Wydziały Urzędu Miejskiego w Lublińcu | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Wydziały Urzędu Miejskiego w Lublińcu

Obrazek
Obraz przedstawia schemat organizacyjny struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Lublińcu

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wyodrębnione komórki organizacyjne.
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są wydziały, referaty, zespoły oraz samodzielne stanowiska. Komenda Straży Miejskiej jest wydziałem Urzędu.
Referaty lub zespoły są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi wydziałów albo samodzielnymi komórkami organizacyjnymi.

Do realizacji określonych zadań Burmistrz w drodze zarządzenia może powoływać niewchodzących w skład komórek organizacyjnych Urzędu Pełnomocników oraz powoływać doraźne zespoły. Zadania Pełnomocnika mogą być również powierzone pracownikowi obok jego podstawowego stanowiska; wówczas w tym zakresie podlega on bezpośrednio Burmistrzowi.

W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców naczelników wydziałów.
Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Burmistrzowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:


1. Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
2. Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
3. Wydział Inwestycji
4. Komenda Straży Miejskiej
5. Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli
6. Biuro Kadr
7. Zespół Radców Prawnych
8. Wydział Gospodarczy i Mieszkaniowy
9. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:


1. Wydział Spraw Społecznych
2. Wydział Dialogu Obywatelskiego:
a) Biuro Burmistrza
b) Biuro Rady Miejskiej
c) Biuro Aktywności Lokalnej
d) Centrum Obsługi Mieszkańców

3. Wydział Planowania Zieleni, Sportu i Turystyki

 

Sekretarzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:


1. Wydział Komunalny
2. Referat ds. Środowiska i Klimatu
3. Wydział Strategii i Zamówień Publicznych
4. Wydział Organizacji:
a) Zespół Informatyki
b) Zespół Administracyjno – Gospodarczy
5. Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Miejskiej

 

Skarbnikowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:


1. Zastępca Skarbnika
2. Wydział Finansowy oraz podległy:
a) Referat Podatków i Opłat Lokalnych
3. Zespół ds. Płac
4. Wydział Funduszy i Rozliczeń