UE - RPO WSL 2014-2020 | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

UE - RPO WSL 2014-2020

Projekty Gminy Lubliniec dofinansowane ze środków EFRR w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego - RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Obrazek
rpo
Program Słoneczny Lubliniec - dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Lubliniec
 
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 4 125 077,26 zł
Dofinansowanie: 3 143 900,24 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 2021-03-23 - 2023-06-30
 
Opis projektu: 
Projekt będzie polegał na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne - 239 szt.) oraz dla wspomagania przygotowania CWU ( kolektory słoneczne - 17 szt.) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Lubliniec.
 
Zadanie obejmuje (na podstawie rocznego zużycia energii cieplnej w budynkach gospodarstw domowych objętych projektem) montaż instalacji:
- Zakup i montaż instalacji solarnej 2 płyt i 200 l zbiornik w ilości 8 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji solarnej 3 płyt i 300 l zbiornik w ilości 7 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji solarnej 4 płyt i 400 l zbiornik w ilości 2 kpl. instalacji
 
Zadanie obejmuje (na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej w budynkach gospodarstw domowych objętych projektem) montaż instalacji o łącznej mocy 1116,80 kW:
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 1,60kWp do 1,92 kWp w liczbie 11 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 2,24kWp do 2.88 kWp w liczbie 39 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 3,20kWp do 3,84 kWp w liczbie 53 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 4,16kWp do 4,80 kWp w liczbie 41 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 5,12kWp do 5,76 kWp w liczbie 37 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 6,08kWp do 6,72 kWp w liczbie 37 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 7,04kWp do 7,68 kWp w liczbie 12 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy od 8,32kWp do 8,96 kWp w liczbie 4 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 9,60 kWp w liczbie 2 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 10,88 kWp w liczbie 2 kpl. instalacji
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej mocy 11,52 kWp w liczbie 1 kpl. instalacj
 
Projekt obejmuje również zaprojektowanie i wybudowanie parkingu rowerowego zadaszonego.Na parkingu będą zamontowane stojaki rowerowe typu "Amsterdam".Parking będzie wyposażony w samoobsługową stację konserwacji i napraw rowerów.
 
Cele projektu (efekty i rezultaty):

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej ww. budynków poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Gmina planuje wybudować infrastrukturę służącą produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ilości 256 instalacji,tj. ilość wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE wyniesie 239 szt., zaś ilość wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wyniesie 17 szt. Przyczyni się to do rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o 798,81 MgCO2/rok, stopień redukcji PM10 wyniesie 0,06 Mg/rok

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny) [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 239
 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny) [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 17
 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ]
Ogółem wartość docelowa 798.81000
 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [ MWe ]
Wartość bazowa 0.00000
Ogółem wartość docelowa 1.11680
 
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [ MWht/rok ]
Wartość bazowa 0.00000
Ogółem wartość docelowa 52.88850
 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [ MWt ]
Wartość bazowa 0.00000
Ogółem wartość docelowa 0.17982
 
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [ MWhe/rok ]
Wartość bazowa 0.00000
Ogółem wartość docelowa 973.29120
 
Stopień redukcji PM 10 [ tony/rok ]
Wartość bazowa 0.00000
Ogółem wartość docelowa 0.06000
 
Galeria:
Obrazek
logo
Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie gminy Lubliniec - etap II
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 2 164 658,92 zł
Dofinansowanie: 1 141 959,76 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 2015-10-15 - 2021-09-30
Opis projektu: 
Projekt dotyczy termomodernizacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27.
Zakres planowanych prac dotyczy:
-dokumentacja projektowa
-audyt energetyczny
-roboty budowlane
-termomodernizacja
-rozbiórki
-ściany fundamentowe i cokół
-ściany nadziemne
-docieplenie dachu
-stolarka okienna i drzwiowa
-pozostałe roboty
-instalacje sanitarne
-instalacja c.o.
-wentylacja
-kolektory słoneczne
-instalacje wod. - kan.
-instalacje elektryczne
-nadzór autorski
-nadzór inwestorski
-promocja - tablice.
 
