Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. Poz. 1327 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Burmistrza Miasta Lublińca w roku 2023.

Ogólne zasady udziału w pracach Komisji Konkursowej:
Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
    • reprezentują organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o     której mowa wyżej, które mają siedzibę na terenie Lublińca lub działają na rzecz jego     mieszkańców, pod warunkiem, że podmiot, który reprezentują, nie będzie brał udziału  w     konkursie,
    • korzystają z pełni praw publicznych.
Komisja Konkursowa powołana zostanie na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Lublińca.
Osoby powołane w skład Komisji zostaną o tym telefonicznie poinformowane.
Zgłoszenie do pracy w Komisji Konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej, z ramienia której występuje kandydat.
Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z Dz.U.2022.2000 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika - określone w art. 24 ustawy.
Wzór formularza zgłoszenia określa załącznik do zaproszenia.
Kandydatury należy zgłaszać do 10 stycznia 2023 roku na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5 lub 7a, 42-700 Lubliniec lub nadesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie przesyłki).

Do pobrania
Formularz_zgloszenia 19.96 KB Pobierz