ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Obrazek
Flaga i Godło Polski

Adaptacja Budynku przy ul. Pawła Stalmacha 14 w Lublińcu

Gmina Lubliniec po złożeniu do Wojewody Śląskiego wniosku o udzielenie dotacji na rozwój sieci ośrodków wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymała ze środków Budżetu Państwa dotację celową na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku przy ul. Pawła Stalmacha 14 na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu” w kwocie 73.677,00 zł. 

Umowa o udzielenie wsparcia została zawarta w dniu 7 grudnia 2021r. pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim – Panem Jarosławem Wieczorkiem, a Burmistrzem Miasta Lublińca – Panem Edwardem Maniurą.

Dofinansowanie: 73.677,00zł

Wartość całkowita wynosi: 73.677,00 zł.


 

Obrazek
Flaga i Godło Polski

Program „Posiłek w szkole i w domu” - edycja 2021

W 2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dofinansowany z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Program zapewnia pomoc osobom potrzebującym wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Do pomocy kwalifikują się osoby, które nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego, określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz podwyższonego kryterium dochodowe do 150% tego kryterium. W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 niniejszego programu pomocą obejmowane są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore  i niepełnosprawne. Program w Gminie Lubliniec realizowany jest na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu (Uchwała Nr 47/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 950), Uchwała Nr 48/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r., Uchwała Nr 49/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 951) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.). Wymienione uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Całkowity koszt realizacji programu w Gminie Lubliniec w roku 2021 zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł w tym 56.000,00 zł środki własne i 84.000,00 zł dotacja celowa budżetu państwa.

 


 

Obrazek
Flaga i Godło Polski

Program "Posiłek w szkole i w domu" - edycja 2022 

W 2022r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dofinansowany z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Program zapewnia pomoc osobom potrzebującym wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Do pomocy kwalifikują się osoby, które nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego, określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.) oraz podwyższonego kryterium dochodowego do 150% tego kryterium.W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 niniejszego programu pomocą obejmowane są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore  i niepełnosprawne. Program w Gminie Lubliniec realizowany jest na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lublińcu (Uchwała Nr 47/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 950), Uchwała Nr 48/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r., Uchwała Nr 49/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 951) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2021r. poz. 2268 ze zm.). Wymienione uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Całkowity koszt realizacji programu w Gminie Lubliniec w roku 2022 zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło  67.983,00 zł.


 

Obrazek
Flaga i Godło Polski

Projekt STOP PRZEMOCY WOBEC SENIORÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu „Stop przemocy wobec seniorów”, który realizowany jest od czerwca do grudnia 2022r. W ramach w/w projektu grupa 20 seniorów uczestniczy w Terapii Metodą Tomatisa, natomiast dla grupy 30 seniorów – beneficjentów projektu realizowany jest blok zawierający poradnictwo specjalistyczne, warsztaty informacyjne oraz terapeutyczne.

W ramach w/w projektu zaplanowana została także Lokalna Kampania Społeczna „Stop przemocy wobec seniorów”, realizowana podczas IV edycji Miejskiego Projektu Stretworkingowego „Lubliniec-miasto dobrych emocji” oraz warsztaty dla uczniów lublinieckich szkół z zakresu przeciwdziałania przemocy w ramach Miejskiej Kampanii „Biała wstążka”. Na zakończenie zostanie zorganizowane seminarium „Bezpieczna jesień życia” połączone z uroczystym zakończeniem projektu.

Realizacja większości w/w działań ma na celu pobudzenie aktywności osób starszych, podniesienie i wzmocnienie kompetencji społecznych, a w efekcie podniesienie poczucia własnej wartości oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Całkowity koszt realizacji zadania w Gminie Lubliniec zaplanowano w kwocie 39.410,00 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi  26.410,00 zł.