Cele projektu (efekty i rezultaty):
Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego.
Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku socjalnego, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 27 poprzez jego kompleksową termomodernizację oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Cele pośrednie dla grup docelowych, którymi są mieszkańcy Lublińca będący w trudnej sytuacji materialnej:
- Zwiększenie komfortu zamieszkania i wypoczynku w Gminie Lubliniec poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego wskutek zmniejszenia produkcji energii cieplnej.
- Zwiększenie atrakcyjności Gminy Lubliniec, jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i inwestowania, poprzez poprawę wizerunku miasta.

Projekt wpisuje się w wiązkę projektów "Termomodernizacja i sieci ciepłownicze" realizuje cel Strategii ZIT Subregionu Centralnego 2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Centralnym dzięki zmniejszonej antropopresji, Priorytet 2.1 Ochrona powietrza efektywność energetyczna, Działanie 2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkaniowych, cel szczegółowy 2.1.2.2 Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym, Poddz. 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Efektem projektu będzie ograniczenie emisji CO2 o 154,19 t/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 586729,72kWh/rok oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej o 1624,79 GJ/rok. Łączna powierzchnia termomodernizowanego budynku wyniesie netto 2046 m2.

Galeria:
Obrazek
logo
Obrazek
logo
Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola nr 2 w Lublińcu 
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 326 690,11 zł
Dofinansowanie: 277 686,59 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 2018-03-01 - 2019-08-31
Opis projektu: Projekt "Program edukacji przedszkolnej dla Przedszkola nr 2 w Lublińcu" (EFS) jest uzupełnieniem projektu "Budowa Przedszkola Nr 2 w Lublińcu” (EFRR) finansowanego w ramach podziałania 12.1.1 RPO WSL 2014-2020. Pokonując bariery lokalowe, po wybudowaniu nowego przedszkola uzyskane zostaną lepsze warunki do rozwoju edukacji przedszkolnej, co przełoży się na wzrost miejsc wychowania przedszkolnego o 25 oraz na bogatszą ofertę edukacyjną dla przedszkolaków. Dzieci objęte zostaną nowymi programami edukacyjnymi: pedagogiką Froebla, zajęciami z dogoterapii, gimnastyką korekcyjną, elementami integracji sensorycznej, zwiększona zostanie również liczba dzieci objętych opieką logopedyczną.
Zakres projektu: Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat i finansowanie jego bieżącej działalności przez okres 12 m-cy, organizacja dodatkowych zajęć podnoszących poziom edukacji przedszkolnej, wydłużenie godzin pracy przedszkola
Cele projektu (efekty i rezultaty): 
Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim. Projekt realizuje ww. cel poprzez stworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego. Przyczyni się to do upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród najmłodszych dzieci i zmniejszania terytorialnego deficytu w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarach słabiej rozwiniętych. Dzięki objęciu zajęciami edukacyjnymi najmłodszych dzieci, wdrożeniu nowych zajęć rozwojowych dla wszystkich dzieci w przedszkolu, w tym dla dzieci z problemami edukacyjnymi i rozwojowymi, nastąpi wzrost jakości świadczonej edukacji przedszkolnej przez Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu i wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie standardów wychowania przedszkolnego subregionów woj. śląskiego.
Rezultatem projektu będzie upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez wzrost liczby miejsc przedszkolnych (o 25) dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Miasta Lubliniec oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dla 95 dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i wydłużenie godzin opieki nad dziećmi - do końca sierpnia 2019 r. Grupa Docelowa: 95 Dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu, w tym 25 dzieci przyjętych do nowo otwartego oddziału.
Galeria: 
PROMOCJA - FILM TVP3
Obrazek
logo
Obrazek
logo

