INFORMACJA DLA OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

INFORMACJA DLA OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Lubliniec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta w Lublińcu

Informacja w zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Lublińcu

Informację sporządzono zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżonymi dla innych podmiotów) oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi Burmistrz Edward Maniura.

Burmistrz Lublińca jest kierownikiem Urzędu, który nadaje regulamin organizacyjny. Urząd Miasta jest organem pomocniczym Burmistrza Lublińca. Urząd tworzą osoby, którzy zajmują się Twoimi sprawami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym.


Takimi sprawami zajmujemy się w Urzędzie:

W budynku Urzędu Miejskiego Centrum Obsługi Mieszkańca ul. Paderewskiego 7a:

    obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów;

    z zakresu obsługi przedsiębiorców: m.in. dokonywaniem wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawaniem licencji na taksówkę;

    z zakresu aktów stanu cywilnego: m.in. udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka;

    z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych;

    lokalowymi: m.in. najmem lokali komunalnych i socjalnych

    z zakresu zieleni miejskiej, wydawaniem decyzji związanych z usuwaniem drzew i krzewów, opieką nad zwierzętami;

    usługami komunalnymi i ochroną środowiska: m.in. gospodarką odpadową, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych;

    inwestycjami gminnymi m.in.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, oświetlenia;

 

W budynku Urzędu Miejskiego ul. Paderewskiego 5

    związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji;

    z zakresu promocji: m.in. bieżącym informowaniem mieszkańców o sprawach miasta, organizacją wydarzeń i uroczystości miejskich;

    w zakresie polityki społecznej: m.in. szeroko rozumianą oświatą oraz opieką społeczną, nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Lubliniec, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych;

    z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych;

    organizacją pracy Rady Miejskiej w Lublińcu,

    urzęduje Burmistrz Miasta Lubliniec,

 

Jak się skontaktować z Urzędem Miejskim w Lublińcu

telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie:

tel. +48 34 353 01 00 – Centrala / Sekretariat;

listownie na adres: Urząd Miejski w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec;

za pomocą poczty elektronicznej: um@lubliniec.pl ;

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umlubliniec/skrytka ;

osobiście w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Centrum Obsługi Mieszkańca, ul. Paderewskiego 7a, 42-700 Lubliniec;

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawę przy pomocy osoby towarzyszącej , którą może być każdy kto skończył 16 lat i został przez Ciebie wybrany. Zadaniem tej osoby będzie pomoc w załatwieniu sprawy w Urzędzie;

Dodatkowo możesz skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Jeśli zamierzasz skorzystać z usług tłumacza, musisz wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej pod linkiem INFORMACJA DLA OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH | Lubliniec i zgłosić nam ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych;

Zgłoszenia możesz dokonać wybierając jedną z poniższych form:

faksem pod numerem: +48 (34) 353 01 05

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: um@lubliniec.pl,

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /umlubliniec/skrytka,

listownie na adres: Urząd Miejski w Lublińcu ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.

 

Usługa tłumacza dla osób ze szczególnymi potrzebami jest bezpłatna.
W jakich godzinach pracujemy ?

Urząd Miejski w Lublińcu jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek od 7.00 do 17.00

wtorek - czwartek od 7.00 do 15.00

piątek od 7.00 do 13.00


Dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Lublińcu

Za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez nasz Urząd odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Urzędu przy współpracy z Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Lublińcu. Każdy pracownik ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy m.in. poprzez poinformowanie o sposobie załatwienia sprawy i pomocy w dotarciu do odpowiedniego miejsca lub stanowiska.

Koordynatorem jest pracownik Urzędu Miejskiego w Lublińcu – Sylwia Zaborowska-Puzoń.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób ze szczególnymi potrzebami :

na parkingu Urzędu znajdują się oznakowane dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, jedno przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Centrum Obsługi Mieszkańca na ul. Paderewskiego 7a, a drugie za budynkiem Urzędu przy ul. Paderewskiego 5.

Wejście do budynku Urzędu w Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. Paderewskiego 7a, otwiera się automatycznie za pomocą czujnika ruchu i nie ma żadnych barier w postaci krawężników, czy progów.

na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Centrum Obsługi Mieszkańca na ul. Paderewskiego 7a, znajduje się toaleta częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przy wejściu do budynku, ani w samym budynku Urzędu przy ul. Paderewskiego 5 nie ma windy, ani podjazdu dla wózków, dlatego należy użyć oznakowanego dzwonka, za pomocą, którego osoba mająca trudności z poruszaniem się może przywołać pracownika Biura Podawczego, który wyjdzie do osoby w celu pomocy w załatwieniu sprawy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo wstępu do budynków Urzędu Miejskiego w Lublińcu wraz z psem asystującym. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez tę osobę certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Jeśli spotkasz się z utrudnieniami architektonicznymi lub informacyjno-komunikacyjnymi w Urzędzie Miejskim w Lublińcu możesz wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej pod linkiem: INFORMACJA DLA OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH | Lubliniec

 

Zgłoszenia możesz dokonać wybierając jedną z poniższych form:

faksem pod numerem: +48 (34) 353 01 05

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: um@lubliniec.pl,

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /umlubliniec/skrytka,

listownie na adres: Urząd Miejski w Lublińcu ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.

Pod tym linkiem:  KATALOG USŁUG | Lubliniec znajdują się druki i formularze, które możesz wykorzystać do załatwienia sprawy  Urzędzie.