Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

                                                     

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

 RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 440072S ul. Plebiscytowa
w Lublińcu z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego

 

W dniu 10 listopada 2023r. Gmina Lubliniec podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 440072S ul. Plebiscytowa w Lublińcu z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego.

Zakres robót w ramach tego zadania będzie obejmował roboty drogowe, roboty związane z przebudową oświetlenia ulicznego oraz roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej.

W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa bezpieczeństwa oraz warunków ruchu zarówno pojazdów jak i pieszych. Realizacja inwestycji spowoduje również poprawę spójności sieci komunikacyjnej oraz polepszenie stanu technicznego drogi.

 

Dofinansowanie: 1 492 971,18 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 985 942,36zł

Obrazek
Flaga i godło Polski

Prezes Rady Ministrów zatwierdził 15 kwietnia br. listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku dla województwa śląskiego na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu 2019 roku.

Listy podstawowe dofinansowanych zadań wraz z przyznanym dofinansowaniem znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/ponad-100-zadan-w-slaskiem-z-dofinansowaniem-z-funduszu-drog-samorzadowych .

Obrazek
tablica

Gmina Lubliniec zrealizowała zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego nr 440 049S w Lublińcu” .

Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego nr 440 049S w Lublińcu” polega na przebudowie ul. Kochanowskiego od skrzyżowania z ul. Żeromskiego oraz skrzyżowań z czterema sięgaczami stanowiącymi dojazd do zamieszkałych posesji wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia drogowego.

Zadanie zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą
Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 1 587 683,00zł.

Całkowita wartość inwestycji: 3 659 998,29zł.

W ramach przebudowy zostało wykonane:

- nawierzchnia ul. Kochanowskiego i sięgaczy o łącznej długości  1 356 m.b.,

- odwodnienie,

- oświetlenie drogi poprawiające stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na całej długości drogi w ramach przebudowy zostanie wykonane obustronne pobocze gruntowe.

W ramach przebudowy została wykonana przebudowa sieci energetycznych i telekomunikacyjnych kolidującymi z elementami przebudowywanej drogi.

Obrazek
tablica