Dodatek gazowy | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Dodatek gazowy

Dodatek gazowy - nowe świadczenie dla gospodarstw domowych

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022.poz. 2687) przewiduje m. in. wsparcie dla gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliwa gazowego na cele grzewcze.

Wsparcie gospodarstw domowych polega na  refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Dodatek gazowy w formie refundacji VAT otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek gazowy obejmuje m.in.: paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

Kto może ubiegać się o refundację:

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  1. 2.100,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

  2. 1.500,00 zł na osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Dodatek do gazu nie przysługuje osobie, która przekracza ww. progi dochodowe.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

 

Wnioskodawcą musi być osoba, która faktycznie ponosi koszty wynikające z faktury za zakup paliwa na cele grzewcze.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny czy dodatek osłonowy.

Gdy wniosek o refundację złożony jest w okresie:

- od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.

- od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

 

Termin złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 lub w Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Paderewskiego 7A bądź elektronicznie poprzez platformę ePUAP.

Wniosek złożony w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Wszelkich informacji dotyczących dodatku gazowego udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Lublińcu, nr telefonu (34) 353 01 00 wew. 172 i 191.

 

Poniżej do pobrania WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.

Do pobrania
Klauzula RODO 35.49 KB Pobierz