PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

                           

Projekt pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych w Lublińcu przy
ul. Zwycięstwa, Stalmacha i Oleskiej
”, nr POIS.03.01.00-00-0087/22” jest realizowany
w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura
 i Środowisko 2014-2020.

Umowa została podpisana w dniu 17.03.2023r.  

Termin zakończenia projektu: 31 grudnia 2023r.

CEL PROJEKTU:

Przedsięwzięcie polega na: podniesieniu bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Lubliniec w następujących lokalizacjach:

  1. ul. Stalmacha przy skrzyżowaniu z ul. Droniowicką
  2. ul. Stalmacha przy skrzyżowaniu z ul. Sokoła
  1. ul. Stalmacha przy skrzyżowaniu z ul. Myśliwską
  2. ul. Zwycięstwa na wysokości Szkoły Podstawowej nr 3
  3. ul. Oleska przy skrzyżowaniu z ul. Hajdy Wawrzyńca

W zakres inwestycji wchodzą też niezbędne prace towarzyszące i okołobudowlane.

PLANOWANY EFEKT:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez oznakowanie i doposażenie 5 przejść dla pieszych w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Lubliniec.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość całkowita projektu: 161 745,36 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 161 745,36 PLN

Wartość dofinansowania: 137 483,55 PLN (85% kosztów kwalifikowanych)

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: