Pytania do Burmistrza | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Pytania do Burmistrza

Aby zadać pytanie, skorzystaj z formularza

Przeszukaj* wcześniej zadane pytania i odpowiedzi:

* Można wyszukiwać po frazie zawartej w pytaniu, odpowiedzi lub nazwie autora. Minimalna liczba wyszukiwanych znaków to 5.

 • Smog na rynku

  Szanowny Panie Burmistrzu, Pozwalam sobie zadać to pytanie, ponieważ większość kamienic w centrum miasta jest własnością gminy. Od dawna mam wrażenie, że w ścisłym centrum, przy rynku, poziom smogu jest znacznie wyższy, niż w innych częściach miasta. Oczywiście, jest to częściowo spowodowane większą gęstością zabudowy. Jednak nawet dziś wystarczyło przejść się tylko po rynku i bez problemu można było wskazać kominy z których ulatniał się wybitnie zjadliwy dym. Na pewno nie był to dym z węgla. Jakie dostrzega Pan możliwości, by mieszkańcy / najemcy na rynku przestali w taki sposób zanieczyszczać powietrze? Smog powoduje ciężkie choroby płuc, dziś z tego powodu nie dało się po rynku chodzić. Serdecznie pozdrawiam
  Piotrek
  07-02-2023

  Szanowny Panie Piotrze,

  zdecydowana większość kamienic nie jest własnością miasta. W mieszkaniach komunalnych sukcesywnie są wymieniane źródła ciepła.  

 • Trakt Sportowa-Spokojna

  Czy jest w planach budowa chodnika, ścieżki bądź swego rodzaju traktu od ulicy Sportowej do ulicy Spokonej wzdłuż Lublinicy?
  Slawek
  05-02-2023

  Szanowny Panie,

  mamy gotową dokumentację techniczną pod tę długo oczekiwaną inwestycję. Czekamy na dofinansowanie z KPO lub innych funduszy Unii Europejskiej. Nie jesteśmy w stanie zrealizować tego zadania tylko ze środków z budżetu miasta.  

 • Remont wiaduktu

  Witam,czy na czas remontu wiaduktu powstanie jakaś kładka lub przejscie przez tory dla pieszych? Niektórzy dojeżdzają pociągami i muszą dostać się na drugą strone torów chociażby do szkoły, bez wydawania dodatkowych pieniędzy na kolejny transport.
  Michał
  03-02-2023

  Szanowny Panie Michale,

  inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i PKP PLK nie zgodziły na budowę kładki, dlatego będzie funkcjonować komunikacja zastępcza, którą realizuje wykonawca – firma Banimex.  

 • Propozycja wydawnicza

  Czy mógłby Pan przedstawić na najbliższej sesji Rady Miejskiej lub innemu decyzyjnemu organowi Rady Miasta propozycję wydania wybranych wierszy poety związanego ze Śląskiem -- Jana Nikodema Jaronia, powstańca, który spoczywa na naszym cmentarzu? Jestem w stanie dokonać wyboru wierszy i opatrzyć tomik wstępem. W zeszłym roku i poprzednich przypadało 100-lecie powstań śląskich i popularyzacja wierszy i sylwetki autora - uczestnika powstań wpisałyby się w ten jubileusz. Pozdrawiam
  Agata Ślęzak
  03-02-2023

  Szanowna Pani Agato,

  jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju inicjatywy, jednakże w budżecie miasta nie mamy zabezpieczonych środków na tego rodzaju działania. Aktualnie priorytetem jest dla nas wydanie publikacji poświęconych stricte Miastu Lubliniec. Działalnością wydawniczą zajmuje się Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublińcu, dlatego proszę o kontakt z Panią Dyrektor Joanną Brzeziną, która przybliży Pani temat wydania wierszy Jana Nikodema Jaronia.   

 • Sklepy alkoholowe

  Szanowny Panie Burmistrzu , ile w tym roku planuje Pan wydac i podpisac zezwolen na otwarcie sklepu alkoholowego w Lublincu ?
  Mieszkancy
  01-02-2023

  Szanowni Państwo, 
  decyzje burmistrza w tej sprawie są bardzo ograniczone i uregulowane Uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu nr 528/LI/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta Lublińca miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
  Zgodnie z Uchwałą dla sprzedaży detalicznej uchwalone pozostały następujące limity:
  UCHWAŁA 528/LI/2018    WYDANE
  A – 60                                A – 53
  B – 45                               B – 44
  C – 45                               C – 41

  A – napoje alkoholowe zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwa
  B – napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  C - napoje alkohol we zawierające powyżej 18% alkoholu

  W roku 2023 kończą się zezwolenia w 10 punktach handlowych, które posiadają następujące zezwolenia:  
  A – 10
  B – 5
  C – 5

  Zgodnie z Uchwałą dla sprzedaży gastronomicznej uchwalone pozostały następujące limity:
  UCHWAŁA 528/LI/2018    WYDANE
  A – 60                                A – 37
  B – 40                               B – 26
  C – 40                               C – 18

  A – napoje alkoholowe zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwa
  B – napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  C– napoje alkohol we zawierające powyżej 18% alkoholu


  W roku 2023 kończą się zezwolenia w 3 punktach gastronomicznych, które posiadają następujące zezwolenia:
  A – 3
  C – 1

   

 • W sprawie zagęszczania zabudowy na terenie miasta

  Stawiam pytanie, kto czuwa nad wydawaniem pozwoleń na stawianie nowych budynków wielo lub jednorodzinnych w każdym możliwym miejscu byle bliżej centrum miasta? Dlaczego na posesjach prywatnych gdzie dotychczas były ogródki, sady, jakaś zieleń to teraz jest to wycinane w 1 dzień i stawiane są nowe budynki, obok nich parkingi, chodniki, betonowe podjazdy, parkingi betonowe. Wszystko to przyczynia się do tzw. "betonozy" gdzie takie miejsca silnie się nagrzewają zwłaszcza latem. A przykłady to np. ul. 11 listopada nr ...- nowy dom (wygląda jak blok ) w miejscu sadu: ul. Grunwaldzka nr ...- niby 2 domy jednorodzinne (a wysokie jak blok), ul. św. Anny tuż obok kościółka św. Anny - powstaje jakaś budowla w miejscu sadu, bardzo blisko i chyba będzie szpecić ten urokliwy zakątek. Kto czuwa nad ładem przestrzennym miasta, zanim zamienią nam ostatnie kawałki zieleni na beton, asfalt i cegłę?
  Maria
  01-02-2023

  Szanowna Pani Mario,

  kwestie wydawanych pozwoleń na budowę (w tym zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej) regulują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia na budowę i wykonania innych robót budowlanych, które zostały uregulowane w art. 28 i 29 ww. ustawy Prawo budowlane. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, a zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
  Zgodnie z ww. przepisami organem administracji architektoniczno-budowlanej na terenie Miasta Lubliniec jest Starosta Lubliniecki.
  Ww. pozwolenia i zgłoszenia nie mogą być sprzeczne i naruszać ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanych przez Burmistrza Miasta Lublińca i uchwalanych przez Radę Miasta w Lublińcu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm) ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  Ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Lubliniec regulują kwestie przeznaczeń terenów z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną oraz określają pozostałe zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu m.in.: maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania  oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Ponadto informuję że przytoczone w zapytaniu tereny stanowią tereny prywatne. Zgodnie z ww. ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.