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Lubliniec 

Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 20 780 355,25 zł
Dofinansowanie: 17 552 980,03 zł
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Okres realizacji: 2014-08-07 - 2020-12-31
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie Gminy Lubliniec. Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się na terenie powiatu lublinieckiego, obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje się w mieście Lubliniec, w jego ścisłym centrum. W bezpośrednim sąsiedztwie dworców kolejowego i autobusowego biegną ulice pl. Niepodległości, Oświęcimska, Dworcowa i Paderewskiego. W ramach projektu planowana jest budowa centrum przesiadkowego w tym: budowa parkingu czteropoziomowego, budowa wiaty przystankowej wraz z miejscami postojowymi dla autobusów, przebudowa istniejącego budynku dworca PKS, budowa parkingu dla rowerów z samoobsługowym punktem naprawy, przebudowa układu komunikacyjnego, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego i zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej.
Projekt jest częścią większego zintegrowanego przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez gminę Ciasna, Herby, Koszęcin, Kochanowice i Pawonków oraz Powiat Lubliniecki. Projekt gminy Lubliniec oraz projekty gmin ościennych są ze sobą zintegrowane i jako całość tworzą przemyślany i uzgodniony program integracji układu transportowego i komunikacyjnego w powiecie lublinieckim.
Cele projektu (efekty i rezultaty):
Realizacja projektu pozwoli podnieść atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów, ale również przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców dojeżdżających do centrum przesiadkowego na rowerach, ale także zwiększy komfort podróży poprzez wygodną formę wyboru środka lokomocji oraz przełoży się na zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Dodatkowo realizacja przedsięwzięcia podniesie walory turystyczne regionu oraz zwiększy możliwości uprawiania czynnej rekreacji mieszkańcom, a także ułatwi komunikacje pomiędzy gminami i zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się na rowerach.
Planowane efekty:
Długość wspartej infrastruktury rowerowej [ 0,08km ]
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [ 1 szt. ]
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” [ 1 szt. ]
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [ 100 szt. ]
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [ 4 szt. ]
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [1  szt. ]
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [60 szt. ]
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [1 szt. ]
Galeria:
Obrazek
logo
Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Lubliniec - etap I 
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 9 022 913,63 zł
Dofinansowanie: 4 584 867,82 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 2015-10-15 - 2020-02-29
Opis projektu: 
Projekt dotyczy termomodernizacji 4 obiektów użyteczności publicznej w Lublińcu, należących i zarządzanych przez Gminę Lubliniec:
a/ Gimnazjum nr 2, ul. Droniowicka 45,
b/ Budynek administracyjny, ul. Piłsudskiego 9,
c/ Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Słoneczna 13,
d/ Urząd Miejski, ul. Paderewskiego 7a.
Termomodernizacja w zależności od budynku dotyczy:
- uszczelnienia przegród zewnętrznych,
- usprawnienia systemu c.o.,
- montażu instalacji fotowoltaicznych,
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
- usprawnienia systemu wentylacji,
- wymiany oświetlenia na energooszczędne.
Cele projektu (efekty i rezultaty):
Celem bezpośrednim projektu jest:
„Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej w Lublińcu; Gimnazjum nr 2, ul. Droniowicka 45, Budynku administracyjnego, ul. Piłsudskiego 9, Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Słoneczna 13, Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 7a, poprzez ich kompleksową termomodernizację, wymianę nieefektywnego systemu centralnego ogrzewania,
oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez montaż systemów fotowoltaicznych i energooszczędnego oświetlenia.”
Cele pośrednie dla grup docelowych, którymi są mieszkańcy Lublińca i turyści odwiedzający to miasto, obejmują:
Zwiększenie komfortu zamieszkania i wypoczynku w Lublińcu, poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego wskutek wyeliminowania szkodliwych emisji do atmosfery wynikających z produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
Zwiększenie atrakcyjności Lublińca, jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i inwestowania, poprzez poprawę czystości powietrza.
