Słoneczny Lubliniec II | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Słoneczny Lubliniec II

Szanowni Państwo,

31 lipca br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 w działaniu 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w trybie konkursowym.

W ramach powyższego naboru został złożony wniosek dla gminy Lubliniec na projekt pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Lubliniec oraz gminy Pawonków”.

W ramach przedmiotowego naboru złożono wnioski o dofinansowanie, znacząco przekraczające dostępną w naborach alokację:

Nabór nr.: FESL.10.06-IZ.01-010/23

projekty grantowe i parasolowe

Alokacja dla naboru:

169 697 125,00 zł

Liczba złożonych wniosków:

50

Wartość dofinansowania złożonych projektów:

1 604 406 705,55 zł

Obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków.

Termin rozstrzygnięcia naboru zaplanowano na koniec I kwartału 2024 roku, jednak z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków oraz stopień skomplikowania naboru, a także nowe zasady obowiązujące w obecnej perspektywie finansowej, termin ten może ulec wydłużeniu.


 

Szanowni Państwo,

Informacja dotyczy osób, które wnioskowały o montaż i dostawę  instalacji pomp ciepła .

Informuję, że dokument OZC (Opracowanie zapotrzebowania budynku na ciepło),

można odebrać w siedzibie Urzędu Miasta Lubliniec przy ul. Paderewskiego 5 pok.12.

Szanowni Państwo,

Informuję, że został zakończony I etap realizacji Projektu parasolowego pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lubliniec” polegający na wyborze Uczestników Projektu.

W terminie naboru tj. od 24 maja 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. złożono 504 deklaracje.

W wyniku przeprowadzonego naboru do projektu przyjęto 416 uczestników.

59 uczestników znajduje się na liście rezerwowej.

20 uczestników wycofało deklarację w trakcie przeprowadzanej oceny merytorycznej,

5 uczestników nie spełniło kryteriów formalnych,

4 budynki nie spełniły kryteriów technicznych.

Listy podstawowa i rezerwowa zostały umieszczone w plikach pdf poniżej informacji, jak również są dostępne w budynku Urzędu Miejskiego , ul. Paderewskiego 5 w pok. 12.

Nr referencyjny to indywidualny numer , który został nadany podczas złożenia deklaracji.

Zgodnie z zapisami § 12 ust. 11. Regulaminu naboru „Uczestnikowi Projektu przysługuje złożenie odwołania na wynik oceny. Odwołanie w formie zgodnej z zapisami § 11 ust. 9. Regulaminu, należy składać do 3 dni roboczych od upublicznienia listy. Gmina Lubliniec rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni roboczych.”

Jednocześnie przypominam, że projekt realizowany będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Po zakończeniu oceny złożonego przez Gminę wniosku, poinformujemy Państwa o decyzji Komisji ( KOP) i możliwych kolejnych etapach.

Do pobrania

UWAGA:

Do 7 lipca 2023r. został wydłużony termin zakończenia inspekcji terenowych na posesjach mieszkańców, którzy przeszli pozytywną weryfikację kryteriów formalnych.

 

Szanowni Państwo, 

7 czerwca 2023 r. został zakończony nabór deklaracji udziału w projekcie „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lubliniec” .

Trwa weryfikacja formalna złożonych dokumentów.

W dniach od 19-30 czerwca 2023 r. odbędzie się inspekcja terenowa na posesji mieszkańców , którzy przeszli pozytywną weryfikację kryteriów formalnych.

Od 15 czerwca 2023r. pracownicy firmy PERSEM Sp. z o.o., kontaktują się telefonicznie w celu umówienia terminu inspekcji terenowej na posesji Uczestnika.

