Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca w 2023 roku | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca w 2023 roku

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca   w 2023 r. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca określonych w Programie Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego GENERATOR eNGO – https://lubliniec.engo.org.pl/ oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny GENERATOR eNGO.

Na etapie składania ofert nie dołącza się załączników, za wyjątkiem realizacji zadań publicznych na terenie placówek oświatowych, gdzie beneficjentami zadań są uczniowie/wychowankowie tych placówek- w tym przypadku obligatoryjnym załącznikiem do oferty jest pisemna zgoda dyrektora/osoby kierującej placówką. W sytuacji braku przedmiotowej zgody na realizację zadania w placówce oświatowej, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie: od 19.12.2022 r. do dnia  10.01.2023 r. do godziny 15.00 na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Lublińcu,  ul. Paderewskiego 5 i 7a, 42-700 Lubliniec lub nadesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski  w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły I konkursu w załączniku oraz pod linkiem https://lubliniec.engo.org.pl/.

    Szczegółowe informacje zawiera pełna wersja ogłoszenia konkursowego, która jest dostępna w BIP – ie, na stronie Urzędu Miejskiego oraz na platformie GENRATORA eNGO - https://lubliniec.engo.org.pl/ .