INFORMACJA O WYBORACH DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA - NABÓR | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

INFORMACJA O WYBORACH DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA - NABÓR

Na podstawie zarządzenia Nr 322/2022 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 października 2022 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia terminu wyborów, kalendarza wyborczego, wzorów druków związanych z przystąpieniem do wyborów oraz miejsca przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca kadencji 2022-2024, w dniu 21 listopada 2022 roku odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca, w lokalu wyborczym w Miejskim Domu Kultury przy ul. Plebiscytowej 9 w Lublińcu, w godzinach 10:00 – 18:00.

KALENDARZ WYBORCZY:

Data wykonania czynności wyborczych

Liczba dni przed terminem wyborów

Treść czynności wyborczych

1

2

3

do 14.10.2022 r.

(piątek)

-

Powołanie zarządzeniem Komisji Wyborczej

25.10.2022 r. – 03.11.2022 r.

(wtorek-czwartek)

do 18 dni

Zgłaszanie kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca

04.11.2022 r.

(piatek)

17 dni

Zamknięcie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą i przekazanie listy Burmistrzowi

07.11.2022 r.

(poniedziałek)

14 dni

Podanie do publicznej wiadomości przez Burmistrza listy kandydatów na Radnych

07.11.2022 r. – 18.11.2022 r.

(poniedziałek-piątek)

od 14 dnia przed terminem wyborów

Przygotowanie przez Komisję Wyborczą spisu osób uprawnionych do głosowania i kart wyborczych

07.11.2022 r. – 20.11.2022 r.

(poniedziałek-niedziela)

od 14 dnia przed terminem wyborów

Kampania przedwyborcza kandydatów

21.11.2022 r.

godz. 10:00 – 18:00

(poniedziałek)

-

Wybory

do 22.11.2022 r.

(wtorek)

-

Przekazanie oryginału protokołu z wyborów wraz z kartami do głosowania przez Komisję Wyborcza Burmistrzowi – ustalenie wyników głosowania

23.11.2022 r.

(środa)

-

Ogłoszenie przez Burmistrza składu osobowego Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca (zarządzenie)

KTO MOŻE ZOSTAĆ MŁODZIEŻOWYM RADNYM?

Młodzieżowym Radnym może zostać każda osoba, będąca mieszkańcem Lublińca (nie trzeba być zameldowanym), posiadająca status ucznia lub studenta, która w dniu wyborów ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 21 lat, z zastrzeżeniem - do Młodzieżowej Rady nie może kandydować uczeń/student zawieszony w prawach lub uczeń, który otrzymał naganną lub nieodpowiednią ocenę z zachowania (śródroczną lub roczną) ustaloną w szkole lub uczeń/student, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Młodzieżowej Rady przysługuje również osobom zamieszkałym na terenie miasta Lublińca uczącym się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i uczelniach wyższych poza Lublińcem.

 

JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ?

Kandydatury zgłaszać można w terminie od dnia 25 października do dnia 3 listopada 2022 r.

Kandydat na Radnego może zgłosić się sam lub może zostać zgłoszony przez grupę co najmniej 10 wyborców posiadających czynne prawo wyborcze do Młodzieżowej Rady.

Czynne prawo wyborcze do Młodzieżowej Rady przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada status ucznia lub studenta;

2) jest mieszkańcem Lublińca (nie trzeba być zameldowanym);

3) w dniu wyborów ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 21 lat.

Lista poparcia jest częścią formularza zgłoszeniowego. Wystarczy zebrać 10 podpisów.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym (załącznik Nr 2) wraz ze wzorem oświadczenia (załącznik Nr 3, a w przypadku niepełnoletniego ucznia/studenta dodatkowo załącznik Nr 4), dostępnymi w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, w szkołach/zespołach szkół funkcjonujących na terenie Miasta Lublińca lub pobranymi poniżej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy z listą poparcia (załącznik Nr 2) wraz ze wzorem oświadczenia (załącznik Nr 3, a w przypadku niepełnoletniego ucznia/studenta dodatkowo załącznik Nr 4) przyjmuje Komisja Wyborcza za pośrednictwem dziennika podawczego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu (parter budynku) przy ul. Paderewskiego 5, od poniedziałku do piątku, w godz. pracy urzędu lub drogą elektroniczną – skan wypełnionych dokumentów należy przesłać na adres e-mail: ngo6@lubliniec.pl.

