Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: wsparcie zadań sportowych w zakresie gier zespołowych. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Miasta Lublińca określonych w Programie Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej  z wykorzystaniem systemu informatycznego GENERATOR eNGO – https://lubliniec.engo.org.pl/ oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny GENERATOR eNGO.

Każdy z oferentów może złożyć do konkursu  tylko jedną ofertę. Oferty niespełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

Na etapie składania ofert nie dołącza się załączników. Załączniki będą wymagane w celu podpisania umowy.

Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie: od 08.09.2022 r. do dnia  30.09.2022r. do godziny 13.00 na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Lublińcu,ul. Paderewskiego 5 i 7a, 42-700 Lubliniec lub nadesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły II konkursu w załączniku oraz pod linkiem https://lubliniec.engo.org.pl/.

Szczegółowe informacje zawiera pełna wersja ogłoszenia konkursowego, która jest dostępna w BIP – ie, na stronie Urzędu Miejskiego oraz na platformie GENRATORA eNGO - https://lubliniec.engo.org.pl/ .

 

 

 

Do pobrania
Ogłoszenie II Konkursu ofert 131.25 KB Pobierz