MOPS REALIZUJE NOWY PROJEKT!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu z przyjemnością i satysfakcją informuje, że w ramach Programu „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”
w konkursowej procedurze Ministra Rodziny i Polityki Społecznej uzyskał dofinansowanie do Projektu: „
Stop przemocy wobec seniorów”.

Potrzeba realizacji projektu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie kierowanego do osób starszych wynika ze wzrastającej liczby seniorów w polskim społeczeństwie, także
w Lublińcu oraz ze statystyk potwierdzających narastanie zjawiska stosowania przemocy domowej wobec seniorów.

Zarówno trwająca do niedawna, przez dwa lata pandemia COVID - 19 jak i wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą to czynniki znacznie obniżające kondycję psychiczną seniorów, które wręcz wymuszają podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy zdrowia psychicznego seniorów, szczególnie tych, którzy zagrożeni są wymienionymi formami przemocy.

Zatem, wiele działań realizowanych będzie w celu pobudzenia ich aktywności, podniesienia
i wzmocnienia kompetencji społecznych, a w efekcie podniesienia poczucia własnej wartości
i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wszystkie działania wymienione poniżej realizowane będą od czerwca do końca roku na terenie Lublińca:

  • Lokalna Kampania Społeczna „STOP PRZECIW PRZEMOCY WOBEC SENIORÓW” realizowana podczas IV edycji Miejskiego Projektu Streetworkingowego ”Lubliniec – miasto dobrych emocji”,

  • Terapia Metodą Tomatisa, której efektem będzie poprawa jakości życia psycho-emocjonalnego,

  • Poradnictwo specjalistyczne i warsztaty terapeutyczne oraz informacyjne,

  • Warsztaty dla uczniów lublinieckich szkół z zakresu przeciwdziałania przemocy
    w ramach Miejskiej Kampanii „Biała wstążka”,

  • Organizacja seminarium „Bezpieczna jesień życia” połączonego z zakończeniem projektu w ramach Miejskiej Kampanii „Biała wstążka”.

Serdecznie zapraszamy lublinieckich seniorów zainteresowanych udziałem w projekcie
i prosimy o kontakt z DDP „Klub Seniora”, tel. 34 351 17 40, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.