INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOKONUJĄCYCH WPŁAT Z TYTUŁU: NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI, NABYCIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOKONUJĄCYCH WPŁAT Z TYTUŁU: NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI, NABYCIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Burmistrz Lublińca informuje, że zgodnie z art. 10 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Gminie Lubliniec jako wierzycielowi transakcji handlowej przysługuje, w razie opóźnienia przez dłużnika w zapłacie świadczenia pieniężnego, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5.000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5.000 złotych, ale niższa niż 50.000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50.000 złotych.

Zaniechanie dochodzenia tej rekompensaty przez Burmistrza, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rada Miejska w Lublińcu w § 4 ust. 2 uchwały nr 403/XXXIX/2017 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, upoważniła Burmistrza do odstąpienia od dochodzenia opisanej wyżej rekompensaty, ale wyłącznie w sytuacji gdy jej kwota jest równa lub przekracza wysokość świadczenia. Przepisy nie przewidują możliwości odstąpienia od dochodzenia rekompensaty w innych sytuacjach.