NABÓR - ANIMATOR CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

NABÓR - ANIMATOR CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA

ogłasza nabór na stanowisko  ANIMATORA

Centrum Rekreacji przy ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu

 1. Liczba osób planowanych do zatrudnienia: 1
 2. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
 3. Okres obowiązywania umowy: od 01.06.2024 r. do 30.09.2024 r.
 1. Wymiar czasu pracy w trakcie obowiązywania umowy – max. 750 godzin
 1. zajęcia sportowe odbywać się będą w systemie zmiennym, w dni robocze oraz w dni wolne od pracy z wyłączeniem dni świątecznych, w godzinach od 9.00 do 19.00;
 2. Zamawiający przewiduje pracę w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08.2024 r.:
  1. - od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, (8 godz.);
  2. - w soboty w godzinach 10.00 do 19.00, (9 godz.);
  3. - w niedziele w godzinach od 12.00 do 19.00, (7 godz.).
 3. zajęcia będą prowadzone zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
 1. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Rekreacji przy ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu.
 2. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. ukończone 18 lat życia;
  2. dobry stan zdrowia;
  3. niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

7. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą np. na stanowisku nauczyciela, trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji;
 2. kursy, szkolenia przydatne w pracy animatora;
 3. przygotowanie pedagogiczne.

8. Wynagrodzenie: w wysokości 30,00 brutto zł/godzinę.

9. Zakres wykonywanych zadań:

 1. inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla rożnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci
  i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;
 2. realizacja miesięcznego harmonogramu pracy;
 3. współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej;
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi;
 5. współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia i sprzyjających integracji społecznej;
 6. promocja Miasta poprzez działania prowadzone w Centrum Rekreacji;
 7. organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.

Zawarta z animatorem umowa zlecenie określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków oraz sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

10. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. kserokopie kwalifikacji zgodnie z pkt 7, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w załączeniu do niniejszego ogłoszenia).

11. Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U.UE.L.2016.119.1):

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Burmistrz Miasta Lublińca z siedzibą
  w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: inspektor@lubliniec.pl, tel. 34 353 01 00 wew. 160.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane dla potrzeb udziału w procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska Animatora Centrum Rekreacji przy ul. Powstańców Śląskich
  w Lublińcu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e RODO,
  tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Podanie danych osobowych jest konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 5. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji na stanowisko Animatora Centrum Rekreacji przy ul. Powstańców Śląskich
  w Lublińcu.
 7. Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12. Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty z dopiskiem „Animator – Centrum Rekreacji”, należy składać osobiście na dzienniku podawczym Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu, w poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 17.00, we  wtorek, środę i czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00, a w piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00 lub przesłać pocztą zwykłą na adres: Urząd Miejski w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.
 2. Termin składania ofert: do 29.04.2024 r. (decyduje data wpływu do tut. urzędu).
 3. Osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.
Do pobrania
Ogłoszenie 145.51 KB Pobierz
Oświadczenie dla kandydatów 224.32 KB Pobierz