zadań skupiono się na stosowaniu pouczeń i instruowaniu co do  sposobu postępowania zgodnego z prawem. W ramach realizowanych czynności w dalszym ciągu dystrybuowano w podmiotach publicznych środki ochrony osobistej. Realizowano także obowiązki związane z ochroną budynków Urzędu Miejskiego w celu zapewnienia  przestrzegania rozporządzenia RM.

          

IV. WSPÓŁPRACA STRAŻY MIEJSKIEJ Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI

W związku z trwająca pandemią Straż Miejska w Lublińcu w roku 2021 w dalszym ciągu realizowała  zadania zgodnie ze wskazaniami Komendanta Powiatowego w Lublińcu w zakresie kontroli obostrzeń wynikających z rozporządzeń wydawanych w tym zakresie. Ponadto praca strażników skupiała się też  na realizacji wytycznych Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Lublińcu w zakresie kontroli miejsc zagrożonych nieprzestrzeganiem ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, utrzymaniu porządku w gminach. Podczas codziennych służb realizowano  zlecane na bieżąco przez służbę dyżurną zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Służby były dyslokowane w rejonach zagrożonych. Kontrolowano obiekty i placówki  handlowe oraz środki komunikacji publicznej. W trakcie roku zabezpieczano wspólnie uroczystości kościelne odbywające się na terenie miasta, ale i społeczne manifestacje. W ramach współpracy dokonywano także nagrań z monitoringu miejskiego, przekazując je  na rzecz prowadzonych przez Policje czynności dochodzeniowych.

Utrzymano, jako dobrą praktykę pozwalająca ocenić zakres i sposób realizowanych przez Straż Miejską czynności,  codzienne przesyłanie dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu sprawozdań w postaci notatki urzędowej, informującej o  ilości funkcjonariuszy Straży Miejskiej pełniących służbę oraz konkretnie zrealizowanych czynności służbowych.

           

V. PLANOWANE KIERUNKI PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W 2022 r.

Straż Miejska w Lublińcu, uwzględniając skromny skład osobowy, jako formacja podległa lokalnej społeczności winna skupiać się przede wszystkim na realizacji tych zadań, które leżą na uboczu funkcjonowania innych formacji mundurowych, reagując na społeczne sygnały związane z naruszaniem prawa na różnych płaszczyznach, ale i reakcji na te czyny, które nie stanowią czynu zabronionego, a są lub mogą być społecznie dokuczliwe.

Stąd też w 2022 roku planowana jest aktywność w zakresie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej ze szczególnym uwzględnieniem posesji znajdujących się w rejonach najbardziej zanieczyszczonych jeśli chodzi o powietrze. Działania skupiać się także będą na kontroli parkowania pojazdów w rejonach, których mieszkańcy zgłaszają problem w tym zakresie,

aktywności w zakresie udzielania pomocy mieszkańcom, organizacjom społecznym, samorządowym, ale i reakcji na konflikty międzysąsiedzkie, na bałagan na terenie posesji uszkodzenia mienia.

 

Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej