PORTAL SAMORZĄDOWY
Wersja strony: Wersja o wysokim kontraście Wersja normalna  Wielkość czcionki:
A- A A+

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dnia 01.06.2021r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a zostanie uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący Programu „Czyste powietrze”.

Punkt będzie czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 13.00-17.00

środa w godzinach 8.00-12.00

piątek w godzinach 10.00-13.00

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadził działania dla mieszkańców Gminy Lubliniec w zakresie:

 • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”,

 • wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie,

 • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Dodatkowo, codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można uzyskać informacje o programie pod nr tel. 34 3530100 wew. 173.

 

Czyste Powietrze

Aktualności

Informacja

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że ze względu na gwałtowny wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2 Urząd Miejski w Lublińcu
od 1 lutego 2022 r. wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu interesantów. Bezpośrednia obsługa osób w załatwianiu poszczególnych spraw odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem zgłoszeń rejestracji zgonów i urodzeń dziecka, które to sprawy będą załatwiane na bieżąco z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Pisma w formie papierowej, niewymagające potwierdzenia, należy wrzucać do urn ustawionych na parterach budynków Urzędu, tj. przy ul. Paderewskiego 5 i Paderewskiego 7a – Centrum Obsługi Mieszkańców.

APELUJEMY, ABY W TRUDNYM OKRESIE STANU EPIDEMII COVID-19 KORZYSTAĆ PRZEDE WSZYSTKIM Z FORM KONTAKTU INTERNETOWEGO, tj.:

• strona internetowa: http://lubliniec.pl - zakładka Załatw sprawę w urzędzie,

• E-Urząd dostępny pod adresem https://eurzad.lubliniec.pl

• E-PUAP dostępny pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

Dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Lublińcu:

 • Urząd Stanu Cywilnego – (34) 353 01 00 wew.151, 206 lub 207

 • Dowody Osobiste – (34) 353 01 00 wew. 155 lub 208

 • Sprawy Meldunkowe – (34) 353 01 00 wew. 150 lub 205

 • Wydział Dialogu Obywatelskiego – (34) 353 01 00 wew. 106, 190

 • Wydział Spraw Społecznych – (34) 353 01 00 wew. 125,

 • Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji – (34) 353 01 00 wew. 140,141 lub 183,

 • Działalność gospodarcza – (34) 353 01 00 wew. 145

 • Wydział Komunalny – (34) 353 01 00 wew. 171,

 • Referat ds. Środowiska i Klimatu – (34) 353 01 00 wew. 173,

 • Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – (34) 353 01 00 wew. 127 lub 128,

 • Referat Podatków i Opłat lokalnych – (34) 353 01 00 wew. 113 lub 114.

 

Powyższe ograniczenia będą obowiązywać aż do odwołania.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. Poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Burmistrza Miasta Lublińca w roku 2022.


Ogólne zasady udziału w pracach Komisji Konkursowej:

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
• reprezentują organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o której mowa wyżej, które mają siedzibę na terenie Lublińca lub działają na rzecz jego mieszkańców, pod warunkiem, że podmiot, który reprezentują, nie będzie brał udziału w konkursie,
• korzystają z pełni praw publicznych.

Komisja Konkursowa powołana zostanie na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca.

Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.

Zgłoszenie do pracy w Komisji Konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika - określone w art. 24 ustawy.

Wzór formularza zgłoszenia określa załącznik do zaproszenia.

Kandydatury należy zgłaszać do 4 lutego 2022 roku na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 lub 7a, 42-700 Lubliniec lub nadesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie przesyłki).

 

Załączniki:
Pobierz plik (zal.formularz zgłoszenia.odt)zal.formularz zgłoszenia.odt[ ]18 kB

Centrum Przesiadkowe w Lublińcu – najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Polsce

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich, na posiedzeniu Kolegium TUP w dniu 20 grudnia 2021 roku, rozstrzygnął XV edycję konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Nagrodę w kategorii NOWA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA najlepiej zrealizowana w Polsce w 2020 otrzymało Centrum Przesiadkowe Park & Ride w Lublińcu.
Centrum Przesiadkowe w Lublińcu rywalizowało z 11 przestrzeniami publicznymi z całej Polski, nominowanymi w I etapie konkursu:


1. Białystok - Rewitalizacja stawu przy ulicy Mickiewicza i Poleskiej
2. Kraków - Park Czyżyny
3. Opatówek - Domek gotycki "Cukiernia" - biblioteka publiczna, mur ażurowy wraz z otoczeniem
4. Ostrów Wielkopolski - Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej
5. Pabianice - Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn”
6. Poznań - Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek
7. Suchy Las - Teren Aktywności Edukacyjnej i Sportu
8. Tychy - Przystań kajakarska MOSM
9. Warszawa - Pawilon Edukacyjny Kamień i Polana na Golędzinowie
10. Wola Krzysztoporska - Zabytkowy Park
11. Złotów - Teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ulicy Promykowej - Ogrody Tematyczne


Podstawowym celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych zrealizowanych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, utrzymanych na poziomie jakościowo nie odbiegającym od światowych standardów w tej dziedzinie. Konkurs promuje również rozwiązania tworzące nową jakość polskiej przestrzeni publicznej. Pierwsza, ogólnopolska edycja tego konkursu odbyła się w 2007 roku z inicjatywy Prezesa Tadeusza Markowskiego. Począwszy od 2008 roku współorganizatorem konkursu jest Związek Miast Polskich.
Ponadto informujemy, że uczestnictwo w konkursie nie wiąże się z żadnymi opłatami dla Miasta.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Lublińca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r, poz. 1057, ze zm.), do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok.

Uwagi można zgłaszać drogą elektroniczną: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz drogą pocztową: Urząd Miejski ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec w terminie od 25.01.2022 r. do 01.02.2022 r.

Załącznik:
- projekt uchwały

zmiana godzin przyjmowania interesantów w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu informuje, iż z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz zwiększoną ilość składanych wniosków, od dnia 24.01.2022r. zmienia godziny przyjmowania interesantów.
Stanowisko obsługi dodatków osłonowych oraz świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, czyste powietrze, becikowe) będzie czynne w godzinach od 8:00 do 11:00 oraz od 12:00 do 14:30.
Za utrudnienia przepraszamy

POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI

POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI

Obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony reguluje ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz.372 z późn. zm.)

Osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony przeprowadza się w formie zajęć podstawowych lub ćwiczeń praktycznych. Ćwiczenia praktyczne mogą polegać również na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą być zobowiązane do zaopatrzenia się w sprzęt ochrony indywidualnej oraz w inne artykuły i przedmioty niezbędne w razie zagrożenia. Obowiązek ten może wprowadzić Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, określając równocześnie zasady i warunki zaopatrzenia.

W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą być zobowiązane do:

 1. przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego i indywidualnego,

 2. zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem,

 3. utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu i środków ochrony,

 4. utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych,

 5. wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym.

Powyższe obowiązki nakładają wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).

Czytaj więcej: POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI

POWIETRZE3

Lubliniec, ul. ks. płk J. Szymały 3


Dobry

DANE POCHODZĄ Z GIOŚ

PM10: 32μg/m3
SO2: 12μg/m3
C6H6: 4μg/m3

2022.01.29 09:00:00

źródło: WIOŚ Katowice

kamera-01.png

nowiny lublinieckie

generator eNGO

monitoring powietrza

jakość powietrza

batonny_na_strone_czyste_powietrze-01.png

batonny_na_strone_azbest-01.png

batonny_na_strone_ekologiczna_edukacja_button_ekologiczna.jpg

Zmiana orgamozacji ruchu

SESJA ONLINE

Rada Miejska w Lublińcu skład - interpelacje - protokoły

Młodzieżowa Rada Miasta

raport o stanie gminy Lubliniec

Rekrutacja do Szkół i Przedszkoli

zalatw sprawe w urzedzie

zadaj pytanie burmistrzowi

z dnia pracy burmistrza

organizacje pozarzadowe

system informacji przestrzennej Plan miasta

model miasta 3D

strefa inwestycyjna

gospodarka odpadami

gminna ewidencja zabytków

fundusze unijne

modernizacja oczyszczalni ścieków

bulwar grotowskiego - zasady dzierżawy na organizację imprez

batonny na strone streetworking 01

Pracownik młodociany - dofinansowanie kosztów kształcenia

informacja dla osób niesłyszących

konsultacje społeczne

rozkład jazdy powiat lubliniecki

deklaracja dostępności

ankieta ekologiczna

straż miejska

batonny_na_strone_ankieta-02.jpg

wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

koronawirus bieżące informacje

Strona używa cookies.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z serwisu musisz wyrazić zgodę na ich używanie.