Słoneczny Lubliniec II | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Słoneczny Lubliniec II

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza nabór wniosków w projekcie pn.: Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lubliniec.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Lublińca zainteresowanych montażem poniższych instalacji OZE:

 •     instalacja fotowoltaiczna (moduły fotowoltaiczne) przeznaczona do produkcji energii elektrycznej,
 •     powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u. przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 •     powietrzna pompa do c.w.u. przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.,
 •     magazyn energii elektrycznej dla nowej lub istniejącej instalacji fotowoltaicznej do magazynowania produkowanej energii elektrycznej.

Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych , pozostałe 15% będzie kosztem własnym mieszkańca zakwalifikowanego do projektu.

Deklaracje będą przyjmowane w terminie 
od 24 maja 2023r. od godz. 7:00 do 7 czerwca 2023r. do godz.15:00

Projekt realizowany będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne:

12 maja 2023 r., godz. 17:00 w LUBITECE, ul. Sportowa 3 .

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady naboru do Projektu (transmisja online na https://www.facebook.com/MiastoLubliniecOfficial/videos/1298233181117683/ )

Szanowni Państwo,

Przekazuję najważniejsze informacje związane z naborem do projektu "Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lubliniec":

 • Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 24 maja 2023 r. o godzinie 7:00
 • Zakończy się w dniu 7 czerwca 2023 r. o godzinie 15:00
 • Dokumenty złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane

Nabór przeprowadzony będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe:

 • deklaracja udziału w Projekcie wraz z oświadczeniem o prawie dysponowania nieruchomością ( wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu)
 • karta inwentaryzacyjna, w przypadku wnioskowania o pompę ciepła ( wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu )
 • wypis lub wydruk z księgi wieczystej nieruchomości
 • ankieta dotycząca wybranego źródła OZE (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu)
 • pełnomocnictwo i zgodę współwłaścicieli (jeśli dotyczy) (wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu);
 • dla budynku znajdującego się w strefie konserwatora zabytków lub budynku zabytkowego – dokument/-y wymienione w § 9 ust. 6.

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w jednej z poniższych form:

 • PAPIEROWEJ. Komplet trwale spiętych dokumentów oryginalnie podpisanych  należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Biurze Podawczym/Informacji w budynku Urzędu przy ul. Paderewskiego 5 i 7a, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godzinach od 7:00 do 17:00, wtorek –  czwartek 7:00-15:00 i piątek w godzinach od 7:00 do 13:00).
 • ELEKTRONICZNIE poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Lublińcu muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym i załączone do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie przesłane na skrytkę:

ePUAP /umlubliniec/skrytka.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl.

Na pytania dotyczące naboru odpowiedzą pracownicy Urzędu :

 • pod numerem telefonu  34 353 01 00 wew. 248, 249, 148
 • przy stanowisku ekodoradcy w Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. Paderewskiego 7a  ( od poniedziałku 22 maja 2023r. )

Zapraszamy.