 

KIEDY PRZEPROWADZIĆ KAMPANIĘ WYBORCZĄ?

Po podaniu do publicznej wiadomości przez Burmistrza listy kandydatów na Radnych, kandydaci mogą przeprowadzić na własny koszt kampanię wyborczą w terminie od 7 listopada 2022 r. do 20 listopada 2022 r. W tym terminie będą do pobrania wzory plakatów, które po uzupełnieniu danymi kandydata będzie można wywiesić w swojej szkole.

 

KIEDY I GDZIE BĘDZIE MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ NA KANDYDATÓW?

W dniu 21 listopada 2022 roku odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca, w lokalu wyborczym w Miejskim Domu Kultury przy ul. Plebiscytowej 9 w Lublińcu, w godzinach 10:00 – 18:00.

 

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Głosować może osoba posiadająca czynne prawo wyborcze, która spełnia jednocześnie wszystkie warunki:

1.      posiada status ucznia lub studenta;

2.      jest mieszkańcem Lublińca;

3.      w dniu wyborów ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 21 lat.

 

JAK GŁOSOWAĆ?

Głosujący otrzymuje od Komisji Wyborczej kartę do głosowania ostemplowaną pieczęcią Urzędu Miejskiego w Lublińcu, po okazaniu przez osobę uprawnioną do głosowania legitymacji szkolnej lub studenckiej. Głosujący potwierdza odebranie karty własnym podpisem. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania. Każdy głosujący ma jeden głos. Głosujący stawia w pustym polu po lewej stronie, przy nazwisku kandydata, którego popiera znak „X”. W przypadku niepostawienia znaku "X" przy nazwisku żadnego z kandydatów lub postawienie znaku "X" przy dwóch lub więcej nazwiskach głos jest nieważny.

 

ILE TRWA KADENCJA RADNEGO W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE MIASTA LUBLIŃCA?

Kadencja w Młodzieżowej Radzie trwa 2 lata. Kandydaci wybrani na Radnych podczas tych wyborów sprawować będą kadencję do 30 września 2022 r.

 

Z ILU RADNYCH SKŁADA SIĘ MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA LUBLIŃCA?

1.     W skład Młodzieżowej Rady wchodzi 13 członków.

2.      Mandaty podzielone są na dwie listy zgodnie z wiekiem kandydatów:

·      13-15 lat - lista nr 1 (5 mandatów);

·      16-21 lat - lista nr 2 (8 mandatów).

3.      Jeżeli w wyniku wyborów wybrano mniej niż 13 Radnych, wówczas podział mandatów następuje proporcjonalnie.

4.     Jeżeli obsadzenie mandatu na danej liście jest niemożliwe z powodu braku kandydatów na tej liście, dopuszcza się możliwość obsadzenia mandatu kandydatem z drugiej listy z najwyższymi wynikami, który nie został wybrany.

5.      Radnymi zostają kandydaci, którzy otrzymają kolejno najwyższą liczbę głosów, zgodnie z liczbą mandatów przypadających w obrębie danej listy.

6.     W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, o przyznaniu mandatu Radnego decyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję Wyborczą. Losowanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy obsadzenia tylko ostatniego wolnego mandatu w obrębie danej listy.

 

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA.

  • Młodzieżowa Rada Miasta Lublińca została powołana chwałą nr 261/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 5944).
  • Młodzieżowa Rada Miasta Lublińca prowadzi swoją działalność na podstawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 575/L/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 5662).


ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI STATUTU MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA OKREŚLAJĄCYMI JEJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA, CELEM MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA JEST PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ  W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W ZAKRESIE:

1) rozwijania i upowszechniania idei samorządności wśród młodzieży;

2) inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży;

3) kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;

4) rozpoznawania i reprezentowania interesów młodzieży wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych;

5) pomocy w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy;

6) integracji i współpracy środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Lublińca;

7) zapewnienia czynnego udziału młodzieży w życiu Miasta Lublińca;

8) inspirowania uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym;

9) kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych;

10) inicjowania działań edukacyjnych o charakterze europejskim oraz regionalnym;

11) nawiązywania współpracy z młodzieżowymi radami innych gmin, powiatów i samorządów województw;

12)wspierania idei wolontariatu, działalności charytatywnej oraz integracji międzypokoleniowej;

13)obrony praw i godności ucznia i studenta.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 (34) 353-01-00 wew. 190 lub pisząc na e-maila: ngo6@lubliniec.pl.