(Termin uzgadnia PERSEM Sp. z o.o., proszę nie dzwonić w tej sprawie do Urzędu)

Koszt inspekcji ponosi Uczestnik, na podstawie umowy, którą zawiera z firmą PERSEM Sp. z o.o. (rozliczenie tylko w formie przelewu, pracownicy nie pobierają GOTÓWKI!):

 • Instalacja fotowoltaiczna/ magazyn energii - 86,10 zł brutto  (+150 zł brutto dla zainteresowanych opracowaniem technicznym),
 • Pompa ciepła c.w.u. - 86,10 zł brutto  (+150 zł brutto dla zainteresowanych opracowaniem technicznym),
 • Pompa ciepła c.o. / wraz z c.w.u. - 386,10 zł brutto  86,10 zł brutto inspekcja terenowa + 300 zł brutto OZC).

Pracownicy firmy PERSEM Sp. z o.o., posiadają imienne upoważnienia wystawione przez Burmistrza Miasta Lubliniec

Publikacja listy zakwalifikowanych Uczestników do 28 lipca 2023r.

 

Pytania proszę kierować do pracowników Wydziału Funduszy i Rozliczeń:

tel. 34 353 01 00 we. 248, 249

 

 

 

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza nabór wniosków w projekcie pn.: Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lubliniec.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Lublińca zainteresowanych montażem poniższych instalacji OZE:

 •     instalacja fotowoltaiczna (moduły fotowoltaiczne) przeznaczona do produkcji energii elektrycznej,
 •     powietrzna pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u. przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 •     powietrzna pompa do c.w.u. przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania c.w.u.,
 •     magazyn energii elektrycznej dla nowej lub istniejącej instalacji fotowoltaicznej do magazynowania produkowanej energii elektrycznej.

Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych , pozostałe 15% będzie kosztem własnym mieszkańca zakwalifikowanego do projektu.

Deklaracje będą przyjmowane w terminie 
od 24 maja 2023r. od godz. 7:00 do 7 czerwca 2023r. do godz.15:00

Projekt realizowany będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne:

12 maja 2023 r., godz. 17:00 w LUBITECE, ul. Sportowa 3 .

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady naboru do Projektu (transmisja online na https://www.facebook.com/MiastoLubliniecOfficial/videos/1298233181117683/ )

Szanowni Państwo,

Przekazuję najważniejsze informacje związane z naborem do projektu "Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lubliniec":

 • Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 24 maja 2023 r. o godzinie 7:00
 • Zakończy się w dniu 7 czerwca 2023 r. o godzinie 15:00
 • Dokumenty złożone poza terminem naboru nie będą rozpatrywane

Nabór przeprowadzony będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe:

 • deklaracja udziału w Projekcie wraz z oświadczeniem o prawie dysponowania nieruchomością ( wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu)
 • karta inwentaryzacyjna, w przypadku wnioskowania o pompę ciepła ( wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu )
 • wypis lub wydruk z księgi wieczystej nieruchomości
 • ankieta dotycząca wybranego źródła OZE (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu)
 • pełnomocnictwo i zgodę współwłaścicieli (jeśli dotyczy) (wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu);
 • dla budynku znajdującego się w strefie konserwatora zabytków lub budynku zabytkowego – dokument/-y wymienione w § 9 ust. 6.

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w jednej z poniższych form:

 • PAPIEROWEJ. Komplet trwale spiętych dokumentów oryginalnie podpisanych  należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w Biurze Podawczym/Informacji w budynku Urzędu przy ul. Paderewskiego 5 i 7a, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek w godzinach od 7:00 do 17:00, wtorek –  czwartek 7:00-15:00 i piątek w godzinach od 7:00 do 13:00).
 • ELEKTRONICZNIE poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP pod adresem http://epuap.gov.pl/. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Lublińcu muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym i załączone do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, a następnie przesłane na skrytkę:

ePUAP /umlubliniec/skrytka.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl.

Na pytania dotyczące naboru odpowiedzą pracownicy Urzędu :

 • pod numerem telefonu  34 353 01 00 wew. 248, 249, 148
 • przy stanowisku ekodoradcy w Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. Paderewskiego 7a  ( od poniedziałku 22 maja 2023r. )

Zapraszamy.