Efektem projektu będzie ograniczenie emisji CO2 o 314,03 t, zmniejszenie zużycia energii początkowej o 1026,27 MWh/rok
oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej o 2 430,52 GJ/rok. Łączna powierzchnia termomodernizowanych budynków
wyniesie 5254,67 m2 a średni stopień poprawy efektywności energetycznej dla budynków objętych projektem wynosi 61,02%
Galeria:
Obrazek
logo
Kompleksowa termomodernizacja obiektu mieszkalnego na terenie gminy Lubliniec - etap I 
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 280 141,82 zł
Koszty kwalifikowane: 213 673,40 zł
Dofinansowanie: 181 622,38 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 2015-10-15 - 2018-12-31
Opis projektu:
Projekt dotyczy termomodernizacji budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Lublińcu ul Wyszyńskiego 3 Termomodernizacja dotyczy: - docieplenia przegród zewnętrznych i stropu, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - usprawnienia systemu wentylacji pomieszczeń poprzez montaż nawiewników okiennych. 
Cele projektu (efekty i rezultaty):
Celem bezpośrednim projektu jest:
Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku socjalnego, położonego przy ul. Wyszyńskiego 3 poprzez jego kompleksową termomodernizację oraz wymianę stolarki okienne i drzwiowej.
Cele pośrednie dla grup docelowych, którymi są mieszkańcy Lublińca będący w trudnej sytuacji materialnej.
Zwiększenie komfortu zamieszkania i wypoczynku w Gminie Lubliniec poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego wskutek zmniejszenia produkcji energii cieplnej
Zwiększenie atrakcyjności Gminy Lubliniec, jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i inwestowania, poprzez poprawę wizerunku miasta.
Efektem projektu będzie ograniczenie emisji CO2 o 25,64 t, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 270,67 GJ/rok oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej o 246,0 GJ/rok. Łączna powierzchnia termomodernizowanego budynku wyniesie 379,46 m2.
Galeria:
Obrazek
logo
Budowa Przedszkola nr 2 w Lublińcu 
Beneficjent: Gmina Lubliniec
Wartość całego projektu: 5 474 752,56 zł
Dofinansowanie: 2 026 099,20 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 2015-03-17 - 2018-12-24
Opis projektu: Zakres projektu obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku, w którym obecnie mieści się szkoła podstawowa, nowej części (segmentu), w którym znajdą się m.in. nowe oddziały przedszkolne oraz oddziały szkoły podstawowej. Projekt przewiduje lokalizację przedszkola na parterze budynku. Przedszkole będzie miało osobne wejście. Obok wejścia zlokalizowany zostanie plac zabaw. Podstawowe parametry techniczne (przedszkole + szkoła podstawowa): Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 892,63 m2 Powierzchnia użytkowa: 1 614,35 m2 w tym: - przedszkole - 781,78 m2 (parter) - szkoła podstawowa - 832,57 m2 (I piętro) Kubatura: 8 521,20 m3. Część przedszkolną zaprojektowano przyjmując następujące założenia: Ilość dzieci przedszkolnych: 4 oddziały po 25 dzieci – w sumie 100 dzieci.
Cele projektu (efekty i rezultaty): 
Do głównych celów projektu zaliczyć można: • zwiększenie ilości miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego • poprawa warunków nauczania przedszkolnego • poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola jak również personelu pedagogicznego • umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym korzystanie z Przedszkola. Jednakże oddziaływanie projektu będzie znacznie szersze – pozwoli ono także m.in. na: • zmniejszania terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego na obszarach słabiej rozwiniętych • upowszechnienie edukacji przedszkolnej.
Efektem realizowanych inwestycji będzie wzrost upowszechnienia edukacyjnego rozumiany jako zwiększenie o minimum jedną nowoutworzoną grupę przedszkolną dla dzieci w wieku 3 i 4 lat w każdej placówce przedszkolnej objętej wsparciem.
Po wybudowaniu przedszkole składać się będzie z następujących części: części administracyjnej (gabinet dyrektora, pomieszczenie intendenta, logopeda, pokój nauczycielski), części jadalno-kuchennej (jadalnia oraz zaplecze kuchenne) oraz części edukacyjnej, składającej się z 4 oddziałów przedszkola - każdy oddział z niezbędnym zapleczem (sanitariaty, pomieszczenia na leżaki). Placówka wyposażona zostanie także w gabinet nauczyciela metodyka (aktualnie w mieście Lubliniec brak jest metodyka wychowania przedszkolnego). Prognozowany stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci 3-4 letnich, po zakończeniu realizacji projektu, na obszarze gminy oraz w przedszkolu objętym projektem wyniesie 100%.
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [ osoby ] - 100
Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [ szt. ] - 1 
Galeria: 
Obrazek
logo