POLSKA CYFROWA | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

POLSKA CYFROWA

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 1974/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Przedmiotem projektu jest zakup 58 laptopów i 6 komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym dla dzieci z rodzin pegeerowskich.

Głównym celem projektu jest pomoc rodzinom pegeerowskim w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauka zdalną.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 10 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu, tj. od 18 maja 2022 r.

Wartość projektu: 160 000,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

 

Obrazek
logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej

Projekt Cyfrowa Gmina

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4653/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup 16 laptopów wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Głównym celem projektu jest umożliwienie i poprawienie jakości dostępu pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu do zasobów wewnętrznych IT Urzędu przy pracy zdalnej za pomocą komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym i pakietem biurowym. Zakup jest jednym z kluczowych elementów, niezbędnym do osiągnięcia celów grantu, tj. umożliwienie bezpiecznego zdalnego dostępu, za pomocą istniejącej bezpiecznej infrastruktury dostępowej, umożliwiającej bezpieczną i ergonomiczną pracę w przypadku konieczności np. powodu kolejnych fal pandemii COVID, pracę zdalną jak i pracę stacjonarną, tak aby nie wpłynęło to na jakość, bezpieczeństwo, możliwości i zakres pracy.

Cel zostanie zrealizowany poprzez:

Przeprowadzenie obligatoryjnego w ramach realizacji projektu audytu/ diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa, opracowanej przez uprawniony podmiot zewnętrzny posiadający uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w terminie do 6 m-cy od zawarcia umowy.

Cyfryzację Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez zakup sprzętu -  16 laptopów wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Lubliniec, jak również podniesienie jakości cyfryzacji. Efekt realizacji projektu zostanie zachowany i utrzymany przez min. 2 lata od zakończenia projektu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

Projekt jest zgodny z założeniami celu V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia-REACT –EU”, POPC, Cyfrowa Gmina poprzez zwiększenie zdolności samorządu w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym pracy i nauki zdalnej, wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym sytuację pandemiczną.

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30-09-2023r.

Wartość projektu: 100 000,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

Obrazek
logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Beneficjent: Gmina Lubliniec

Wartość całego projektu: 95 056,33 zł

Dofinansowanie: 95 000,00 zł

Źródło dofinansowania: środki Unii Europejskiej z  Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Okres realizacji: 2020-06-18 do 2020-12-18

Opis projektu: Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” to drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowania  na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Program skierowany jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Decyzję o wyborze konkretnych rodzin podejmują ponownie gminy.

Cele projektu (efekty i rezultaty): Celem projektu jest zapewnienie uczniom (szczególnie z rodzin wielodzietnych)  i nauczycielom dostępu do Internetu i sprzętu komputerowego.

Rezultatem projektu jest zakup 35 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem, 1 modemu oraz 13 kamer internetowych z wbudowanym mikrofonem,  które nieodpłatnie zostały przekazane do czterech szkół podstawowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym. Przekazany sprzęt został użyczony przez dyrektorów szkół najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, w celu prawidłowej realizacji podstawy programowej podczas zdalnej nauki.

Galeria:

Obrazek
logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Beneficjent: Gmina Lubliniec

Wartość całego projektu: 89 236,50 zł

Dofinansowanie: 80 000,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Okres realizacji: 2020-04-28 do 2020-10-28

Opis projektu: Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami domowych komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Cele projektu (efekty i rezultaty): Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom dostępu  do Internetu i sprzętu komputerowego.

Rezultatem projektu jest zakup 31 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem oraz 5 modemów, które nieodpłatnie zostały przekazane do czterech szkół podstawowych, dla których Gmina Lubliniec jest organem prowadzącym. Przekazany sprzęt został użyczony przez dyrektorów szkół najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom, w celu prawidłowej realizacji podstawy programowej podczas zdalnej nauki.

Obrazek
logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej, logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej