STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA

Młodzieżowa Rada podejmuje działania, w szczególności na rzecz edukacji obywatelskiej w zakresie:


1) rozwijania i upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży;
2) inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży;
3) kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;
4) rozpoznawania i reprezentowania interesów młodzieży wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych;
5) pomocy w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;
6) integracji i współpracy środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Lublińca;
7) zapewnienia czynnego udziału młodzieży w życiu Miasta Lublińca;
8) inspirowania uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym;
9) kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych;
10) inicjowania działań edukacyjnych o charakterze europejskim oraz regionalnym;
11) nawiązywania współpracy z młodzieżowymi radami innych gmin, powiatów i samorządów województw;
12) wspierania idei wolontariatu, działalności charytatywnej oraz integracji międzypokoleniowej;
13) obrony praw i godności ucznia i studenta.

 

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA:

  • Młodzieżowa Rada Miasta Lublińca została powołana chwałą nr 261/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 5944).
  • Młodzieżowa Rada Miasta Lublińca prowadzi swoją działalność na podstawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 575/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 5662).